Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hyunkelcmnq trong 03:46:47 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19757Tiêu đề: bai tap mach dien rlc mac noi tiep khó
Gửi bởi: hyunkelcmnq trong 03:46:47 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2014
Mạch RLC mắc nối tiếp hiệu điện thế hai đầu mạch có biểu thức u = 200cos 100t V. Khi thay đổi điện dung C, người ta thấy ứng với hai giá trị C 1 = 31,8 F và C 2 = 10,6 F thì dòng điện trong mạch đều là 1 A. Tính hệ số tự cảm và điện trở của mạch? A: R = 100 Ω; L = 1/H B: R = 100 3 Ω; L = 2/H C: R = 100 Ω; L = 2/H 3 Ω ; L = 1/H
Đáp an dug la c nhug mjh ko hieu.moi nguoi giai dap giup mh nhe


Tiêu đề: Trả lời: bai tap mach dien rlc mac noi tiep khó
Gửi bởi: timtoi trong 08:00:26 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2014
Mạch RLC mắc nối tiếp hiệu điện thế hai đầu mạch có biểu thức u = 200cos 100t V. Khi thay đổi điện dung C, người ta thấy ứng với hai giá trị C 1 = 31,8 F và C 2 = 10,6 F thì dòng điện trong mạch đều là 1 A. Tính hệ số tự cảm và điện trở của mạch? A: R = 100 Ω; L = 1/H B: R = 100 3 Ω; L = 2/H C: R = 100 Ω; L = 2/H 3 Ω ; L = 1/H
Đáp an dug la c nhug mjh ko hieu.moi nguoi giai dap giup mh nhe

Hd: -KHi C thay đổi để có cùng I thì Zl = (Zc1+Zc2)/2 = 200 om => L = 1/2PI
         - I = 100CĂN 2/Can (R2 +(Zl -Zc1)2) => R = 100om.


Tiêu đề: Trả lời: bai tap mach dien rlc mac noi tiep khó
Gửi bởi: hyunkelcmnq trong 07:00:13 AM Ngày 18 Tháng Ba, 2014
Co the giai dap giup mjh bai nay nua dc ko
Điện trở R = 30Ω và một cuộn dây mắc nối tiếp với nhau. Khi đặt hđt không đổi 24V vào hai đầu mạch này thì dòng điện qua nó là 0,6A. Khi đặt một hđt xoay chiều có f = 50Hz vào hai đầu mạch thì i lệch pha 450 so với hđt này. Tính điện trở thuần r và L của cuộn dây.  A: r = 11Ω; L = 0,17H           B: r = 13Ω; L = 0,27H           C: r = 10Ω; L = 0,127H  D: r = 10Ω; L = 0,87H


Tiêu đề: Trả lời: bai tap mach dien rlc mac noi tiep khó
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:39:54 AM Ngày 18 Tháng Ba, 2014
Co the giai dap giup mjh bai nay nua dc ko
Điện trở R = 30Ω và một cuộn dây mắc nối tiếp với nhau. Khi đặt hđt không đổi 24V vào hai đầu mạch này thì dòng điện qua nó là 0,6A. Khi đặt một hđt xoay chiều có f = 50Hz vào hai đầu mạch thì i lệch pha 450 so với hđt này. Tính điện trở thuần r và L của cuộn dây.  A: r = 11Ω; L = 0,17H           B: r = 13Ω; L = 0,27H           C: r = 10Ω; L = 0,127H  D: r = 10Ω; L = 0,87H

Khi đặt điện áp không đổi vào thì xem như ZL = 0 => [tex]R+r=\frac{24}{0,6}=40\Omega[/tex]

Khi đặt điện áp xoay chiều thì [tex]tan\varphi =\frac{Z_L}{R+r}=>Z_l=40\Omega =>L=0,127H[/tex] => chỉ C thỏa.Tiêu đề: Trả lời: bai tap mach dien rlc mac noi tiep khó
Gửi bởi: hyunkelcmnq trong 10:59:18 AM Ngày 18 Tháng Ba, 2014
The con bai nay ạ
Một đèn ống khi hoạt động bình thường thì dòng điện qua đèn có cường độ 0,8A và hiệu điện thế ở hai đầu đèn là 50V. Để sử dụng đèn với mạng điện xoay chiều 120V - 50Hz, người ta mắc nối tiếp với nó một cuộn cảm có điện trở thuần 12,5Ω (còn gọi là chấn lưu). Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây có thể nhận giá trị nào sau đây: A:  U = 144,5V  B: U = 104,4V       C:  U = 100V            D:  U = 140,8V


Tiêu đề: Trả lời: bai tap mach dien rlc mac noi tiep khó
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:43:48 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2014
The con bai nay ạ
Một đèn ống khi hoạt động bình thường thì dòng điện qua đèn có cường độ 0,8A và hiệu điện thế ở hai đầu đèn là 50V. Để sử dụng đèn với mạng điện xoay chiều 120V - 50Hz, người ta mắc nối tiếp với nó một cuộn cảm có điện trở thuần 12,5Ω (còn gọi là chấn lưu). Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây có thể nhận giá trị nào sau đây: A:  U = 144,5V  B: U = 104,4V       C:  U = 100V            D:  U = 140,8V

Điện trở đèn R = 50/0,8 = 62,5 ôm.

Mắc vào mạng điện 120V để đèn sáng bt thì cường độ qua đèn cũng phải bằng 0,8A.

[tex]Z^2=(R+r)^2+Z_L^2=\frac{U^2}{I^2}=150^2=>Z_L=75\sqrt{3}\Omega[/tex]

=> Ud = I.Zd = 104,403V.


Tiêu đề: Trả lời: bai tap mach dien rlc mac noi tiep khó
Gửi bởi: hyunkelcmnq trong 05:10:28 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2014
Bai nay nua ạ
 Đoạn mạch r,R,L,C mắc nối tiếp. Trong đó r = 60Ω, C = 10-3/5π(F); L thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch một hđt 2cos100πt (V). Khi đó cường độ dòng điện qua L có dạng i = xoay chiều luôn ổn định u =100 độ tự cảm của cuộn dây L là:  A: R = 100Ω; L = 1/2π(H)     B: R = 40Ω; L = 1/2π(H)       C:  R = 80Ω; L = 2/π(H)  D: R = 80Ω; L = 1/2π(H) 2cos100πt (A). Điện trở R v


Tiêu đề: Trả lời: bai tap mach dien rlc mac noi tiep khó
Gửi bởi: hyunkelcmnq trong 05:12:38 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2014
Mạch gồm điện trở, cuộn thuần cảm và tụ điện nối tiếp. Biết hđt hiệu dụng là UR = 120V, UC = 100V, UL = 50V. Nếu mắc thêm một tụ điện có điện dung bằng giá trị và song song với tụ điện nói trên thì hđt trên điện trở là bao nhiêu? Coi hđt hai đầu mạch là không đổi.  A: 120 V         B: 130V  C: 140V                              D: 150V


Tiêu đề: Trả lời: bai tap mach dien rlc mac noi tiep khó
Gửi bởi: hyunkelcmnq trong 07:40:11 AM Ngày 19 Tháng Ba, 2014
Ai lam giup minh voi


Tiêu đề: Trả lời: bai tap mach dien rlc mac noi tiep khó
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:11:31 AM Ngày 19 Tháng Ba, 2014
Bạn nên lập topic khác để hỏi một số bài tiếp theo cho mọi người dễ theo dõi.

Bài trên bạn viết dữ kiện không rõ ràng, không thể giúp được.