Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 02:50:19 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20594Tiêu đề: Kim loại tác dụng với nước.
Gửi bởi: Alexman113 trong 02:50:19 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
Hỗn hợp [tex]X[/tex] gồm [tex]Na,\,Ba,\,Na_2O,\,BaO.[/tex] Hòa tan hoàn toàn [tex]21,9\,(g)\,X[/tex] vào nước thu được [tex]0,05\,(mol)\,H_2[/tex] và dung dịch [tex]Y[/tex] trong đó có [tex]20,52[/tex] gam [tex]Ba(OH)_2.[/tex] Hấp thụ hoàn toàn [tex]0,3\,(mol)\,CO_2[/tex] vào dung dịch [tex]Y[/tex] thu [tex]m[/tex] gam kết tủa. Tính giá trị của [tex]m[/tex]
       A. [tex]39,4[/tex]             
       B.[tex]15,76[/tex]               
       C. [tex]23,64[/tex]         
       D. [tex]21,92[/tex]
Nhờ mọi người xem giúp ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Kim loại tác dụng với nước.
Gửi bởi: Tóc Dài trong 03:19:09 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
(http://latex.codecogs.com/gif.latex?%5Cdpi%7B120%7D%20X%3A%20%5Cleft%5C%7B%5Cbegin%7Bmatrix%7D%20Ba%20%280%2C12%29%5C%5CNa%20%28a%29%20%5C%5CO%20%28b%29%20%5Cend%7Bmatrix%7D%5Cright.%20%5Crightarrow%20%5Cbegin%7Bbmatrix%7D%20H_2%20%280%2C05%29%5C%5CY%3A%5Cleft%5C%7B%5Cbegin%7Bmatrix%7D%20Ba%28OH%29_2%20%280%2C12%29%5C%5CNaOH%20%28a%29%20%5Cend%7Bmatrix%7D%5Cright.%20%5Coverset%7BCO_2%280%2C3%29%7D%7B%5Crightarrow%7D%20BaCO_3%20%3D%20%3F%20%5Cend%7Bbmatrix%7D)

Có: (http://latex.codecogs.com/gif.latex?%5Cdpi%7B120%7D%20%5Cleft%5C%7B%5Cbegin%7Bmatrix%7D%2023a%20+%2016b%20+%2016%2C44%20%3D%2021%2C9%20%5C%5C%20a%20+%202.0%2C12%20%3D%202b%20+%202.0%2C05%20%5Cend%7Bmatrix%7D%5Cright.%20%5Cleftrightarrow%20%5Cleft%5C%7B%5Cbegin%7Bmatrix%7D%20a%20%3D%200%2C14%20%5C%5C%20b%20%3D%200%2C14%20%5Cend%7Bmatrix%7D%5Cright.)

[tex]nCO_3^{2-} = n OH^{-} - nCO_2 = 0,08 < nBa^{2+} = 0,12[/tex]

[tex]\rightarrow nBaCO_3 = 0,08 \rightarrow mBaCO3 = 15,76g.[/tex]

~~> Đáp án: B.