Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kientd31 trong 02:33:57 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19754Tiêu đề: tính bề rộng quang phổ bậc 2.
Gửi bởi: kientd31 trong 02:33:57 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2014
Trong thí nghiệm Y-âng về hiện tượng giao thoa ánh sáng, ánh áng dùng làm thí nghiệm là ánh sáng trắng có bước sóng trong khoảng từ 0,4 μm đến 0,75 μm. Khoảng vân của ánh sáng đỏ là 1,2 mm. Bề rộng của phổ bậc hai là :
A. 0,56 mm.                       B. 1,12 mm.                 C. 2,4 mm.                  D. 2,1 mm.

mong mọi người làm giúp.


Tiêu đề: Trả lời: tính bề rộng quang phổ bậc 2.
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 02:49:14 PM Ngày 17 Tháng Ba, 2014
Trong thí nghiệm Y-âng về hiện tượng giao thoa ánh sáng, ánh áng dùng làm thí nghiệm là ánh sáng trắng có bước sóng trong khoảng từ 0,4 μm đến 0,75 μm. Khoảng vân của ánh sáng đỏ là 1,2 mm. Bề rộng của phổ bậc hai là :
A. 0,56 mm.                       B. 1,12 mm.                 C. 2,4 mm.                  D. 2,1 mm.

mong mọi người làm giúp.

[tex]i_{do} = \frac{\lambda _{do} D}{a} \Rightarrow \frac{D}{a} = 1600 m[/tex]

[tex]\Rightarrow i_{tim} = \frac{\lambda _{tim} D}{a} = 0,64 mm[/tex]

Toạ độ của vân sáng bậc 2 ứng với bức xạ [tex]\lambda _{do} = 0,75\mu m[/tex] là : [tex]x_{do} = 2. i_{do} = 2,4 mm[/tex]

Toạ độ của vân sáng bậc 2 ứng với bức xạ [tex]\lambda _{tim} = 0,4\mu m[/tex] là : [tex]x_{tim} = 2. i_{tim} = 1,28 mm[/tex]

Bề rộng của phổ bậc hai là: [tex]x_{do} - x_{tim} = 2,4 - 1,28 = 1,12 mm \Rightarrow B[/tex]