Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: luanqn18 trong 11:08:43 AM Ngày 26 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19824Tiêu đề: Chương sóng ánh sáng
Gửi bởi: luanqn18 trong 11:08:43 AM Ngày 26 Tháng Ba, 2014
1/Trong thí nghiệm Iang về giao thoa sóng ánh sáng.Ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 3 loại bức xạ [tex]\lambda 1;\lambda 2;\lambda 3[/tex] thỏa [tex]6\lambda 1=20\lambda 2=25\lambda 3[/tex]
.Từ vị trí vân sáng bậc 16 đến vân sáng bậc 20(nằm ở cùng phía so với vân sáng trung tâm)của bức xạ [tex]\lambda 2[/tex] có số vạch sáng quan sát được là
A.7                       B.12                        C.11                          D.8

2/Trong thí nghiệm Young,khe sáng đồng thời phát ra ba bức xạ,có bước sóng lần lượt là [tex]\lambda 1=0,4\mu m;\lambda 2=0,5\mu m[/tex] và [tex]\lambda 3=0,6\mu m[/tex].Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm,khoảng cách từ màn chứa hai khe đến màn quan sát giao thoa là 200cm.Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân sáng là kết quả của sự trùng nhau chỉ của hai trong ba bức xạ trên?
A.1,6mm                B.0,4mm                  C.0,8mm                   D.1,2mm
3/Trong thí nghiệm I-âng,chiếu đồng thời 3 bức xạ đơn sắc:[tex]\lambda 1=0,4\mu m;\lambda 2=0,5\mu m[/tex] và [tex]\lambda 3=0,6\mu m[/tex].Trên màn quan sát ta hứng được hệ vân giao thoa trong khoảng giữa 3 vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm nếu hai hay ba vân sáng của hai hay ba bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân sáng thì số vạch sáng quan sát được là:
A.54                      B.35                          C.55                        D.34
4/Giao thoa bằng khe Y-Âng với ánh sáng đơn sắc.Nếu tịnh tiến màn một đoạn 40cm trên đường trung trục của hai khe thì khoảng vân tăng thêm 200 lần bước sóng.Biết bước sóng tính bằng đơn vị mm.Khoảng cách giữa hai khe là
A.0.5mm                B.1mm                       C.2,0mm                 D.4,0mm
5/Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc với khe Y-âng.Hai điểm M,N đối xứng nhau qua vân sáng trung tâm.Ban đầu đặt hệ vân giao thoa trong không khí,tại điểm M có vân sáng bậc 10.Sau đó,đặt toàn hệ thông trong môi trường có chiết suất 1,4.Số vân sáng,số vân tối quan sát được trong đoạn MN là:
A.29 vân sáng,28 vân tối                         B.29 vân sáng,30 vân tối
C.28 vân sáng,29 vân tối                         D.28 vân sáng,27 vân tối
6/Giao thoa I-âng với ánh sáng đơn sắc có bức sóng [tex]\lambda[/tex].Khoảng cách giữa 2 khe là 2mm,khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,5m.Trên trường giao thoa rộng L=MN=5,4mm đối xứng qua O có 13 vân sáng mà tại N là 1 vân sáng.Nếu tăng khoảng cách từ hai khe đến màn thêm 1m thì số cực đại giao thoa quan sát được trên MN là:
A.7                        B.15                            C.8                              D.13
Mọi người giải chi tiết dùm mình xí nha :)


Tiêu đề: Trả lời: Chương sóng ánh sáng
Gửi bởi: levanvu12a1 trong 04:40:44 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2014
Bài 1 : ban nên quy về 16=>20 <=> 1=>5 mình giai ra đáp án khác!!!!


Tiêu đề: Trả lời: Chương sóng ánh sáng
Gửi bởi: levanvu12a1 trong 04:50:17 PM Ngày 28 Tháng Ba, 2014
Bài 2: Bạn tính lần lượt các khoảng trùng nhau của [tex]\lambda _{1}[/tex] và [tex]\lambda _{2}[/tex]  , [tex]\lambda _{2}[/tex] và[tex]\lambda _{3}[/tex], [tex]\lambda _{3}[/tex]và [tex]\lambda _{1}[/tex] dẽ thấy Vị trí trung nhau của [tex]\lambda _{1}[/tex] và[tex]\lambda _{3}[/tex] là nhỏ nhất và băng1,2