Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tranthanhtam2 trong 09:12:11 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20571Tiêu đề: Toàn câu lạ,mấy bạn giúp nhá!
Gửi bởi: tranthanhtam2 trong 09:12:11 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, điện trở trong mạch bằng 150[tex]\Omega[/tex]
.mạch đ-ợc mắc vào hiệu điện thế  xoay chiều có U không đổi nhung  tần số góc thay đổi. Khi [tex]\omega = \omega _{o}[/tex]
rad/s thì công suât tiêu thụ đạt cực đại bằng 200W Khi  [tex]\omega = \omega _{1}[/tex] hay tăng đến [tex]\omega = \omega _{2}[/tex]
 thì công suất tiêu thụ trên mạch trong hai tru?ng  hợp này bằng nhau và bằng 50W. Biết  [tex]\omega _{2} - \omega _{1}[/tex]
= 100[tex]\Pi[/tex]  rad/s. Tính hệ số tự cảm của cuộn dây
[tex]A. \frac{1,5\sqrt{3}}{\Pi}H[/tex]    [tex]B.\frac{1,5}{\Pi }H[/tex]     [tex]C.\frac{1}{\Pi }H[/tex]     [tex]D.\frac{2}{\Pi}[/tex]47.  để xảy ra phản ứng dây chuyền, khối lượng nhiên liệu phải lớn hơn một giá trị tới hạn. Giá tị tới
hạn của [tex]Pu^{239}[/tex] bằng bao nhiêu:
A.  20kg B. 15kg C. 10kg  D. 5kg50.  Cho mạch điện RLC nối tiếp, điện trở R = 84[tex]\Omega[/tex]. điện áp hiệu dụng trên 2 đầu đoạn mạch bằng
200V. Biết khi nối tắt tụ điện thì c-ờng độ dòng điện chạy qua mạch có biểu thức: i1= [tex]i_{1}=\sqrt{2}cos(100\Pi t + \Pi/6)[/tex],khi  không  nối  tắt  tụ  điện  thì  c-ờng  độ  dòng  điện  chạy  qua  mạch  có  biểu  thức:  [tex]i_{2}=\sqrt{2}cos(100\Pi t + \Pi/2)[/tex]
. Tính điện dung của tụ
A. [tex]10^{-4}[/tex]/2𝜋F      B.3.[tex]10^{-4}[/tex]/1,68𝜋F     C.2.[tex]10^{-4}[/tex]/𝜋F     D.[tex]10^{-4}[/tex]/[tex]\sqrt{3}\Pi[/tex]F


Tiêu đề: Trả lời: Toàn câu lạ,mấy bạn giúp nhá!
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 09:31:37 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, điện trở trong mạch bằng 150[tex]\Omega[/tex]
.mạch đ-ợc mắc vào hiệu điện thế  xoay chiều có U không đổi nhung  tần số góc thay đổi. Khi [tex]\omega = \omega _{o}[/tex]
rad/s thì công suât tiêu thụ đạt cực đại bằng 200W Khi  [tex]\omega = \omega _{1}[/tex] hay tăng đến [tex]\omega = \omega _{2}[/tex]
 thì công suất tiêu thụ trên mạch trong hai tru?ng  hợp này bằng nhau và bằng 50W. Biết  [tex]\omega _{2} - \omega _{1}[/tex]
= 100[tex]\Pi[/tex]  rad/s. Tính hệ số tự cảm của cuộn dây
[tex]A. \frac{1,5\sqrt{3}}{\Pi}H[/tex]    [tex]B.\frac{1,5}{\Pi }H[/tex]     [tex]C.\frac{1}{\Pi }H[/tex]     [tex]D.\frac{2}{\Pi}[/tex]47.  để xảy ra phản ứng dây chuyền, khối lượng nhiên liệu phải lớn hơn một giá trị tới hạn. Giá tị tới
hạn của [tex]Pu^{239}[/tex] bằng bao nhiêu:
A.  20kg B. 15kg C. 10kg  D. 5kg50.  Cho mạch điện RLC nối tiếp, điện trở R = 84[tex]\Omega[/tex]. điện áp hiệu dụng trên 2 đầu đoạn mạch bằng
200V. Biết khi nối tắt tụ điện thì c-ờng độ dòng điện chạy qua mạch có biểu thức: i1= [tex]i_{1}=\sqrt{2}cos(100\Pi t + \Pi/6)[/tex],khi  không  nối  tắt  tụ  điện  thì  c-ờng  độ  dòng  điện  chạy  qua  mạch  có  biểu  thức:  [tex]i_{2}=\sqrt{2}cos(100\Pi t + \Pi/2)[/tex]
. Tính điện dung của tụ
A. [tex]10^{-4}[/tex]/2𝜋F      B.3.[tex]10^{-4}[/tex]/1,68𝜋F     C.2.[tex]10^{-4}[/tex]/𝜋F     D.[tex]10^{-4}[/tex]/[tex]\sqrt{3}\Pi[/tex]F

Tác giả đăng bài sai QUY ĐỊNH


  - Sai tiêu đề, phần nhờ giúp đỡ đưa vào phần nội dung bài đăng.
Vui lòng đọc kỹ QUY ĐỊNH (Click vào đây ) (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7057.0)  trước khi đăng bài  ho:)