Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: LunarMooN.BH trong 08:04:36 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20407Tiêu đề: Bài tập sóng ánh sáng
Gửi bởi: LunarMooN.BH trong 08:04:36 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2014
Bài 1 Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng thứ nhất là 0,4um và bước sóng thứ 2 là 0,6um vào 2 khe của thí nghiệm i âng. Biết khoảng cách giữa 2 khe là 1mm , khoảng cách từ hai khe tới màn là 3m.bề rộng vùng giao thoa quan sát được trên màn L=1,3cm.số vị trí vân trùng của 2 bức xạ trong vùng giao thoa
A 3   B 1 C 4 D 2
Bài 2 Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng thứ nhất là 450nm và bước sóng thứ 2 là 600nm vào 2 khe của thí nghiệm i âng. Biết khoảng cách giữa 2 khe là 0,5mm , khoảng cách từ hai khe tới màn là 2m.trên màn quan sát M,N là 2 điểm ở cùng 1 phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5mm và 22mm.số vị trí vân trùng của 2 bức xạ trong vùng giao thoa
A 4 B 2 C 5 D 3
Mọi người giúp em với  :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng ánh sáng
Gửi bởi: hsbienhoa trong 08:24:22 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2014
Bài 1:

Lập tỉ số [tex]\lambda 1[/tex] và [tex]\lambda 2[/tex] => i trùng = 3 i1 = 2 i2 = 3,6 mm

Sau đó lấy áp dụng công thức số vân trùng = | L / (2 i trùng) | x 2

Trong ngoặc |..| bạn lấy phần nguyên

Áp dụng bài này có L/ 2 i trùng =  1,805555

Lấy phần nguyên là 1

=> Số vân trùng là 2
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng ánh sáng
Gửi bởi: photon01 trong 08:38:43 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2014
Bài 1 Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng thứ nhất là 0,4um và bước sóng thứ 2 là 0,6um vào 2 khe của thí nghiệm i âng. Biết khoảng cách giữa 2 khe là 1mm , khoảng cách từ hai khe tới màn là 3m.bề rộng vùng giao thoa quan sát được trên màn L=1,3cm.số vị trí vân trùng của 2 bức xạ trong vùng giao thoa
A 3   B 1 C 4 D 2
Bài 2 Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng thứ nhất là 450nm và bước sóng thứ 2 là 600nm vào 2 khe của thí nghiệm i âng. Biết khoảng cách giữa 2 khe là 0,5mm , khoảng cách từ hai khe tới màn là 2m.trên màn quan sát M,N là 2 điểm ở cùng 1 phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5mm và 22mm.số vị trí vân trùng của 2 bức xạ trong vùng giao thoa
A 4 B 2 C 5 D 3
Mọi người giúp em với  :D
Trước tiên tại những vị trí trùng nhau thì ta có:[tex]k_{1}\frac{\lambda _{1}D}{a}=k_{2}\frac{\lambda _{2}D}{a}\rightarrow \frac{\lambda _{1}}{\lambda _{2}}=\frac{k_{2}}{k_{1}}[/tex]
Lấy giá trị k1 và k2 là số nguyên tối giản nhất thì được k1 = 3; k2 = 2.
Sau đó tính khoảng vân trùng theo công thức:[tex]i_{t}=x_{1}=3\frac{0,4.10^{-3}.3.10^{3}}{1}=3,6mm[/tex]
Tính số vân trùng theo công thức tính nhanh:[tex]\frac{L}{2i_{t}}=\frac{13}{2.3,6}=1,805555[/tex]
Vậy N = 2.1+1=3.
Bài thứ 2 làm tương tự khâu tính khoảng vân trùng sau đó [tex]\frac{OM}{i_{t}}\leq k\leq \frac{ON}{i_{t}}[/tex]
Số giá trị k nguyên là số vân trùng.