Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ninhdieuhl091 trong 02:13:53 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19924Tiêu đề: một vài câu sóng dừng
Gửi bởi: ninhdieuhl091 trong 02:13:53 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2014
Câu 1. Sóng dừng trên sợi dây đàn hồi AB (2 đầu cố định), tốc độ truyền sóng không đổi. Khi tần số là 30Hz thì trên dây có 7 bụng sóng. Hỏi phải thay đổi tần số bằng bao nhiêu để trên dây có 8 bụng sóng?
A.42hz            B.63Hz            C.28Hz              D.54Hz

Câu 2. Một sợi dây dài l=1,2m có sóng dừng với 2 tần số liên tiếp là 40hz và 60hz. Xác định tốc độ truyền sóng trên dây.
A. 48m/s           B.24             C.32              D.60

Câu 3. Sóng dừng trên sợi dây đàn hồi AB ( 1 đầu cố đinh, đầu còn lại tự do) , chiều dài dây là 2m , tần số là 50hz. Tính tốc độ truyền sóng ( biết v= 75-85m/s)
A.78cm/s            B.82cm/s           C.84cm/s          D.80cm/s

Câu 4. Một nam châm điện tần số f. Đặt nam châm điện phía trên một dây thép AB căng ngang với 1 đầu cố định, 1 đầu tự d, chiều dài của sợi dây là 120cm. Ta thấy trên dây có sóng dừng với 6 bó sóng và tốc độ truyền sóng là 60m/s. Tình tần số ddxc
A.68,75           B.66           C.137,5         D.60hz

e tính mà không ra đ.án . nhờ mn giải chi tiết dùm e


Tiêu đề: Trả lời: một vài câu sóng dừng
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 01:20:37 AM Ngày 09 Tháng Tư, 2014
Câu 1. Sóng dừng trên sợi dây đàn hồi AB (2 đầu cố định), tốc độ truyền sóng không đổi. Khi tần số là 30Hz thì trên dây có 7 bụng sóng. Hỏi phải thay đổi tần số bằng bao nhiêu để trên dây có 8 bụng sóng?
A.42hz            B.63Hz            C.28Hz              D.54Hz
e tính mà không ra đ.án . nhờ mn giải chi tiết dùm e

Gọi [tex]f_1[/tex] ứng với sóng dừng trên dây có 1 bụng.
[tex]\Rightarrow[/tex]   7 bụng: [tex]f_7=30=7f_1[/tex]
[tex]\Rightarrow[/tex]    8 bụng: [tex]f_8=8f_1[/tex]

[tex]\Rightarrow[/tex]    [tex]f_8=\frac{8}{7}f_7= 34,3 (Hz)[/tex]  Không thấy đáp án  8-xTiêu đề: Trả lời: một vài câu sóng dừng
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 01:26:06 AM Ngày 09 Tháng Tư, 2014

Câu 2. Một sợi dây dài l=1,2m có sóng dừng với 2 tần số liên tiếp là 40hz và 60hz. Xác định tốc độ truyền sóng trên dây.
A. 48m/s           B.24             C.32              D.60

e tính mà không ra đ.án . nhờ mn giải chi tiết dùm e

Gọi [tex]f_k[/tex] là sóng dừng ứng với k bụng
[tex]\begin{cases} & \text f_n=nf_1 \\ & \text f_{(n+1)}=(n+1)f_1 \end{cases}\Rightarrow f_{(n+1)}-f_n=f_1\Rightarrow f_1=20(Hz)[/tex]

Lại có: [tex]l=\frac{v}{2f_1}\Rightarrow v=2lf_1=48 (m/s)[/tex]    ~O)Tiêu đề: Trả lời: một vài câu sóng dừng
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 01:37:52 AM Ngày 09 Tháng Tư, 2014

Câu 3. Sóng dừng trên sợi dây đàn hồi AB ( 1 đầu cố đinh, đầu còn lại tự do) , chiều dài dây là 2m , tần số là 50hz. Tính tốc độ truyền sóng ( biết v= 75-85m/s)
A.78cm/s            B.82cm/s           C.84cm/s          D.80cm/s

e tính mà không ra đ.án . nhờ mn giải chi tiết dùm e

HD:
[tex]l=(k+\frac{1}{2})\frac{v}{2f}\Leftrightarrow k=\frac{200}{v}-\frac{1}{2}; v=\frac{200}{k+\frac{1}{2}}[/tex]

Với: [tex]75\leq v\leq 85\Rightarrow 1,8\leq k\leq 2,1\Rightarrow k=2[/tex]

[tex]\Rightarrow v=80 (m/s)[/tex]     ~O)
Tiêu đề: Trả lời: một vài câu sóng dừng
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 01:49:41 AM Ngày 09 Tháng Tư, 2014

Câu 4. Một nam châm điện tần số f. Đặt nam châm điện phía trên một dây thép AB căng ngang với 1 đầu cố định, 1 đầu tự d, chiều dài của sợi dây là 120cm. Ta thấy trên dây có sóng dừng với 6 bó sóng và tốc độ truyền sóng là 60m/s. Tình tần số ddxc
A.68,75           B.66           C.137,5         D.60hz

e tính mà không ra đ.án . nhờ mn giải chi tiết dùm e

HD:
[tex]l=(k+\frac{1}{2})\frac{v}{2f_d}[/tex] Với k= số bụng -1
[tex]\Rightarrow 1,2=(5+\frac{1}{2})\frac{60}{2f_d}\Rightarrow f_d=137,5 (Hz)[/tex]

Lại có: [tex]fd=2f_{nc}\Rightarrow f_{nc}=\frac{f_d}{2}=67,75(Hz)[/tex]    ~O)