Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 08:28:14 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20599Tiêu đề: kim loại
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:28:14 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
Nhờ giải giúp
cho 25,8 gam hỗn hợp X gồm MOH, MHCO3, M2CO3 ( M là kim loại kiềm, MOH và MHCO3 có số mol bằng nhau) tác dụng vs lượng dư H2SO4
loãng, sau khi kết thúc pư thu được dung dịch Y và 0,3 mol CO2
kim loại M là?
A. K
B. Na
C. Li
D. Rb


Tiêu đề: Trả lời: kim loại
Gửi bởi: superburglar trong 08:49:50 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
Nhờ giải giúp
cho 25,8 gam hỗn hợp X gồm MOH, MHCO3, M2CO3 ( M là kim loại kiềm, MOH và MHCO3 có số mol bằng nhau) tác dụng vs lượng dư H2SO4
loãng, sau khi kết thúc pư thu được dung dịch Y và 0,3 mol CO2
kim loại M là?
A. K
B. Na
C. Li
D. Rb
Quy đổi: Hỗn hợp: [tex]MOH,MHCO_{3}\Leftrightarrow M_{2}H_{2}CO_{4}(xmol);M_{2}CO_{3}(ymol)[/tex]
Khối lượng trung binh = 25,8:0,3=86[tex]\Rightarrow 2M+78<86<2M+60\Rightarrow 4<M<13\Rightarrow Li[/tex]