Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: zjzjbum trong 07:38:52 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20251Tiêu đề: thắc mắc đề hà tĩnh lần 3
Gửi bởi: zjzjbum trong 07:38:52 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2014
Nhờ thầy và các bạn giúp mình

Câu 1: trong thí nghiệm Yaang về giao thoa ánh sáng, ánh sáng trắng chiếu vào khe S có bước sóng từ 415nm đến 760nm. M là một điểm trên màn giao thoa, ở đó có đúng ba bức xạ cho vân sáng và một trong ba bức xạ đó là bức xạ vàng có bước sóng 580nm. Ở M là vân sáng bậc mấy của bức xạ màu vàng nói trên?
A.5                       B.6                           C.3                          D.4

câu 2 : đối với những hạt có tốc độ lớn nếu tính động năng theo cơ học cổ điển Wđ=mov^2/2 thì sẽ có sai số đáng kể. nếu một sai số nói trên là 5% thì hạt đó có năng lượng toàn phần gấp bao nhiêu lần năng lượng nghỉ?
A.1,035                B.1,065                      C.1,084                   D.1,104

Câu 3: một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây rất dài với biên độ không đổi. M,N,P là ba điểm trên dây sao cho N là trung điểm MP. Tại thời điểm t1 li độ dao động của M,N,P lần lượt là -3,9mm ;0 ;3,9mm. tại thời điểm t2 li độ của M và P đều bằng 5,2mm khi đó li độ của N là?
A.6.5mm              B.9.1mm                    C.-1,3mm                D.-10,4mm

Câu 4: mạch RLC . uAB= Uo cos(wt). Điều chỉnh điện dung C của tụ đạt giá trị cực đại khi đó điện áp tức thời cực đại  trên Rlaf 12a. Biết khi điện áp tức thời hai đầu mạch là 16a thì điện áp tức thời hai đầu tụ là 7a. chọn hệ thức đúng:
A 4R=3wL            B.3R=4wL                   C. R=2wL                 D. 2R=wL


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc đề hà tĩnh lần 3
Gửi bởi: leaflife trong 09:01:25 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2014
Nhờ thầy và các bạn giúp mình

Câu 1: trong thí nghiệm Yaang về giao thoa ánh sáng, ánh sáng trắng chiếu vào khe S có bước sóng từ 415nm đến 760nm. M là một điểm trên màn giao thoa, ở đó có đúng ba bức xạ cho vân sáng và một trong ba bức xạ đó là bức xạ vàng có bước sóng 580nm. Ở M là vân sáng bậc mấy của bức xạ màu vàng nói trên?
A.5                       B.6                           C.3                          D.4

tại M, nếu có vân sáng nào đó trùng với vân vamgf thì nó phải thỏa mãn
[tex]k_1.580=k.\lambda[/tex]
=>[tex]\lambda =\frac{580k_1}{k}[/tex]
mà [tex]415\leq \lambda \leq 760[/tex]
từ đó ta có [tex]\frac{k_1.580}{760}\leq k\leq \frac{k_1.580}{415}[/tex]
vì có 3 vân sáng thì 1 cái đã là vàng=> còn 2 vân nữa=>phải có 2 gtrij của k
thay [tex]k_1[/tex] vào thì thấy với [tex]k_1=4[/tex] thì có 2 gtrij của k
chọn D

câu 2 : đối với những hạt có tốc độ lớn nếu tính động năng theo cơ học cổ điển Wđ=mov^2/2 thì sẽ có sai số đáng kể. nếu một sai số nói trên là 5% thì hạt đó có năng lượng toàn phần gấp bao nhiêu lần năng lượng nghỉ?
A.1,035                B.1,065                      C.1,084                   D.1,104

giả sử rằng [tex]\frac{E}{E_0}=k[/tex]
=>[tex]\begin{cases} W_d= E-E_0=m_0c^2(k-1) \\ v^2=(1-\frac{1}{k^2} )c^2 \end{cases}[/tex]
theo đề bài [tex]W_d-\frac{m_0v^2}{2}=0,05W_d[/tex]
thay tất cả các giá trị mình ghi bên trên vào giải pt bậc 3, ra k=1,035
chọn A

câu 3 rất giống đề thi thử của TVVL đã được các thầy hướng dẫn giải vô cùng chi tiết
[tex]x_N=A=[/tex][tex]\sqrt{3,9^2+5,2^2}=6,5[/tex]

chọn A


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc đề hà tĩnh lần 3
Gửi bởi: leaflife trong 09:34:35 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2014
Câu 4: mạch RLC . uAB= Uo cos(wt). Điều chỉnh điện dung C của tụ đạt giá trị cực đại khi đó điện áp tức thời cực đại  trên Rlaf 12a. Biết khi điện áp tức thời hai đầu mạch là 16a thì điện áp tức thời hai đầu tụ là 7a. chọn hệ thức đúng:
A 4R=3wL            B.3R=4wL                   C. R=2wL                 D. 2R=wL
đề nghị bạn lần sau không đánh công thức tử tế thì cũng post đề cho chuẩn một chút!!!
dòng chữ đỏ phải là ''điều chỉnh điền dung C của tụ sao cho điện áp hiệu dụng của tụ đạt giá trị cực đại''
khi [tex]U_c[/tex] max thì U vuông [tex]U_R_L[/tex]
=> [tex]\frac{1}{U_0^2}+\frac{1}{U^2_R_L_0}= \frac{1}{12^2}[/tex]
[tex]u=16,u_c=7=>u_R_L=9[/tex]
=> [tex]\left(\frac{16}{U_0} \right)^2+\left(\frac{9}{U_R_L_0} \right)^2=1[/tex]
gải hệ tìm được [tex]U_0=20, U_R_L_0=15[/tex]
vẽ giản đồ 1 chút tìm được [tex]U_L_0=9[/tex]
vậy [tex]R=\frac{U_R}{U_L}.Z_L=\frac{4Z_L}{3}[/tex]
chọn B


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc đề hà tĩnh lần 3
Gửi bởi: zjzjbum trong 09:58:37 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2014
Vâng ạ lần sau e sẽ chuẩn đề hơn :-[....Câu 1 đáp án là A chắc là phải có 3 giá trị k


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc đề hà tĩnh lần 3
Gửi bởi: leaflife trong 10:10:58 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2014
Vâng ạ lần sau e sẽ chuẩn đề hơn :-[....Câu 1 đáp án là A chắc là phải có 3 giá trị k
vâng! rất xin lỗi bạn
đáp án A có 3 k thỏa mãn thì [tex]k_1=5[/tex] cũng nằm trong trong 3 k ấy
vậy đáp án đúng lá A