Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: anhmark trong 12:18:56 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20414Tiêu đề: bài sóng dừng lạ
Gửi bởi: anhmark trong 12:18:56 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2014
Sóng dừng trên dây truyền đi có tốc độ 1,6m/s, f=20Hz, gọi N là điểm nút, C và D là 2 điểm về cùng 1 phía với N và NC=9cm, ND=32/3 cm. Lúc t1 li độ của D=-căn6cm. xác định độ lớn li độ của C tại thời điểm sau đó 9/40s
a.3 cm
b.2căn3 cm
c.căn3 cm
d.2 cm
Giải chi tiết giúp mình với, cám ơn.
BH


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng dừng lạ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:44:14 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2014
Sóng dừng trên dây truyền đi có tốc độ 1,6m/s, f=20Hz, gọi N là điểm nút, C và D là 2 điểm về cùng 1 phía với N và NC=9cm, ND=32/3 cm. Lúc t1 li độ của D=-căn6cm. xác định độ lớn li độ của C tại thời điểm sau đó 9/40s
a.3 cm
b.2căn3 cm
c.căn3 cm
d.2 cm
Giải chi tiết giúp mình với, cám ơn.
BH

lamda = v/f = 8cm.

C cách N 9/8 lada = lamda + lamda/8 => C cách nút gần nhất đoạn lamda/8 => [tex]a_C=\frac{A\sqrt{2}}{2}[/tex]

D cách N 4/3lamda = lamda + lamda/3 => D cách nút gần nó nhất đoạn lamda/6 => [tex]a_D=\frac{A\sqrt{3}}{2}[/tex]

C, D cùng một bó nên dao động cùng pha => pt chúng có dạng

[tex]u_C=\frac{A\sqrt{2}}{2}cos\omega t;u_D=\frac{A\sqrt{3}}{2}cos\omega t[/tex]

t1, thay li độ D vào, lập tỉ số => [tex]u_C=-2cm[/tex]

sau 9/40s = 4,5T thì li độ trái dấu ban đầu => [tex]u_C=2cm[/tex]