Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 07:38:06 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20598Tiêu đề: hỗn hợp ankin và anken
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 07:38:06 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
M gồm ankin X và anken Y ( Y hơn X 1 nguyên tử C) và H2
cho 0,25 mol M vào bình kín có chứa Ni đun nóng. Sau 1 thời gian thu đc hh N
đốt cháy hoàn toàn N thu đc 0,35 mol CO2 và 0,35 mil H2O
CTPT của X và Y là?
Nhờ giải giúp


Tiêu đề: Trả lời: hỗn hợp ankin và anken
Gửi bởi: leoceska trong 08:15:09 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
bài này dựa vào đáp án là nhanh nhất :D nH2 có trong hỗn hợp= n.ankin. và anken không cộng


Tiêu đề: Trả lời: hỗn hợp ankin và anken
Gửi bởi: Alexman113 trong 04:56:09 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
M gồm ankin X và anken Y ( Y hơn X 1 nguyên tử C) và H2
cho 0,25 mol M vào bình kín có chứa Ni đun nóng. Sau 1 thời gian thu đc hh N
đốt cháy hoàn toàn N thu đc 0,35 mol CO2 và 0,35 mil H2O
CTPT của X và Y là?
Nhờ giải giúp
Bài này chắc phải có đáp án mới dễ làm anh ạ. Vì đốt [tex]N[/tex] thu được [tex]n_{CO_2}=n_{H_2O}\Rightarrow n_X=n_{H_2}[/tex]
Trong [tex]0,25\,mol\,\,M[/tex] gồm [tex]\begin{cases}H_2:x\,mol\\C_nH_{2n-2}:x\,mol\\C_mH_{2m}:y\,mol\end{cases}\Rightarrow \begin{cases}2x+y=0,25\\nx+my=0,35\end{cases}[/tex] thử đáp án nào thỏa thì ta chọn.