Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 01:49:28 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20287Tiêu đề: Con lắc lò xo.
Gửi bởi: Alexman113 trong 01:49:28 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2014
1. Một lò xo nhẹ có độ cứng [tex]k[/tex], một đầu treo vào một điểm cố định, đầu dưới treo vật nặng [tex]100\,g.[/tex] Kéo vật nặng xuống dưới theo phương thẳng đứng rồi buông nhẹ. Vật dao động điều hòa với phương trình [tex]x=5\cos 4\pi t\,\,(cm;\,s)[/tex], lấy [tex]g=10\,m/s^2.[/tex] Lực dùng để kéo vật trước khi dao động có độ lớn?
      A. [tex]0,8\,N[/tex]
      B. [tex]1,6\,N[/tex]
      C. [tex]6,4\,N[/tex]
      D. [tex]3,2\,N[/tex]
2. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới treo vật nặng [tex]100\,g.[/tex] Kéo vật nặng xuống dưới theo phương thẳng đứng rồi buông nhẹ. Vật dao động điều hòa với phương trình [tex]x=5\cos\left(4\pi t-\dfrac{\pi}{2}\right)\,\,(cm;\,s).[/tex] Chọn gốc thời gian là lúc buông vật, lấy [tex]g=10\,m/s^2.[/tex] Lực dùng để kéo vật trước khi dao động có độ lớn?
     A. [tex]1,6\,N[/tex]
     B. [tex]6,4\,N[/tex]
     C. [tex]0,8\,N[/tex]
     D. [tex]3,2\,N[/tex]
Nhờ mọi người xem và giải chi tiết giúp em cả 2 bài ạ, em cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:43:13 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2014
1. Một lò xo nhẹ có độ cứng [tex]k[/tex], một đầu treo vào một điểm cố định, đầu dưới treo vật nặng [tex]100\,g.[/tex] Kéo vật nặng xuống dưới theo phương thẳng đứng rồi buông nhẹ. Vật dao động điều hòa với phương trình [tex]x=5\cos 4\pi t\,\,(cm;\,s)[/tex], lấy [tex]g=10\,m/s^2.[/tex] Lực dùng để kéo vật trước khi dao động có độ lớn?
      A. [tex]0,8\,N[/tex]
      B. [tex]1,6\,N[/tex]
      C. [tex]6,4\,N[/tex]
      D. [tex]3,2\,N[/tex]
2. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới treo vật nặng [tex]100\,g.[/tex] Kéo vật nặng xuống dưới theo phương thẳng đứng rồi buông nhẹ. Vật dao động điều hòa với phương trình [tex]x=5\cos\left(4\pi t-\dfrac{\pi}{2}\right)\,\,(cm;\,s).[/tex] Chọn gốc thời gian là lúc buông vật, lấy [tex]g=10\,m/s^2.[/tex] Lực dùng để kéo vật trước khi dao động có độ lớn?
     A. [tex]1,6\,N[/tex]
     B. [tex]6,4\,N[/tex]
     C. [tex]0,8\,N[/tex]
     D. [tex]3,2\,N[/tex]
Nhờ mọi người xem và giải chi tiết giúp em cả 2 bài ạ, em cảm ơn.

Câu 1:
+ Lực kéo dùng kéo vật lệch 1 khoảng A sau đó thả nhẹ thì dao động biên độ A=5cm
+Fdhmax=P+F ==> F=k(A+DeltaLo) - mg = k(A+mg/k)-mg=kA+mg-mg = m(w^2.A)
(doi sang don vi chuan nhe)
Câu 2:
nhìn vào biểu thức thấy gốc TG chọn lúc vật ở VTCB và chuyển động theo chiều dương ==> lúc đầu vật được kích thích với vận tốc vmax chứ không thể nào lúc đầu buông vật mà vật CĐ nổi
Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:46:59 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2014
Hai bài này là một mà.Khi vật ở VTCB kéo vật ra và giữ, lực kéo cân bằng lực kéo về. Buông nhẹ => lực kéo có độ lớn là lực kéo về cực đại. Bạn thay số vào công thức lực kéo về cực đại.


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:56:07 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2014
1. Một lò xo nhẹ có độ cứng [tex]k[/tex], một đầu treo vào một điểm cố định, đầu dưới treo vật nặng [tex]100\,g.[/tex] Kéo vật nặng xuống dưới theo phương thẳng đứng rồi buông nhẹ. Vật dao động điều hòa với phương trình [tex]x=5\cos 4\pi t\,\,(cm;\,s)[/tex], lấy [tex]g=10\,m/s^2.[/tex] Lực dùng để kéo vật trước khi dao động có độ lớn?
      A. [tex]0,8\,N[/tex]
      B. [tex]1,6\,N[/tex]
      C. [tex]6,4\,N[/tex]
      D. [tex]3,2\,N[/tex]
2. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới treo vật nặng [tex]100\,g.[/tex] Kéo vật nặng xuống dưới theo phương thẳng đứng rồi buông nhẹ. Vật dao động điều hòa với phương trình [tex]x=5\cos\left(4\pi t-\dfrac{\pi}{2}\right)\,\,(cm;\,s).[/tex] Chọn gốc thời gian là lúc buông vật, lấy [tex]g=10\,m/s^2.[/tex] Lực dùng để kéo vật trước khi dao động có độ lớn?
     A. [tex]1,6\,N[/tex]
     B. [tex]6,4\,N[/tex]
     C. [tex]0,8\,N[/tex]
     D. [tex]3,2\,N[/tex]
Nhờ mọi người xem và giải chi tiết giúp em cả 2 bài ạ, em cảm ơn.

Câu 1:
+ Lực kéo dùng kéo vật lệch 1 khoảng A sau đó thả nhẹ thì dao động biên độ A=5cm
+Fdhmax=P+F ==> F=k(A+DeltaLo) - mg = k(A+mg/k)-mg=kA+kmg-mg = m(w^2.A+kg-g)
(doi sang don vi chuan nhe)
Câu 2:
nhìn vào biểu thức thấy gốc TG chọn lúc vật ở VTCB và chuyển động theo chiều dương ==> lúc đầu vật được kích thích với vận tốc vmax chứ không thể nào lúc đầu buông vật mà vật CĐ nổi

Thầy Thạnh nhân k vào mà vẫn còn k.

Vì [tex]k\Delta l_0=mg[/tex]  => F = kA.