Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhatminhthuy20067 trong 11:17:30 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20420Tiêu đề: bài sóng ánh sáng liên quan đến thấu kính khó cần giải đáp
Gửi bởi: nhatminhthuy20067 trong 11:17:30 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2014
Chiếu một chùm sáng tím song song với trục chính của một thấu kính thu được một điểm rất sáng trên trục chính của một thấu kính  cách thấu kính 21cm. Cũng với thấu kính đó đặt một nguồn sáng điểm phát ánh sáng đỏ sát thấu kính, cho nguồn này di chuyển với tốc độ 4t cm/s lên trục chính thấu kính. Tại thời điểm t =5s ảnh của chất nguồn sáng đó di chuyển với tốc độ bao nhiêu. Biết chiết suất của thủy tinh làm thấu kính đối với ánh sáng tím và đỏ lần lượt là 1,325 và 1,273?


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng ánh sáng liên quan đến thấu kính khó cần giải đáp
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 01:10:56 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2014
Chiếu một chùm sáng tím song song với trục chính của một thấu kính thu được một điểm rất sáng trên trục chính của một thấu kính  cách thấu kính 21cm. Cũng với thấu kính đó đặt một nguồn sáng điểm phát ánh sáng đỏ sát thấu kính, cho nguồn này di chuyển với tốc độ 4t cm/s lên trục chính thấu kính. Tại thời điểm t =5s ảnh của chất nguồn sáng đó di chuyển với tốc độ bao nhiêu. Biết chiết suất của thủy tinh làm thấu kính đối với ánh sáng tím và đỏ lần lượt là 1,325 và 1,273?
Ta có:
[tex]\frac{1}{f_{tim}}=(n_{tim}-1)(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2})[/tex]

[tex]\frac{1}{f_{do}}=(n_{do}-1)(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2})[/tex]

[tex]\Rightarrow \frac{f_{do}}{f_{tim}}=\frac{n_{tim}-1}{n_{do}-1}[/tex]  [tex]\Rightarrow f_{do}=25(cm)[/tex]

E có đánh nhầm không?
Vận tốc nguồn là 4(cm/s) hay 4.t(cm/s)?

Nếu là 4(cm/s):
Vị trí ảnh: [tex]d'=\frac{d.f_{do}}{d-f_{do}}=\frac{100t}{4t-25}[/tex]

[tex]v=\frac{\Delta d'}{\Delta t}=(\frac{100t}{4t-25})'=\frac{-2500}{(4t-25)^2}=-100(cm/s)[/tex]

 [tex]\Rightarrow[/tex] Tốc độ ảnh: 100(cm/s)

Nếu là 4t(cm/s): Làm tương tự, tính lại đạo hàm   ~O)