Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: doanpham2020 trong 06:38:00 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20248Tiêu đề: Mạch phát sóng điện từ có bước sóng
Gửi bởi: doanpham2020 trong 06:38:00 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2014
Mong được sự giúp đỡ của thầy cô và các bạn
Một tụ điện phẳng không khí, khoảng cách giữa hai bản là d=4 cm được mắc với cuộn cảm thuần
thành mạch dao động . Khi mạch hoạt động thì nó phát ra sóng điện từ có bước sóng [tex]\lambda[/tex] = 120m. Nếu đưa vào giữa hai bản tụ điện một tấm điện môi có bề dày l=2 cm, [tex]\varepsilon[/tex]
 = 6 theo phương song song và đối diện hai bản tụ(diện tích điện môi bằng diện tích các bản tụ) thì mạch phát ra sóng điện từ có bước sóng xấp xỉ là?
A.[tex]\lambda[/tex] ′ = 149m. B. [tex]\lambda[/tex]′ = 87m. C. [tex]\lambda[/tex]′ = 157m. D.[tex]\lambda[/tex] ′ = 169m


Tiêu đề: Trả lời: Mạch phát sóng điện từ có bước sóng
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:00:00 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2014
Mong được sự giúp đỡ của thầy cô và các bạn
Một tụ điện phẳng không khí, khoảng cách giữa hai bản là d=4 cm được mắc với cuộn cảm thuần
thành mạch dao động . Khi mạch hoạt động thì nó phát ra sóng điện từ có bước sóng [tex]\lambda[/tex] = 120m. Nếu đưa vào giữa hai bản tụ điện một tấm điện môi có bề dày l=2 cm, [tex]\varepsilon[/tex]
 = 6 theo phương song song và đối diện hai bản tụ(diện tích điện môi bằng diện tích các bản tụ) thì mạch phát ra sóng điện từ có bước sóng xấp xỉ là?
A.[tex]\lambda[/tex] ′ = 149m. B. [tex]\lambda[/tex]′ = 87m. C. [tex]\lambda[/tex]′ = 157m. D.[tex]\lambda[/tex] ′ = 169m

Khi đưa tấm điện môi vào thì hệ lúc này gồm ba tụ điện ghép nối tiếp ; trong đó có hai tụ không khí và một tụ điện môi

Theo kết quả của bài tập 11 , điện dung tương đương của bộ tụ là [tex]C_{td} = C \frac{\varepsilon d}{\varepsilon \left(d - l \right) + l}[/tex]

Bước sóng cần tìm : [tex]\lambda ' = \lambda \sqrt{\frac{C_{td}}{C}}[/tex]