Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: SPDM trong 07:18:26 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20536Tiêu đề: Bài toán mạch RLC có tần số biến thiên, tìm R.
Gửi bởi: SPDM trong 07:18:26 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2014
Mạch RLC có f biến thiên. C=[tex]\frac{10^{-4}}{\Pi }[/tex] F. Khi [tex]\omega[/tex] = [tex]\omega _{0}[/tex] = 50[tex]\Pi[/tex] rad/s thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch đạt giá trị cực đại Im. Khi [tex]\omega[/tex] = [tex]\omega _{1}[/tex]=[tex]\omega _{2}[/tex] thì cường độ dòng điện cực đại qua mạch bằng nhau và bằng Im/ Biết [tex]\frac{\omega _{1}}{\omega _{2}}[/tex]-1=[tex]\frac{\omega _{2}}{\omega _{0}}[/tex]. Tìm giá trị của R.
A. 200
B. 150
C. 160
D. 100Tiêu đề: Trả lời: Bài toán mạch RLC có tần số biến thiên, tìm R.
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:24:35 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2014
Mạch RLC có f biến thiên. C=[tex]\frac{10^{-4}}{\Pi }[/tex] F. Khi [tex]\omega[/tex] = [tex]\omega _{0}[/tex] = 50[tex]\Pi[/tex] rad/s thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch đạt giá trị cực đại Im. Khi [tex]\omega[/tex] = [tex]\omega _{1}[/tex]=[tex]\omega _{2}[/tex] [/color]thì cường độ dòng điện cực đại qua mạch bằng nhau và bằng Im/ Biết [tex]\frac{\omega _{1}}{\omega _{2}}[/tex]-1=[tex]\frac{\omega _{2}}{\omega _{0}}[/tex]. Tìm giá trị của R.
A. 200
B. 150
C. 160
D. 100


Đề bài này vừa thiếu vừa không chính xác`


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán mạch RLC có tần số biến thiên, tìm R.
Gửi bởi: SPDM trong 10:37:58 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Mạch RLC có f biến thiên. C=[tex]\frac{10^{-4}}{\Pi }[/tex] F. Khi [tex]\omega = \omega _{0}[/tex] = [tex]50\Pi rad/s[/tex]  thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch đạt giá trị cực đại [tex]I_{m}[/tex]. Khi [tex]\omega = \omega _{1}=\omega _{2}[/tex] thì cường độ dòng điện cực đại qua mạch bằng nhau và bằng [tex]I_{m}[/tex]. Biết [tex]\frac{\omega _{2}}{\omega _{1}}-1=\frac{\omega _{2}}{\omega _{0}}[/tex]. Tìm giá trị của R.
A. 200 [tex]\Omega[/tex]
B. 150 [tex]\Omega[/tex]
C. 160 [tex]\Omega[/tex]
D. 100 [tex]\Omega[/tex]

Xin lỗi thầy và các bạn, đúng là em gõ nhầm đề bài thật. Em đã chỉnh lại, mong thầy xem giúp em với a. Em cám ơn thầy :)


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán mạch RLC có tần số biến thiên, tìm R.
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:09:58 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2014
Mạch RLC có f biến thiên. C=[tex]\frac{10^{-4}}{\Pi }[/tex] F. Khi [tex]\omega = \omega _{0}[/tex] = [tex]50\Pi rad/s[/tex]  thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch đạt giá trị cực đại [tex]I_{m}[/tex]. Khi [tex]\omega = \omega _{1}=\omega _{2}[/tex][/color] thì cường độ dòng điện cực đại qua mạch bằng nhau và bằng [tex]I_{m}[/tex]. Biết [tex]\frac{\omega _{2}}{\omega _{1}}-1=\frac{\omega _{2}}{\omega _{0}}[/tex]. Tìm giá trị của R.
A. 200 [tex]\Omega[/tex]
B. 150 [tex]\Omega[/tex]
C. 160 [tex]\Omega[/tex]
D. 100 [tex]\Omega[/tex]

Xin lỗi thầy và các bạn, đúng là em gõ nhầm đề bài thật. Em đã chỉnh lại, mong thầy xem giúp em với a. Em cám ơn thầy :)

Đề up lên vẫn còn thiếu sót !

Chỉnh giả thiết : " Khi [tex]\omega = \omega _{1}=\omega _{2}[/tex][/color] " thành : " Khi [tex]\omega = \omega _{1}[/tex]và khi  [tex]\omega = \omega _{2}[/tex] "


Hướng dẫn cách làm :

Khi cộng hưởng ta có : [tex]L = \frac{1}{C\omega _{0}^{2}} = \frac{4}{\pi } H[/tex]

Từ giả thiết ta có : [tex]\omega _{2} - \omega _{1} = \frac{\omega _{1}\omega _{2}}{\omega _{0}} = \omega _{0}[/tex]

So với khi cộng hưởng , cường độ hiệu dụng lúc sau đã giảm [tex]\sqrt{2}[/tex] lần , nên tổng trở tăng [tex]\sqrt{2}[/tex] lần . Từ đó ta có

[tex]R^{2} + \left( L\omega _{1} - \frac{1}{C\omega _{1}}\right)^{2} = 2R^{2}[/tex]

Hay : [tex]R^{2} = \left( L\omega _{1} - \frac{1}{C\omega _{1}}\right)^{2} = \left( L\omega _{1} - L\omega _{2}\right)^{2}[/tex]

Vậy  [tex]R = L \omega _{0} = 200 \Omega[/tex]