Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: linh_vatly trong 04:51:26 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20196Tiêu đề: Vật lý 12 - điện xoay chiều
Gửi bởi: linh_vatly trong 04:51:26 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2014
Nhờ Thầy Cô và các bạn giải giúp em bài điện xoay chiều sau:
Một mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có L = 0,4/pi  (H) mắc nối tiếp với tụ C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp [tex]u=U\sqrt{2}cos\omega t[/tex] (V). Khi  C = 2.10(-4)/pi thì UCmax = 100 (V). Khi  C = 2,5C1 thì dòng điện trễ pha   so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Giá trị U là
A. 50V         B. 100V         C. 100 V         D. 30 V
Cám ơn thầy cô và các bạn


Tiêu đề: Trả lời: Vật lý 12 - điện xoay chiều
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:00:13 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2014
Nhờ Thầy Cô và các bạn giải giúp em bài điện xoay chiều sau:
Một mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có L = 0,4/pi  (H) mắc nối tiếp với tụ C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp [tex]u=U\sqrt{2}cos\omega t[/tex] (V). Khi  C = 2.10(-4)/pi thì UCmax = 100 (V). Khi  C = 2,5C1 thì dòng điện trễ pha   so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Giá trị U là
A. 50V         B. 100V         C. 100 V         D. 30 V
Cám ơn thầy cô và các bạn

Lúc đầu C1:  [tex]Z_C_1=\frac{R^2+Z_L^2}{Z_L};Z_L.Z_C_1=\frac{L}{C_1}=2000[/tex]

=> [tex]R^2+Z_L^2=2000[/tex]

Lúc sau C2 = 2,5C1, phi = pi/4: [tex]Z_C_2=\frac{Z_C_1}{2,5};Z_L-Z_C_2=R[/tex]

Kết hợp các phương trình, dùng phương pháp thế giải ra được: [tex]Z_L=30\sqrt{2}\Omega ;R=10\sqrt{2}\Omega[/tex]

thay vào công thức [tex]U_C_m_a_x=\frac{U}{R}\sqrt{R^2+Z_L^2}=>U=50\sqrt{2}V[/tex]