Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 09:57:32 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20601Tiêu đề: ancol
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:57:32 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
nhờ giải giúp
cho m gam hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức X1, X2 đồng đẳng kế tiếp (Mx1 < Mx2)
phản ứng với CuO nung nóng, thu dc 0,25 mol H2O và hỗn hợp Y gồm 2 anđ và ancol dư
đốt hoàn toàn Y thu dc 0,5 mol CO2 và 0,65 mol H2O
mặt khác, đem Y + AgNO3/ NH3 -> 0,9 mol Ag
hiệu suất tạo anđ của X1, X2 =??


Tiêu đề: Trả lời: ancol
Gửi bởi: superburglar trong 10:08:38 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
Bạn chép nguyên văn đề bài "gốc" ra nhé. tóm tắt kiểu này hay hiểu sai lắm. Hiệu suât chung hay riêng vậy?
Nếu riêng thì cách giaỉ tóm tăt như sau.
+ nH2O>nCO2 => ancol no mà nAg/n.anđ <4 nên nó là ancol no đơn chức.
+ Dễ dàng có CT 2 ancol ban đầu: CH3OH và C2H5OH. Giải hệ tính số mol 2 ancol và anđ tương ứng ( tổng số mol ancol = tổng số mol anđ + số mol ancol dư (= nH2O - nCO2 ) )


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: ancol
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 12:14:03 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
Bạn chép nguyên văn đề bài "gốc" ra nhé. tóm tắt kiểu này hay hiểu sai lắm. Hiệu suât chung hay riêng vậy?
Nếu riêng thì cách giaỉ tóm tăt như sau.
+ nH2O>nCO2 => ancol no mà nAg/n.anđ <4 nên nó là ancol no đơn chức.
+ Dễ dàng có CT 2 ancol ban đầu: CH3OH và C2H5OH. Giải hệ tính số mol 2 ancol và anđ tương ứng ( tổng số mol ancol = tổng số mol anđ + số mol ancol dư (= nH2O - nCO2 ) )

CH3OH thì biết còn sao lại suy ra C2H5OH thì sao?


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: ancol
Gửi bởi: superburglar trong 12:22:27 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
Bạn chép nguyên văn đề bài "gốc" ra nhé. tóm tắt kiểu này hay hiểu sai lắm. Hiệu suât chung hay riêng vậy?
Nếu riêng thì cách giaỉ tóm tăt như sau.
+ nH2O>nCO2 => ancol no mà nAg/n.anđ <4 nên nó là ancol no đơn chức.
+ Dễ dàng có CT 2 ancol ban đầu: CH3OH và C2H5OH. Giải hệ tính số mol 2 ancol và anđ tương ứng ( tổng số mol ancol = tổng số mol anđ + số mol ancol dư (= nH2O - nCO2 ) )

CH3OH thì biết còn sao lại suy ra C2H5OH thì sao?
Giải hệ mà bạn. đặt số mol 2 cái đó lần lượt là x,y.
Có x+y=0,25+ (0.65-0.5)=0,4 và x+2y=0,5 (bảo toàn C )


Tiêu đề: Trả lời: ancol
Gửi bởi: Alexman113 trong 04:17:49 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
nhờ giải giúp
cho m gam hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức X1, X2 đồng đẳng kế tiếp (Mx1 < Mx2)
phản ứng với CuO nung nóng, thu dc 0,25 mol H2O và hỗn hợp Y gồm 2 anđ và ancol dư
đốt hoàn toàn Y thu dc 0,5 mol CO2 và 0,65 mol H2O
mặt khác, đem Y + AgNO3/ NH3 -> 0,9 mol Ag
hiệu suất tạo anđ của X1, X2 =??
Bài anh nguyên gốc thế này ạ, vì em thấy giống bài em mới làm gần đây.
Trích dẫn
Cho [tex]m\,(g)[/tex] hỗn hợp [tex]X[/tex] gồm hai ancol đơn chức [tex]X_1,\,X_2[/tex] đồng đẳng kế tiếp [tex]\left(M_{X_1}<M_{X_2}\right),[/tex] phản ứng với [tex]CuO[/tex] nung nóng thu được [tex]0,25\,(mol)\,H_2O[/tex] và hỗn hợp [tex]Y[/tex] gồm hai anđehit tương ứng và hai ancol dư. Đốt cháy hoàn toàn [tex]Y[/tex] thu được [tex]0,5\,(mol)\,CO_2[/tex] và [tex]0,65\,(mol)\,H_2O.[/tex] Mặt khác cho toàn bộ lượng [tex]Y[/tex] trên tác dụng với lượng dư dung dịch [tex]AgNO_3/NH_3[/tex] nung nóng thu [tex]0,9\,(mol)\,Ag.[/tex] Tính hiệu suất phản ứng tạo anđehit của [tex]X_1,\,X_2?[/tex]
[tex]n_{H_2O}=0,9\,mol[/tex]
Từ phản ứng đốt cháy: [tex]C_\overline{n}H_{2\overline{n}+2}O\xrightarrow{+\,O_2}\overline{n}CO_2+\left(\overline{n}+1\right)H_2O[/tex]
                                                         [tex]0,5[/tex]     [tex]0,9[/tex]
Suy ra: [tex]0,5\left(\overline{n}+1\right)=0,9\overline{n}\Leftrightarrow \overline{n}=1,25\Rightarrow \begin{cases}HCHO\,(a\,mol)\\CH3CHO\,(b\,mol)\end{cases}[/tex]
Ta có hệ: [tex]\begin{cases}a+b=0,25\\2a+b=0,45\end{cases}\Leftrightarrow \begin{cases}a=0,2\\b=0,05\end{cases}[/tex]
Lại có: [tex]n_X=0,4\Rightarrow \begin{cases}CH3OH\,(x\,mol)\\C_2H_5OH\,(y\,mol)\end{cases}\Rightarrow \begin{cases}x+y=0,4\\x+2y=0,5\end{cases}\Leftrightarrow \begin{cases}x=0,3\\y=0,1\end{cases}[/tex]
[tex]H_{X_1}=\dfrac{0,2}{0,3}\approx 66,67\%;\,\,\,\,H_{X_2}=\dfrac{0,05}{0,1}=50\%[/tex]