Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ktsvthanhphong trong 01:19:16 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20392Tiêu đề: Bài sóng cơ này có gì không hợp lý không nhỉ?
Gửi bởi: ktsvthanhphong trong 01:19:16 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2014
Đề bài
Một sóng truyền từ A, ở thời điểm t =0 có phương trình [tex]{{u}_{A}}=3\text{cos}(40\pi t+\frac{\pi }{3})[/tex](cm). Ở thời điểm [tex]t=\frac{17}{96}[/tex]s, biên độ dao động của 1 điểm M nằm trên phương truyền sóng là [tex]{{u}_{M}}=1,5\sqrt{2}[/tex] cm. Tốc độ truyền sóng trong môi trường là 1,6 m/s. Khoảng cách AM là:
A. [tex]\frac{40}{3}cm [/tex]   
B.  [tex]\frac{62}{3}cm [/tex]   
C.  [tex]\frac{86}{3}cm [/tex]   
D.  [tex]\frac{92}{3}cm [/tex]

Các thầy cô xem và cho nhận xét giùm?


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ này có gì không hợp lý không nhỉ?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:01:37 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2014
Đề bài
Một sóng truyền từ A, ở thời điểm t =0 có phương trình [tex]{{u}_{A}}=3\text{cos}(40\pi t+\frac{\pi }{3})[/tex](cm). Ở thời điểm [tex]t=\frac{17}{96}[/tex]s, biên độ dao động của 1 điểm M nằm trên phương truyền sóng là [tex]{{u}_{M}}=1,5\sqrt{2}[/tex] cm. Tốc độ truyền sóng trong môi trường là 1,6 m/s. Khoảng cách AM là:
A. [tex]\frac{40}{3}cm [/tex]   
B.  [tex]\frac{62}{3}cm [/tex]   
C.  [tex]\frac{86}{3}cm [/tex]   
D.  [tex]\frac{92}{3}cm [/tex]

Các thầy cô xem và cho nhận xét giùm?

[tex]uM = 3.cos(40\pi.t+\pi/3-2\pi.AM/\lambda)[/tex] (AM<160.17/96=85/3(cm))
khi t=17/96 ==> [tex]1,5\sqrt{2} = 3.cos(89\pi/12-\pi.AM/4)[/tex]
==> [tex]89\pi/12 - \pi.AM/4 = \pi/4 +k2\pi[/tex] và [tex]89\pi/12 - \pi.AM/4 = -\pi/4+k.2\pi[/tex]
==> Các nghiệm AM=..86/3; 62/3;38/3;14/3;.... (M đang đi xuống) và AM=...92/3;68/3;44/3;20/3;...(M đang đi lên)
Có thể nhận 62/3cm