Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: younglady9x trong 12:52:47 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20562Tiêu đề: Tính bước sóng tia gama trong phóng xạ hạt nhân. Cái này lạ chưa gặp bao giờ
Gửi bởi: younglady9x trong 12:52:47 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Hạt nhân [tex]Ra_{88}^{226}[/tex] phóng xạ [tex]\alpha[/tex] biến thành [tex]Rn_{86}^{222}[/tex], quá trình phóng xạ còn có bức xạ [tex]\gamma[/tex].  Biết động năng của hạt [tex]\alpha[/tex] là [tex]K_{\alpha}=4,54 MeV[/tex], khối lượng các hạt tính theo đơn vị u là
[tex]m_Ra=226,025406[/tex]
[tex]m_Rn=222,017574[/tex]
[tex]m_e=0,000549[/tex]
Lấy [tex]1u=931,5 MeV/c^2[/tex]
Boe qua động lượng của photon [tex]\gamma[/tex]. Bước sóng của tia [tex]\gamma[/tex] là
A. [tex]2,5.10^{-12}m[/tex]
B. [tex]5.10^{-12}m[/tex]
C. [tex]7,5.10^{-12}m[/tex]
D. [tex]10.10^{-12}m[/tex]
Đáp án là B