Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: khrizantema trong 01:51:22 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20176Tiêu đề: Bài tập về phóng xạ hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: khrizantema trong 01:51:22 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2014
Phân tích một mẫu gỗ cổ có tuổi bằng 2858,6 năm, người ta thấy có 29,8% đồng vị phóng xạ C14 đã bị phân rã.
Tính tuổi của một pho tượng cổ bằng gỗ biết rằng độ phóng xạ của nó bằng 0,38 lần độ phóng xạ của một mẫu gỗ tươi mới chặt có khối lượng bằng 2 lần khối lượng pho tượng cổ này.

Nhờ mọi người chỉ giúp em tính tuổi pho tượng cổ, cám ơn mọi người nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về phóng xạ hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 03:13:13 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2014
Phân tích một mẫu gỗ cổ có tuổi bằng 2858,6 năm, người ta thấy có 29,8% đồng vị phóng xạ C14 đã bị phân rã.
Tính tuổi của một pho tượng cổ bằng gỗ biết rằng độ phóng xạ của nó bằng 0,38 lần độ phóng xạ của một mẫu gỗ tươi mới chặt có khối lượng bằng 2 lần khối lượng pho tượng cổ này.

Nhờ mọi người chỉ giúp em tính tuổi pho tượng cổ, cám ơn mọi người nhiều!

29,8% đồng vị phóng xạ C14 đã bị phân rã => Số đồng vị C14 còn lại là: 70,2 %
Hay: Nt = 0,72 No
=> [tex]2^{\frac{-t}{T}} = 0,72[/tex]
=> T = 5600 năm

Độ phóng xạ [tex]H_{t}[/tex] bằng 0,38 lần độ phóng xạ của một mẫu gỗ tươi mới chặt có khối lượng bằng 2 lần khối lượng pho tượng cổ [tex]H_{o}^{'}[/tex]
=> [tex]H_{t}[/tex]  = 0,38. [tex]H_{o}^{'}[/tex] (1)
mà [tex]H_{o} ^{'} = \lambda N_{o}^{'} = \frac{\lambda. m' . N_{A}}{M} = \frac{\lambda .2m . N_{A}}{M}[/tex]
[tex]H_{o} = \lambda N_{o} = \frac{\lambda .m . N_{A}}{M}[/tex]
=> [tex]H_{o}^{'} = 2H_{o}[/tex] (2)

Thế (2) vào (1) ta được
[tex]H_{t} = 2. 0,38 H_{o} = 0,76 H_{o}[/tex]
=> [tex]2^{\frac{-t}{T}} = 0,76[/tex]
=> t = 2217,2 năm