Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tranthanhtam2 trong 11:28:48 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20561Tiêu đề: Hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: tranthanhtam2 trong 11:28:48 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Biết bán kính nguyên tử H ở trạng thái cơ bản bằng 0,53[tex]\AA[/tex]. Tính tốc độ góc của e khi ở mức năng lượng L
A.5,155.[tex]10^{15}[/tex]rad/s
B.5,155.[tex]10^{16}[/tex]rad/s
c.5,155.[tex]10^{17}[/tex]rad/s
d.5,155.rad/s


Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: huongduongqn trong 12:46:58 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Biết bán kính nguyên tử H ở trạng thái cơ bản bằng 0,53[tex]\AA[/tex]. Tính tốc độ góc của e khi ở mức năng lượng L
A.5,155.[tex]10^{15}[/tex]rad/s
B.5,155.[tex]10^{16}[/tex]rad/s
c.5,155.[tex]10^{17}[/tex]rad/s
d.5,155.rad/s

[tex]\left| E_L\right|=\frac{13,6.1,6.10^-^1^3}{2^2}=\frac{1}{2}m_ev^2\rightarrow v=\sqrt{\frac{2\left|E_L \right|}{m_e}}\rightarrow \omega =\frac{v}{r_L}=\frac{v}{2^2r_o}=5,155.10^1^8rad/s[/tex]
Không có đáp án


Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 01:08:23 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Biết bán kính nguyên tử H ở trạng thái cơ bản bằng 0,53[tex]\AA[/tex]. Tính tốc độ góc của e khi ở mức năng lượng L
A.5,155.[tex]10^{15}[/tex]rad/s
B.5,155.[tex]10^{16}[/tex]rad/s
c.5,155.[tex]10^{17}[/tex]rad/s
d.5,155.rad/s


Công thức tổng quát
Tốc độ dừng ở quỹ đạo n
 [tex]v = \frac{e}{n} \sqrt{\frac{k}{mr_{o}}}[/tex] với [tex]k = 9. 10^{9} ( \frac{Nm^{2}}{c^{2}})[/tex]

Tính bán kính ở quỹ đạp bất kì, dùng công thức [tex]r_{n} = n^{2 }r_{o}[/tex]

Với bài này lấy n bằng 2 vì e ở mức năng lượng L

Áp dụng thêm công thức [tex]v = r. \omega[/tex]

Có v và r tính ở trên rồi sẽ tìm được w.

Đáp số: A. 5,155.10^15 rad/s