Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tvhung trong 04:46:13 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20238Tiêu đề: 2 bài tập hóa khó cần các pro giúp với!!!
Gửi bởi: tvhung trong 04:46:13 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2014
1. Hợp chất hữu cơ X chỉ chứa một loại nhóm chức, cứ 1 mol X phản ứng vừa hết với 2 mol NaOH. Khi đốt cháy hoàn toàn a mol chất X cần dùng vừa hết b mol O2 , sản phẩm chỉ gồm c mol CO2 và d mol H2O, trong đó c + 0,5d - b =2a. Vậy X có thể thuộc loại
a. diphenol
b. dieste hoặc diaxit
c. este đơn chức của phenol
d. cả a, b,c đều đúng

2. Hòa tan 6,5 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 bằng dung dịch H2SO4 loãng, rất dư đến phản ứng hoàn toàn thấy còn lại 0,58gam chất rắn không tan. Lọc bỏ phần không tan, sau đó cho dung dịch thu được tác dụng với 1 lượng vừa đủ dung dịch K2Cr2O7 0,1M thì thể tích dung dịch K2Cr2O7 cần dùng là:
a. 42,5ml
b. 50ml
c. 100ml
d. 200ml
Tks các bạn trk nhá!!!


Tiêu đề: 2 bài tập hóa khó cần các pro giúp với!!!
Gửi bởi: agisa trong 09:30:27 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2014
1. Hợp chất hữu cơ X chỉ chứa một loại nhóm chức, cứ 1 mol X phản ứng vừa hết với 2 mol NaOH. Khi đốt cháy hoàn toàn a mol chất X cần dùng vừa hết b mol O2 , sản phẩm chỉ gồm c mol CO2 và d mol H2O, trong đó c + 0,5d - b =2a. Vậy X có thể thuộc loại
a. diphenol
b. dieste hoặc diaxit
c. este đơn chức của phenol
d. cả a, b,c đều đúng

2nCO2 + nH2O = 2nO2 + 4n(HCHC)
=> X có 4 oxi, 1 mol X pứng được 2 mol NaOH => b


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài tập hóa khó cần các pro giúp với!!!
Gửi bởi: superburglar trong 11:30:01 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2014
1. Hợp chất hữu cơ X chỉ chứa một loại nhóm chức, cứ 1 mol X phản ứng vừa hết với 2 mol NaOH. Khi đốt cháy hoàn toàn a mol chất X cần dùng vừa hết b mol O2 , sản phẩm chỉ gồm c mol CO2 và d mol H2O, trong đó c + 0,5d - b =2a. Vậy X có thể thuộc loại
a. diphenol
b. dieste hoặc diaxit
c. este đơn chức của phenol
d. cả a, b,c đều đúng

2. Hòa tan 6,5 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 bằng dung dịch H2SO4 loãng, rất dư đến phản ứng hoàn toàn thấy còn lại 0,58gam chất rắn không tan. Lọc bỏ phần không tan, sau đó cho dung dịch thu được tác dụng với 1 lượng vừa đủ dung dịch K2Cr2O7 0,1M thì thể tích dung dịch K2Cr2O7 cần dùng là:
a. 42,5ml
b. 50ml
c. 100ml
d. 200ml
Tks các bạn trk nhá!!!
Bài 2. Bạn làm thử thế này xem sao
Vì H2SO4 loãng rất dư mà còn chất rắn nên chắc chắn rấn là đồng và Fe vị khử xuống hết thành [tex]Fe^{2+}[/tex]
Vậy có pt [tex]Cu+2Fe^{3+}\rightarrow 2Fe^{2+}+Cu^{2+}[/tex]
Gọi [tex]n_{Cu}phanung=x\rightarrow n_{Fe^{3+}}=2x\rightarrow n_{Fe_{3}O_{4}}=x\rightarrow x=\frac{6,5-0,58}{64+232}=0,02[/tex] (vì [tex]Fe_{3}O_{4}\approx FeO.Fe_{2}O_{3}[/tex])
Từ đây đơn giản ùi. Bạn tính sổng số mol fe rùi bảo toàn e tính số mol K2Cr2O7 cần dùng nhé.
Chúc bạn học tốt !