Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nguyenmax trong 12:35:07 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20475Tiêu đề: 3 bài sóng cơ hay
Gửi bởi: nguyenmax trong 12:35:07 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2014
Nhờ mọi người hướng dẫn

CÂU 1: 2 nguồn kết hợp A, B cùng phương trinh u=2 cos ( 50pit)(mm) cách nhau 12cm. v=40cm/s. Trên đoạn  AB có bao điểm dao động với biên độ 3 mm.
A 28 B32 C30 D16
câu 2:
ở mặt thoáng 1 chất lỏng có 2 nguồn kết hợp A, B cách nhau 10cm,uA=3 cos(40pi t+pi/6) uB=4 cos(40pi t+2pi/3) Biết v=40cm/s. Đường tròn tâm O - trung điểm AB bán kính 4cm. Số điểm dao động với biên độ 5 cm trên đường tròn?
đáp án: A-30 B-32 C-34 D-36
CÂU 3:
2 nguồn kết hợp cách nhau 8cm có pt uA=2 cos(10pi t -pi/4) (mm) uB=2 cos(10 pi t+pi/4). Biết v=10cm/s. Một điểm M trên mặt nước AM=10 cm và BM=6cm.Điểm dao động cực đại trên BM xa B nhất là.A-3,07 B-2,33 C-3,57 D-6


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài sóng cơ hay
Gửi bởi: an lê trong 03:18:55 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2014
Nhờ mọi người hướng dẫn

CÂU 1: 2 nguồn kết hợp A, B cùng phương trinh u=2 cos ( 50pit)(mm) cách nhau 12cm. v=40cm/s. Trên đoạn  AB có bao điểm dao động với biên độ 3 mm.
A 28 B32 C30 D16
câu 2:
ở mặt thoáng 1 chất lỏng có 2 nguồn kết hợp A, B cách nhau 10cm,uA=3 cos(40pi t+pi/6) uB=4 cos(40pi t+2pi/3) Biết v=40cm/s. Đường tròn tâm O - trung điểm AB bán kính 4cm. Số điểm dao động với biên độ 5 cm trên đường tròn?
đáp án: A-30 B-32 C-34 D-36
CÂU 3:
2 nguồn kết hợp cách nhau 8cm có pt uA=2 cos(10pi t -pi/4) (mm) uB=2 cos(10 pi t+pi/4). Biết v=10cm/s. Một điểm M trên mặt nước AM=10 cm và BM=6cm.Điểm dao động cực đại trên BM xa B nhất là.A-3,07 B-2,33 C-3,57 D-6
Câu 2.
có [tex]A^{2}[/tex]=[tex]3^{2}[/tex]+[tex]4^{2}[/tex]+2.3.4.Cos([tex]\frac{-\Pi }{2}[/tex]+[tex]\frac{2.\Pi .(d_{2}-d_{1})}{\lambda }[/tex]=25
[tex]\rightarrow[/tex][tex]\frac{-\Pi }{2}+\frac{2.\Pi .(d_{2}-d_{1})}{\lambda }[/tex]=[tex]\frac{-\Pi }{2}+k2\Pi[/tex]
[tex]\rightarrow[/tex][tex]d_{2}-d_{1}=\frac{k\lambda }{2}[/tex]
[tex]\rightarrow -8\leq k\leq 8[/tex]
[tex]\rightarrow[/tex]có 32 điểm
mấy bài kia tương tự đấy bạn  ^-^