Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: TocChamVai trong 07:10:16 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20062Tiêu đề: Mạch dao động LC có tụ bị đánh thủng
Gửi bởi: TocChamVai trong 07:10:16 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2014
Mong thầy cô giải đáp giúp ạ
Một mạch dao động LC có cuộn cảm thuần và hai tụ điện mắc nối tiếp là [tex]C_1=2C_0,C_2=C_0[/tex].Tại thời điểm năng lượng điện trường bằng 3 lần năng lượng tự trường thì tụ 1 bị đánh thủng. Điện áp cực đại trên hai đầu cuộn cảm sau đó bằng bao nhiêu lần điện áp ban đầu
A:[tex]\frac{1}{3}[/tex]
B:[tex]\frac{1}{2}[/tex]
C:[tex]\frac{1}{\sqrt{2}}[/tex]
D:[tex]\frac{1}{\sqrt{3}}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Mạch dao động LC có tụ bị đánh thủng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:04:43 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2014
Wc= 3Wl
=> Wc = 3/4 W
C1 nt C2 => q1 = q2
Wc1/ Wc2 = C2/ C1 = 1/2 => Wc2 = 2Wc1
mà W = Wc1 + Wc2 = 3Wc1
=> Wc1 = 1/3 Wc =1/4 W
W' = W - 1/4 = 3/4 W
<=> U'o = Uo.căn ( 0,75. C/C')
C = C1C2/(C1+C2) = 2/3Co
C' = 2Co
túm lại U'o = U. căn ( 3/4.2/3) = U. căn (1/2)
chọn C