Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Vp3.kilo trong 04:01:00 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19903Tiêu đề: Dòng điện xoay chiều Câu 29 đề thi thử 4r
Gửi bởi: Vp3.kilo trong 04:01:00 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2014
Câu 29:  Mạch xoay  chiều  AB gồm  hau đoạn mạch:  đoạn AM chứa R = 60[tex]\Omega[/tex] nối  tiếp cuộn cảm thuần  có L thay đổi được, đoạn MB có tụ điện  C. Khi thay đổi L thì  thấy  có hai giá  trị L là L1  = [tex]\frac{1}{\Pi }[/tex] H và L2 = [tex]\frac{0.25}{\Pi }[/tex] H làm cho điện  áp uAM lệch pha so với  uAB . Tìm  tần số dòng điện  qua mạch .
A. 60Hz      B. 50Hz       C. 100Hz      D. 120   Hz
Trong lời giải mình vẫn chưa hiểu lắm mong mọi người giải thích thêm, theo em thì uam vuông pha với uab nên ucmax, mà....