Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Mclaren-Bi trong 11:20:41 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20545Tiêu đề: Cơ học
Gửi bởi: Mclaren-Bi trong 11:20:41 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2014
Câu 1: Con lắc đơn dài l=1m dao động điều hòa biên độ góc [tex]60^{o}[/tex]. Cho [tex]g=10m/s^2[/tex]. Tính gia tốc vật nặng khi góc lệch [tex]\alpha =30^{o}[/tex].
A. [tex]4m/s^2[/tex]               B.[tex]7,32m/s^2[/tex]           C.[tex]5m/s^2[/tex]                D.[tex]8,87m/s^2[/tex]

Câu 2: Con lắc đơn có dây dài 1m, quả cầu 200g, dao động điều hòa biên độ [tex]\alpha[/tex] nhỏ. Gia tốc quả cầu khi qua vị trí biên gấp 10 lần gia tốc khi qua vị trí cân bằng. Tính biên độ thẳng ( biên độ cung)
A. 6cm                                 B. 10cm                                 C. [tex]5\sqrt{2}[/tex]cm      D. 5cm

Câu 3: Con lắc đơn dùng làm con lắc đồng hồ, vật nặng có khối lượng riêng D, trong chân không đồng hồ chạy đúng chu kỳ 2s. Khi đưa ra ngoài không khí có khối lượng riêng [tex]D'=\frac{D}{500}[/tex] thì sau thời gian 10 giờ đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu?
A. Nhanh 7,2s                       B. Chậm 7,2s                         C. Nhanh 3,6s                   D. Chậm 3,6s

Câu 4: Con lắc đơn dùng làm con lắc đồng hồ chạy đúng trên mặt đất ở [tex]23^{o}C[/tex]. Khi đưa lên cao 960(m) đồng hồ vẫn chạy đúng. Cho hệ số nở dài dây treo [tex]\lambda =2.10^{-5} (K^{-1})[/tex], bán khính trái đất 6400km. Tính nhiệt độ ở độ cao này.
A. [tex]6^{o}C[/tex]                B.[tex]0^{o}C[/tex]                  C.[tex]8^{o}C[/tex]              D.[tex]4^{o}C[/tex]

Câu 5: Con lắc đơn dây dài 50cm, vật nặng m=10g được tích điện [tex]q=2(\mu C)[/tex], dao động điều hòa ơ một nơi có [tex]g=10m/s^2[/tex]. Khi vận tốc bằng 0 xuất hiện thêm điện trường đều [tex]E=10^{4}(V/m)[/tex] đường sức hướng thằng đứng xuống. Hỏi cơ năng toàn phần con lắc thay đổi thế nào? ( Biết con lắc dao động biên độ nhỏ)
A. Giảm 50%                      B. Tăng 50%                            C. Giảm 20%                    D. Tăng 20%

Nhờ các thầy, cô giải giúp em ạ. Em xin cảm ơn^^  =d> =d> =d>


 


Tiêu đề: Trả lời: Cơ học
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:12:23 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Câu 1: Con lắc đơn dài l=1m dao động điều hòa biên độ góc [tex]60^{o}[/tex][/b]. Cho [tex]g=10m/s^2[/tex]. Tính gia tốc vật nặng khi góc lệch [tex]\alpha =30^{o}[/tex].
A. [tex]4m/s^2[/tex]               B.[tex]7,32m/s^2[/tex]           C.[tex]5m/s^2[/tex]                D.[tex]8,87m/s^2[/tex]

Với biên độ góc [tex]60^{o}[/tex][/b] thì con lắc đơn không thể dao động điều hòa

Đề bài không chính xác !


Tiêu đề: Trả lời: Cơ học
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:22:06 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014


Câu 5: Con lắc đơn dây dài 50cm, vật nặng m=10g được tích điện [tex]q=2(\mu C)[/tex], dao động điều hòa ơ một nơi có [tex]g=10m/s^2[/tex]. Khi vận tốc bằng 0 xuất hiện thêm điện trường đều [tex]E=10^{4}(V/m)[/tex] đường sức hướng thằng đứng xuống. Hỏi cơ năng toàn phần con lắc thay đổi thế nào? ( Biết con lắc dao động biên độ nhỏ)
A. Giảm 50%                      B. Tăng 50%                            C. Giảm 20%                    D. Tăng 20%

Hướng dẫn :

Cơ năng lúc đầu của con lắc đơn : [tex]E_{1} = mgl \alpha _{0}^{2}[/tex]

Cơ năng lúc sau : [tex]E_{2} = mg'l \alpha _{0}^{2}[/tex] ; trong đó [tex]g' = g + \frac{qE}{m}[/tex]

Lập tỉ số : [tex]\frac{E_{2}}{E_{1}} = 1 + \frac{qE}{mg}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Cơ học
Gửi bởi: SầuRiêng trong 09:33:25 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014

Câu 2: Con lắc đơn có dây dài 1m, quả cầu 200g, dao động điều hòa biên độ [tex]\alpha[/tex] nhỏ. Gia tốc quả cầu khi qua vị trí biên gấp 10 lần gia tốc khi qua vị trí cân bằng. Tính biên độ thẳng ( biên độ cung)
A. 6cm                                 B. 10cm                                 C. [tex]5\sqrt{2}[/tex]cm      D. 5cm

Gia tốc tại góc lệch  [tex]\alpha[/tex] bất kỳ: [tex]a=\sqrt{g^{2}sin^{2} \alpha +\frac{v^{4}}{l^{2}}}[/tex]
=> +Tại biên: [tex]a=\sqrt{g^{2}sin^{2} \alpha_{0} }=g \alpha _{0}[/tex]
     + Tại VTCB: [tex]a'=\sqrt{\frac{v_{max}^{4}}{l^{2}}}[/tex]
(Với [tex]v_{max}^{2}={\alpha _{0}}^{2}gl[/tex])
Mà: a=10a'
=>[tex] \alpha_{0}=0,1rad }[/tex]
=> Biên độ cung:
[tex] s=\alpha_{0}l=0,1.100=10cm }[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Cơ học
Gửi bởi: huongduongqn trong 10:16:54 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014

Câu 4: Con lắc đơn dùng làm con lắc đồng hồ chạy đúng trên mặt đất ở [tex]23^{o}C[/tex]. Khi đưa lên cao 960(m) đồng hồ vẫn chạy đúng. Cho hệ số nở dài dây treo [tex]\lambda =2.10^{-5} (K^{-1})[/tex], bán khính trái đất 6400km. Tính nhiệt độ ở độ cao này.
A. [tex]6^{o}C[/tex]                B.[tex]0^{o}C[/tex]                  C.[tex]8^{o}C[/tex]              D.[tex]4^{o}C[/tex]

Nhờ các thầy, cô giải giúp em ạ. Em xin cảm ơn^^  =d> =d> =d> 


Đồng hồ chạy đúng nên ta có:
[tex]\alpha \frac{t'-t}{2}=-\frac{h}{R}\rightarrow t'=8^oC[/tex]
Chọn C


Tiêu đề: Trả lời: Cơ học
Gửi bởi: SầuRiêng trong 10:17:30 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Câu 3: Con lắc đơn dùng làm con lắc đồng hồ, vật nặng có khối lượng riêng D, trong chân không đồng hồ chạy đúng chu kỳ 2s. Khi đưa ra ngoài không khí có khối lượng riêng [tex]D'=\frac{D}{500}[/tex] thì sau thời gian 10 giờ đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu?
A. Nhanh 7,2s                       B. Chậm 7,2s                         C. Nhanh 3,6s                   D. Chậm 3,6s
Trọng lực biểu kiến trong không khí:
[tex]\vec{P'}=\vec{P}+\vec{F}_{A}[/tex]
=>[tex]P'=P-F_{A}[/tex]
    [tex]mg'=mg-D'Vg[/tex]
    [tex]DVg'=DVg-D'Vg[/tex]
    [tex]g'=g(1-\frac{D'}{D})[/tex]
=> Chu kỳ trong không khí:
[tex]T'=2\pi \sqrt{\frac{l}{g(1-\frac{D'}{D})}}[/tex]
 + Chu kỳ trong chân không:
[tex]T=2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}[/tex]
=> T/T'=...<1 => đồng hồ chạy chậm
+ Thời gian chậm sau 10h là:
10.3600(1-T/T')=....


Tiêu đề: Trả lời: Cơ học
Gửi bởi: huongduongqn trong 10:27:36 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Câu 1: Con lắc đơn dài l=1m dao động điều hòa biên độ góc [tex]60^{o}[/tex][/b]. Cho [tex]g=10m/s^2[/tex]. Tính gia tốc vật nặng khi góc lệch [tex]\alpha =30^{o}[/tex].
A. [tex]4m/s^2[/tex]               B.[tex]7,32m/s^2[/tex]           C.[tex]5m/s^2[/tex]                D.[tex]8,87m/s^2[/tex]

Với biên độ góc [tex]60^{o}[/tex][/b] thì con lắc đơn không thể dao động điều hòa

Đề bài không chính xác !
Đề bài này bỏ cụm dao động điều hòa với biên độ mà thầy Dương đã chỉ đi thì bạn giải như sau
[tex]a=\sqrt{a_n^2+a_t^2}[/tex]
với
[tex]a_n=\frac{v^2}{l}=2g(cos\alpha -cos\alpha _o)=7.32 m/s^2[/tex]
[tex]a_t=gsin \alpha = 5 m/s^2[/tex]
Do đó bạn có kêt quả là [tex]a=8,865 m/s^2[/tex]
Chọn DTiêu đề: Cơ học
Gửi bởi: Mclaren-Bi trong 10:26:27 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Câu 6: Hai chất điểm M,N  dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O, cùng tần số và có biên độ [tex]A_{1}=6 cm[/tex], [tex]A_{2}=8 cm[/tex]. Khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Ox là 10cm, chon gốc thế năng ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm mà M có động năng của N là:
A. [tex]\frac{3}{4}[/tex]      B. [tex]\frac{9}{16}[/tex]          C. [tex]\frac{4}{3}[/tex]         D. [tex]\frac{16}{9}[/tex]

Câu 7: Vật nhỏ m tham gia đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số [tex]5\sqrt{2}(rad/s)[/tex], có độ lệch pha [tex]\frac{2\Pi }{3} [/tex] và có biên độ lần lượt là [tex]A_{1}=4 cm[/tex], [tex]A_{2[/tex]. Biết khi động năng bằng 2 lần thế năng thì tốc độ của vật là 20cm/s. Tính biên độ [tex]A_{2[/tex].
A. 4cm                          B.6cm                                   C. [tex]2\sqrt{3}[/tex]           D.2cm

Câu 8: Hai con lắc lò xo treo cùng một nơi, có chu kỳ [tex]T_{1}=2(s)[/tex], [tex]T_{2}=2,025(s)[/tex] kéo 2 vật nặng xuống 1 đoạn nhỏ cùng buôn tay vào thời điểm t=0. Hỏi chúng lặp lại trạng thái ban đầu lần thứ hai vào thời điểm nào?
A.300s                            B. 324s                              C. 162s                             D. 256s

Câu 9: Sóng ngang truyền trên một sợi dây dài vô tận , 2 điểm MN trên dây cách nhau 1/4 bước sóng. Khi điểm M cao hơn VTCB 5mm thì N thấp hơn VTCB 12mm và cùng đi lên. Coi biên độ sóng không đổi. Tính biên độ và chiều truyền sóng
A. 16cm, từ M->N         B. 16cm, Từ N->M             C. 13cm, từ M->N         D. 13cm, Từ N->M

Mong các thầy giúp em ạ. Em cảm ơn  :D :D :D
Tiêu đề: Trả lời: Cơ học
Gửi bởi: habilis trong 10:53:30 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Câu 8: Hai con lắc lò xo treo cùng một nơi, có chu kỳ [tex]T_{1}=2(s)[/tex], [tex]T_{2}=2,025(s)[/tex] kéo 2 vật nặng xuống 1 đoạn nhỏ cùng buôn tay vào thời điểm t=0. Hỏi chúng lặp lại trạng thái ban đầu lần thứ hai vào thời điểm nào?
A.300s                            B. 324s                              C. 162s                             D. 256s
Hai con lắc lò xo sẽ gặp nhau(lặp lại trạng thái ban đầu) khi con lắc chậm hơn đi được T chu kì chưa biết và con lắc nhanh hơn đi được T + 1 chu kì.
Con lắc nhanh hơn có chu kì [tex]T_{1}[/tex]=2(s). Thời gian hai con lắc lặp lại trạng thái ban đầu là:
t = 2(T+1) = 2.025T => T = 80(chu kì)
Vậy tổng thời gian t = 81*2.025 = 162(s)
Em nên tham khảo về con lắc trùng phùng.
P/S: Mấy bài trên em đăng sai lỗi lắt nhắt nhiều quá.


Tiêu đề: Trả lời: Cơ học
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 12:18:33 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014
câu 7
từ Wđ = 2 Wt => v = căn (2/3) Vmax
=> Vmax =...
=> A =....
có A1 có A và độ lệch pha => A2


Tiêu đề: Trả lời: Cơ học
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 12:22:35 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014
Câu 6: Hai chất điểm M,N  dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O, cùng tần số và có biên độ [tex]A_{1}=6 cm[/tex], [tex]A_{2}=8 cm[/tex]. Khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Ox là 10cm, chon gốc thế năng ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm mà M có động năng của N là:
A. [tex]\frac{3}{4}[/tex]      B. [tex]\frac{9}{16}[/tex]          C. [tex]\frac{4}{3}[/tex]         D. [tex]\frac{16}{9}[/tex]


Mong các thầy giúp em ạ. Em cảm ơn  :D :D :D


có đánh thiếu gì k nhỉ?Tiêu đề: Trả lời: Cơ học
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 12:28:28 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014
Cậu 9
vẽ đường tròn lượng giác ra nha
vuông pha
=>A = căn ( 5^2 + 12^2) = 13
truyền từ M đến N


Tiêu đề: Trả lời: Cơ học
Gửi bởi: Mclaren-Bi trong 10:29:51 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014
P/S: Mấy bài trên em đăng sai lỗi lắt nhắt nhiều quá.

Anh @Habilis: Em đăng như đề lun ạ,hi


Tiêu đề: Trả lời: Cơ học
Gửi bởi: Mclaren-Bi trong 10:37:15 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014
Câu 6: Hai chất điểm M,N  dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O, cùng tần số và có biên độ [tex]A_{1}=6 cm[/tex], [tex]A_{2}=8 cm[/tex]. Khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Ox là 10cm, chon gốc thế năng ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm mà M có động năng của N là:
A. [tex]\frac{3}{4}[/tex]      B. [tex]\frac{9}{16}[/tex]          C. [tex]\frac{4}{3}[/tex]         D. [tex]\frac{16}{9}[/tex]


Mong các thầy giúp em ạ. Em cảm ơn  :D :D :D

có đánh thiếu gì k nhỉ?
Dạ em đánh như đề bài lun mà^^


Tiêu đề: Trả lời: Cơ học
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:46:30 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014
Câu 6: Hai chất điểm M,N  dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O, cùng tần số và có biên độ [tex]A_{1}=6 cm[/tex], [tex]A_{2}=8 cm[/tex]. Khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Ox là 10cm, chon gốc thế năng ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm mà M có động năng của N là:
A. [tex]\frac{3}{4}[/tex]      B. [tex]\frac{9}{16}[/tex]          C. [tex]\frac{4}{3}[/tex]         D. [tex]\frac{16}{9}[/tex]


Mong các thầy giúp em ạ. Em cảm ơn  :D :D :D

có đánh thiếu gì k nhỉ?
Dạ em đánh như đề bài lun mà^^

M có động năng của N...k rõ ràng


Tiêu đề: Cơ học
Gửi bởi: Mclaren-Bi trong 01:27:55 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014
Câu 10 Hai chất điểm dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số qua lại tâm dao động O. Biên độ [tex]A_{1}=\frac{A}{\sqrt{3}}[/tex] và [tex]A_{2}=A[/tex]. Khi gặp nhau ở tọa độ A/2 chúng chuyển động ngược chiều. Tính độ lệch pha dao động thứ 2 so với dao động 1
A. [tex]\frac{\Pi }{2}[/tex]                     B.[tex]\frac{\Pi }{3}[/tex]               C. [tex]\frac{2\Pi }{3}[/tex]         D. [tex]\Pi[/tex]

"Chém" giúp em với, em bí rồi ạ :))  [-O< [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Cơ học
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:51:18 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014
Câu 10 Hai chất điểm dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số qua lại tâm dao động O. Biên độ [tex]A_{1}=\frac{A}{\sqrt{3}}[/tex] và [tex]A_{2}=A[/tex]. Khi gặp nhau ở tọa độ A/2 chúng chuyển động ngược chiều. Tính độ lệch pha dao động thứ 2 so với dao động 1
A. [tex]\frac{\Pi }{2}[/tex]                     B.[tex]\frac{\Pi }{3}[/tex]               C. [tex]\frac{2\Pi }{3}[/tex]         D. [tex]\Pi[/tex]

"Chém" giúp em với, em bí rồi ạ :))  [-O< [-O<
Xem lời giải trong file đính kèm


Tiêu đề: Trả lời: Cơ học
Gửi bởi: Mclaren-Bi trong 02:03:08 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014
Câu 10 Hai chất điểm dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số qua lại tâm dao động O. Biên độ [tex]A_{1}=\frac{A}{\sqrt{3}}[/tex] và [tex]A_{2}=A[/tex]. Khi gặp nhau ở tọa độ A/2 chúng chuyển động ngược chiều. Tính độ lệch pha dao động thứ 2 so với dao động 1
A. [tex]\frac{\Pi }{2}[/tex]                     B.[tex]\frac{\Pi }{3}[/tex]               C. [tex]\frac{2\Pi }{3}[/tex]         D. [tex]\Pi[/tex]

"Chém" giúp em với, em bí rồi ạ :))  [-O< [-O<
Xem lời giải trong file đính kèm

Em cảm ơn thầy ạ, mà em cũng chưa rõ lắm ạ,hi


Tiêu đề: Trả lời: Cơ học
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:29:54 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014

Em cảm ơn thầy ạ, mà em cũng chưa rõ lắm ạ,hi

Em xem lại giản đồ vectơ ( Thầy vẽ lại )


Tiêu đề: Trả lời: Cơ học
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:36:02 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014
câu 9
hình đây e
độ lệch pha là pi/2 nên vuông
dễ dàng chứng minh tam giác bằng nhau để => A nha


Tiêu đề: Trả lời: Cơ học
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 10:11:03 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014
@bad: theo hình của bạn thì M nhanh fa hơn N 1 góc π/2 nên sóng fải truyền từ M -> N chứ?


Tiêu đề: Trả lời: Cơ học
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:15:54 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2014
@bad: theo hình của bạn thì M nhanh fa hơn N 1 góc π/2 nên sóng fải truyền từ M -> N chứ?
ồ đúng rồi
quên mất. sr Walkingdead nha
phải edit lại bài
tks


Tiêu đề: Cơ học
Gửi bởi: Mclaren-Bi trong 11:02:41 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
Câu 11:Trên 1 dây cao su căng thẳng có sóng dừng, những điểm cùng biên độ không là bụng gần nhau nhất thì cách đều nhau 15cm. Tần số sóng là 5Hz. Tính tốc độ truyền sóng.
A. 6m/s             B. 2,5m/s               C. 4,5m/s                D. 3m/s

Câu 12: Một hòn bi nhỏ khối lượng m treo ở đầu 1 sợi dây và dao động. Chu kỳ dao động thay đổi bao nhiêu lần nếu hòn bi được tích một điện tích q>0 và đặt trong 1 điện trường đều có vecto cường độ [tex]\vec{E}[/tex] thẳng đứng hướng xuống dưới

Câu 13: Một con lắc đơn dài 50cm, vật nặng m=200g. Kéo lệch một góc [tex]\alpha =30^{o}[/tex] rồi ném với vận tốc 1m/s theo phương vuông góc dây treo cho nó dao động. Lực căng dây khi qua VTCB là?

Câu 14: Một con lắc đơn tại A thực hiện 14 dao động trong 1 phút. Đưa đến B thì nó thực hiện 50 dao động trong 201s. Biết nhiệt độ không đổi, gia tốc trọng trường tại B so với A là?
A.Tăng 0,1%                          B.Giảm 1%                   C. Tăng 1%                       D. Giảm 0,1%

Nhờ mọi người giúp em ạ. :D :D

 Tiêu đề: Trả lời: Cơ học
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:16:18 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
Câu 11:Trên 1 dây cao su căng thẳng có sóng dừng, những điểm cùng biên độ không là bụng gần nhau nhất thì cách đều nhau 15cm. Tần số sóng là 5Hz. Tính tốc độ truyền sóng.
A. 6m/s             B. 2,5m/s               C. 4,5m/s                D. 3m/s

Nhờ mọi người giúp em ạ. :D :D

 

Vẽ hình ra và e sẽ thu được công thức sau
[tex]\frac{\lambda }{4}=d[/tex] = 15
=> [tex]\lambda = 60[/tex]
=> v = 3 m/sTiêu đề: Trả lời: Cơ học
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:20:58 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014

Câu 12: Một hòn bi nhỏ khối lượng m treo ở đầu 1 sợi dây và dao động. Chu kỳ dao động thay đổi bao nhiêu lần nếu hòn bi được tích một điện tích q>0 và đặt trong 1 điện trường đều có vecto cường độ [tex]\vec{E}[/tex] thẳng đứng hướng xuống dưới[tex]\frac{T'}{T} = \sqrt{\frac{g}{g'}} = \sqrt{\frac{g}{g+\frac{qE}{m}}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Cơ học
Gửi bởi: Mclaren-Bi trong 11:31:22 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
Câu 11:Trên 1 dây cao su căng thẳng có sóng dừng, những điểm cùng biên độ không là bụng gần nhau nhất thì cách đều nhau 15cm. Tần số sóng là 5Hz. Tính tốc độ truyền sóng.
A. 6m/s             B. 2,5m/s               C. 4,5m/s                D. 3m/s

Nhờ mọi người giúp em ạ. :D :D

 

Vẽ hình ra và e sẽ thu được công thức sau
[tex]\frac{\lambda }{4}=d[/tex] = 15
=> [tex]\lambda = 60[/tex]
=> v = 3 m/s

Anh @Bad: Em chủ yếu chờ cái hình của anh đấy ạ.hi


Tiêu đề: Trả lời: Cơ học
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 12:13:41 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
Câu 11:Trên 1 dây cao su căng thẳng có sóng dừng, những điểm cùng biên độ không là bụng gần nhau nhất thì cách đều nhau 15cm. Tần số sóng là 5Hz. Tính tốc độ truyền sóng.
A. 6m/s             B. 2,5m/s               C. 4,5m/s                D. 3m/s

Nhờ mọi người giúp em ạ. :D :D

 

Vẽ hình ra và e sẽ thu được công thức sau
[tex]\frac{\lambda }{4}=d[/tex] = 15
=> [tex]\lambda = 60[/tex]
=> v = 3 m/s

Anh @Bad: Em chủ yếu chờ cái hình của anh đấy ạ.hi

đây


Tiêu đề: Trả lời: Cơ học
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 12:16:26 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
Câu 11:Trên 1 dây cao su căng thẳng có sóng dừng, những điểm cùng biên độ không là bụng gần nhau nhất thì cách đều nhau 15cm. Tần số sóng là 5Hz. Tính tốc độ truyền sóng.
A. 6m/s             B. 2,5m/s               C. 4,5m/s                D. 3m/s

Nhờ mọi người giúp em ạ. :D :D

 

Vẽ hình ra và e sẽ thu được công thức sau
[tex]\frac{\lambda }{4}=d[/tex] = 15
=> [tex]\lambda = 60[/tex]
=> v = 3 m/s

Anh @Bad: Em chủ yếu chờ cái hình của anh đấy ạ.hi

đây
Thôi lần sau a vẽ hình ra vở rồi chụp lại còn hơn   m:-s


Tiêu đề: Trả lời: Cơ học
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 01:08:52 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
Câu 13: Một con lắc đơn dài 50cm, vật nặng m=200g. Kéo lệch một góc [tex]\alpha =30^{o}[/tex] rồi ném với vận tốc 1m/s theo phương vuông góc dây treo cho nó dao động. Lực căng dây khi qua VTCB là?

Nhờ mọi người giúp em ạ. :D :D

 


Em ko chắc đâu nhé  mcd-) mrun:)

Hiện tượng: sau khi ném với [tex]v_{o}[/tex], góc lệch cực đại của CLĐ ko còn là [tex]\alpha _{o}[/tex] nữa, mà là [tex]\alpha _{o}'>\alpha _{o}[/tex]

Theo ĐLBT Cơ năng thì cơ năng tại A bằng cơ năng tại B [tex]\Leftrightarrow W_{A}=W_{B}[/tex] [tex]\Leftrightarrow W_{d}_{A}+W_{t}_{A}=W_{t}_{B}[/tex]

Có [tex]h=l-l\cos \alpha _{o}=l(1-\cos \alpha _{o})[/tex], [tex]h'=l-l\cos \alpha _{o}'=l(1-\cos \alpha _{o}')[/tex]

[tex]\Leftrightarrow \frac{1}{2}m.v_{o}^{2}+mgl(1-\cos \alpha _{o})=mgl(1-\cos \alpha _{o}')[/tex]

[tex]\Rightarrow \cos \alpha _{o}'=1-\frac{gl(1-\cos \alpha _{o})+\frac{v_{o}^{2}}{2}}{gl}=\frac{2}{5}[/tex]

Lực căng khi qa VTCB: [tex]T=mg(3-2\cos \alpha _{o}')=4,4(N)[/tex]

 ~O) ~O) ~O)
Tiêu đề: Trả lời: Cơ học
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 04:58:51 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014

Câu 14: Một con lắc đơn tại A thực hiện 14 dao động trong 1 phút. Đưa đến B thì nó thực hiện 50 dao động trong 201s. Biết nhiệt độ không đổi, gia tốc trọng trường tại B so với A là?
A.Tăng 0,1%                          B.Giảm 1%                   C. Tăng 1%                       D. Giảm 0,1%
Nhờ mọi người giúp em ạ. :D :D

T: thời gian thực hiện 1 dao động vậy
[tex]T_A = 60/14 = 30/7[/tex]
[tex]T_B = 201/50 = 4,02[/tex]
[tex]\frac{T_A}{T_B}= \sqrt{\frac{g_B}{g_A}}[/tex] =>[tex](\frac{T_A}{T_B})^{2}=\frac{g_B}{g_A} = 1,136[/tex]
[tex]g_B = 1,136g_A[/tex]
vậy là tăng 13,6 %

 8-x 8-x 8-x
Tiêu đề: Cơ học
Gửi bởi: Mclaren-Bi trong 12:33:46 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014
Câu 15: Hai dạng sóng hình sin có cùng bước sóng và cùng biên độ truyền ngược chiều trên một sợi dây với tốc độ 10cm/s tạo ra một sóng dừng. Biết khoảng thời gia giữa hai thởi điểm gần nhất mà dây duỗi thẳng là 0,5s. Tính bước sóng

Câu 16: Con lắc đơn l=1m dao động biên độ [tex]60^{o}[/tex]. Bỏ qua sức cản không khí và cho [tex]g=10m/s^{2}[/tex]. Tại vị trí góc lệch [tex]\alpha =30^{o}[/tex], gia tốc vật nặng có độ lớn là?
A. [tex]9,5m/s^{2}[/tex]            B. [tex]887cm/s^{2}[/tex]                     C. [tex]732cm/s^{2}[/tex]               D. [tex]500cm/s^{2}[/tex]

Câu 17: Một người đứng trước 1 nguồn âm một khoảng D. Nguồn này phát ra các sóng âm đều theo mọi phương. Ngưới đó đi 50m lại gần nguồn âm thì cường độ tăng lên gấp đôi. Tính D?

Câu 18: Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nghiêng, có góc nghiêng [tex]\alpha =30^{o}[/tex] so với mặt phẳng ngang, bỏ qua ma sát. Đầu trên lò xo gắn vào giá cố định. Biết độ dãn của lò xo khi vật ở VTCB là 5cm, [tex]g=10m/s^{2}[/tex]. Chu kỳ dao động là?
A. 0,44s                            B. 0,628s                             C. 0,314s                               D. 0,942s

Nhờ mọi ngưởi giúp em ạ.

Tiêu đề: Trả lời: Cơ học
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 12:43:44 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014
             
Câu 17: Một người đứng trước 1 nguồn âm một khoảng D. Nguồn này phát ra các sóng âm đều theo mọi phương. Ngưới đó đi 50m lại gần nguồn âm thì cường độ tăng lên gấp đôi. Tính D?


Công suất nguồn k đổi
=> [tex]P = 4\pi R_{1}^{2}I_{1} = 4\pi R_{2}^{2}I_{2}[/tex]

Lập tỉ số được: [tex](\frac{R_{1}}{R_{2}})^{2} = \frac{I_{2}}{I_{1}} = 2[/tex]

=> Tìm đc R


Tiêu đề: Trả lời: Cơ học
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 12:46:22 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014

Câu 18: Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nghiêng, có góc nghiêng [tex]\alpha =30^{o}[/tex] so với mặt phẳng ngang, bỏ qua ma sát. Đầu trên lò xo gắn vào giá cố định. Biết độ dãn của lò xo khi vật ở VTCB là 5cm, [tex]g=10m/s^{2}[/tex]. Chu kỳ dao động là?
A. 0,44s                            B. 0,628s                             C. 0,314s                               D. 0,942s


[tex]\Delta l_{o} = \frac{mgsin30^{o}}{k}[/tex]

=> tìm đc w => tìm đc T


Tiêu đề: Trả lời: Cơ học
Gửi bởi: leaflife trong 12:47:16 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014
Câu 15: Hai dạng sóng hình sin có cùng bước sóng và cùng biên độ truyền ngược chiều trên một sợi dây với tốc độ 10cm/s tạo ra một sóng dừng. Biết khoảng thời gia giữa hai thởi điểm gần nhất mà dây duỗi thẳng là 0,5s. Tính bước sóng
T=1=> [tex]\lambda =vT=10cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Cơ học
Gửi bởi: leaflife trong 12:56:14 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014
Câu 16: Con lắc đơn l=1m dao động biên độ [tex]60^{o}[/tex]. Bỏ qua sức cản không khí và cho [tex]g=10m/s^{2}[/tex]. Tại vị trí góc lệch [tex]\alpha =30^{o}[/tex], gia tốc vật nặng có độ lớn là?
A. [tex]9,5m/s^{2}[/tex]            B. [tex]887cm/s^{2}[/tex]                     C. [tex]732cm/s^{2}[/tex]               D. [tex]500cm/s^{2}[/tex]

gia tốc hướng tâm: [tex]a_{ht}=\frac{v^2}{l}=2g(cos\alpha -cos\alpha _0)[/tex]
gia tốc tiếp tuyến :[tex]a_{tt}=gsin\alpha[/tex]
=>[tex]a=\sqrt{a_{ht}^2+a_{tt}^2}=887cm/s^2[/tex]
chọn C