Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: s trong 02:00:56 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20177



Tiêu đề: bài tập sóng cơ học cần gấp
Gửi bởi: s trong 02:00:56 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2014
hãy tìm các dao động riêng có thể của cột khí trong ống mà tần số của nó nhỏ hơn Vo= 1250Hz. Chiều dài ống l=85cm. Vận tốc âm v =340m/s. Khảo sát hai trường hợp:
a. Ống kín một đầu
b. Ống hở cả hai đầu
ĐS:a.Vn=v/4l(2n+1), có 6 dao động
b. Vn=v/2l(n=1), 6 dao động(n=0,1,2,3...) Giải chi tiết giúp em
 =d>
 


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ học cần gấp
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 02:48:14 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2014
hãy tìm các dao động riêng có thể của cột khí trong ống mà tần số của nó nhỏ hơn Vo= 1250Hz. Chiều dài ống l=85cm. Vận tốc âm v =340m/s. Khảo sát hai trường hợp:
a. Ống kín một đầu
b. Ống hở cả hai đầu
ĐS:a.Vn=v/4l(2n+1), có 6 dao động
b. Vn=v/2l(n=1), 6 dao động(n=0,1,2,3...) Giải chi tiết giúp em
 =d>
 

a . Khi một đầu kín một đầu hở thì [tex]l = (2n + 1) \frac{\lambda }{4}[/tex]
[tex]\Rightarrow \lambda = \frac{4l}{2n + 1}[/tex]
Ta có: [tex]Vn = \frac{v}{\lambda } = \frac{v}{4l} (2n + 1)[/tex]
Mà Vn < Vo = 1250
[tex]\Leftrightarrow \frac{v}{4l} (2n + 1) \leq 1250 \Leftrightarrow n \leq \frac{1250. 4l - v}{2v} = 5,75[/tex]
=> có 6 dao động với n = 0, 1, 2, 3, 4, 5

b. Làm tương tự nhưng lấy [tex]l = \frac{n\lambda }{2}[/tex] khi ống hở cả 2 đầu





Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ học cần gấp
Gửi bởi: s trong 08:29:17 AM Ngày 04 Tháng Năm, 2014
 =d>