Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thuytiena9 trong 12:13:56 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20413Tiêu đề: biểu thức suất điện động cảm ứng_HSBH
Gửi bởi: thuytiena9 trong 12:13:56 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2014
Một khung dây hình chữ nhật diện tích 4 [tex]cm^{2}[/tex] quay đều trong từ trường với cảm ứng từ co độ lớn 0.25T có phương vuông góc trục quay của khung với tốc độ n= 900 vòng/phút. Tại thời điểm t=0 véctơ pháp tuyền của mặt phẳng khung hợp với vectơ cảm ứng từ góc 30. Biều thức suất điện động cảm ứng trong khung tính theo V là
     A [tex]e= 0.3\pi cos(30\pi  t-\frac{\pi }{3}[/tex]
     B [tex]e= 3\pi cos(30\pi  t-\frac{\pi }{3}[/tex]
     C [tex]e= 0.3\pi cos(30\pi  t-\frac{\pi }{6}[/tex]
     D [tex]e= 3\pi cos(30\pi  t-\frac{\pi }{6}[/tex]       
      ( nhờ thầy cô và các bạn chỉ giúp, em xin cám ơn )


Tiêu đề: Trả lời: biểu thức suất điện động cảm ứng_HSBH
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:21:20 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2014
Một khung dây hình chữ nhật diện tích 4 [tex]cm^{2}[/tex] quay đều trong từ trường với cảm ứng từ co độ lớn 0.25T có phương vuông góc trục quay của khung với tốc độ n= 900 vòng/phút. Tại thời điểm t=0 véctơ pháp tuyền của mặt phẳng khung hợp với vectơ cảm ứng từ góc 30. Biều thức suất điện động cảm ứng trong khung tính theo V là
     A [tex]e= 0.3\pi cos(30\pi  t-\frac{\pi }{3}[/tex]
     B [tex]e= 3\pi cos(30\pi  t-\frac{\pi }{3}[/tex]
     C [tex]e= 0.3\pi cos(30\pi  t-\frac{\pi }{6}[/tex]
     D [tex]e= 3\pi cos(30\pi  t-\frac{\pi }{6}[/tex]       
      ( nhờ thầy cô và các bạn chỉ giúp, em xin cám ơn )
e=NBS(2pi.n).cos(2pi.nt+pi/6-pi/2)
n(v/s)