Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ngotiendat04 trong 01:01:32 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20546Tiêu đề: bài tập laze khó
Gửi bởi: ngotiendat04 trong 01:01:32 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Người ta sử dụng một laze sử dụng dưới chế độ liên tục để khoan 1 tấm thép dày e=2mm. Chùm laze có công suất P=10W và đường kính d=1mm. Biết nhiệt độ ban đầu, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng, nhiệt dung riêng và nhiệt nóng chảy riêng của thép là to=30 độ C, t=1535 độ C, p=7800kg/m3, c=448J/kg.độ C, n=270 kJ/kg. Bỏ qua trao đổi nhiệt vói phần thép ở xung quanh và môi trường. Thời gian để khoan thủng tấm thép :

A.1,16s   B.5,53s   C.0,26s   D.0,51s

Mong thầy cô và các bạn giải giúp xin cảm ơn !


Tiêu đề: Trả lời: bài tập laze khó
Gửi bởi: Alexman113 trong 01:41:04 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Người ta sử dụng một laze sử dụng dưới chế độ liên tục để khoan 1 tấm thép dày e=2mm. Chùm laze có công suất P=10W và đường kính d=1mm. Biết nhiệt độ ban đầu, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng, nhiệt dung riêng và nhiệt nóng chảy riêng của thép là to=30 độ C, t=1535 độ C, p=7800kg/m3, c=448J/kg.độ C, n=270 kJ/kg. Bỏ qua trao đổi nhiệt vói phần thép ở xung quanh và môi trường. Thời gian để khoan thủng tấm thép :

A.1,16s   B.5,53s   C.0,26s   D.0,51s

Mong thầy cô và các bạn giải giúp xin cảm ơn !
Nguyên tắc làm các dạng Bài tập về phần Laze này là cần phải lưu ý rằng:
        [tex]\bullet[/tex] Nhiệt lượng cần cung cấp cho vật từ nhiệt độ ban đầu đến nhiệt độ nào đó: [tex]Q_1=mc\Delta t=mc\left(t_2-t_1\right)[/tex]
        [tex]\bullet[/tex] Nhiệt lượng cần thiết để hóa lỏng (hóa hơi) vật: [tex]Q_2=mL[/tex]   (với [tex]L\,\left(J/kg\right)[/tex] là nhiệt hóa lỏng - hóa hơi)
        [tex]\bullet[/tex] Tổng nhiệt lượng cần thiết: [tex]Q=Q_1+Q_2[/tex]
Hướng dẫn:
(http://i1247.photobucket.com/albums/gg639/oneclicklogin/Capture_zps04b0c75b.png)
Thể tích phần thép khoan là: [tex]V=eS=e\pi\dfrac{d^2}{4}=...\Rightarrow m=VD=...[/tex]
Ta có: [tex]\left\{ \begin{array}{l}Q_1=mc\Delta t=...\\Q_2=mL=...\end{array} \right.[/tex]
Lại có: [tex]Q=Q_1+Q_2=Pt\Rightarrow t=1,157\,(s)[/tex]
Vậy: chọn [tex]\boxed{A}[/tex]