Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: maianhtuan95 trong 08:35:31 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20133Tiêu đề: Bài tập dao động điện từ cần giúp đỡ
Gửi bởi: maianhtuan95 trong 08:35:31 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2014
Trong mạch dao động LC, L = 25mH , C = 7,8 micro Fara, ở t = 0 dòng điện trong mạch = 9,2 mA , điện tích của tụ Q= 3,8 micro C và tụ đang được nạp điện
VIẾT BIỂU THỨC Q TRÊN TỤ VÀ I TRONG MẠCH
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI !!!!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động điện từ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:09:42 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2014
Trong mạch dao động LC, L = 25mH , C = 7,8 micro Fara, ở t = 0 dòng điện trong mạch = 9,2 mA , điện tích của tụ Q= 3,8 micro C và tụ đang được nạp điện
VIẾT BIỂU THỨC Q TRÊN TỤ VÀ I TRONG MẠCH
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI !!!!
HD:
+ Bước 1: Tính [tex]\omega =\frac{1}{\sqrt{LC}}[/tex]
+ Bước 2: Tìm [tex]I_{0}[/tex] và [tex]Q_{0}[/tex] như sau: [tex]\left( \frac{i}{I_{0}}\right)^{2}+\left(\frac{q}{Q_{0}} \right)^{2}=1[/tex] với [tex]I_{0}=\omega Q_{0}\Rightarrow I_{0},Q_{0}[/tex]
+ Viết biểu thức q: khi t = 0 => [tex]3,8=Q_{0}cos\varphi[/tex], dựa vào điều kiện đang nạp => q tăng => chọn [tex]\varphi <0[/tex] => biểu thức q
+ Viết biểu thức i: [tex]i=I_{0}cos\left(\omega t+\varphi +\frac{\pi }{2})[/tex]