Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 02:45:33 AM Ngày 14 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19737Tiêu đề: Dao động cơ.
Gửi bởi: Alexman113 trong 02:45:33 AM Ngày 14 Tháng Ba, 2014
1. Con lắc lò xo có độ cứng [tex]k=100N/m,[/tex] khối lượng vật nặng m dao động điều hòa theo phương nằm ngang chu kì [tex]T.[/tex] Vào thời điểm [tex]t[/tex] vật có ly độ [tex]5\,cm,[/tex] đến thời điểm [tex]t+\dfrac{T}{4}[/tex] vật có vận tốc [tex]50\,cm/s.[/tex] Tính [tex]m?[/tex]

2. Sợi dây đàn hồi [tex]l=24\,cm[/tex] căng giữa hai điểm cố định [tex]AB.[/tex] Dây rung tần số [tex]15\,Hz,[/tex] tốc độ truyền sóng trên dây là [tex]7,2\,m/s[/tex] gây ra sóng dừng. Gọi [tex]O[/tex] là trung điểm [tex]AB,\,M[/tex] và [tex]N[/tex] lần lượt cách [tex]O[/tex] là [tex]8\,cm[/tex] và [tex]6\,cm.[/tex] Thời gian giữa hai lần kế tiếp mà li độ [tex]N[/tex] bằng biên độ của [tex]M?[/tex]

3. Trên một sợi dây cao su căng thẳng có sóng dừng, những điểm cùng biên độ không là bụng gần nhau nhất thì cách đều nhau [tex]11\,cm,[/tex] tần số sóng [tex]f=5\,Hz.[/tex] Tính tốc độ truyền sóng?

4. Tại [tex]O[/tex] có hai nguồn điểm phát âm giống nhau công suất không đổi. Tại [tex]A[/tex] có [tex]L_A=20\,dB.[/tex] Để tại trung điểm [tex]M[/tex] của [tex]OA[/tex] có [tex]L_M=30\,dB[/tex] thì số nguồn âm giống các nguồn âm trên cần đặt thêm tại [tex]O[/tex] là bao nhiêu?
Nhờ mọi người xem chi tiết giúp em với ạ, em cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ.
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:45:34 AM Ngày 14 Tháng Ba, 2014
1. Con lắc lò xo có độ cứng [tex]k=100N/m,[/tex] khối lượng vật nặng m dao động điều hòa theo phương nằm ngang chu kì [tex]T.[/tex] Vào thời điểm [tex]t[/tex] vật có ly độ [tex]5\,cm,[/tex] đến thời điểm [tex]t+\dfrac{T}{4}[/tex] vật có vận tốc [tex]50\,cm/s.[/tex] Tính [tex]m?[/tex]


Đề thiếu chính xác phải chỉnh lại như sau : Vào thời điểm [tex]t[/tex] vật có ly độ [tex]5\,cm,[/tex] đến thời điểm [tex]t+\dfrac{T}{4}[/tex] vật có tốc độ : [tex]50\,cm/s.[/tex]

Vào thời điểm t+T/4 pha của v ngược với pha của x trước đó nên tỉ số [tex]\frac{\left| v(t+T/4)\right|}{x(t)} = \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \Rightarrow m[/tex]

Từ đó ta tính được m


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ.
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:59:01 AM Ngày 14 Tháng Ba, 2014

2. Sợi dây đàn hồi [tex]l=24\,cm[/tex] căng giữa hai điểm cố định [tex]AB.[/tex] Dây rung tần số [tex]15\,Hz,[/tex] tốc độ truyền sóng trên dây là [tex]7,2\,m/s[/tex] gây ra sóng dừng. Gọi [tex]O[/tex] là trung điểm [tex]AB,\,M[/tex] và [tex]N[/tex] lần lượt cách [tex]O[/tex] là [tex]8\,cm[/tex] và [tex]6\,cm.[/tex] Thời gian giữa hai lần kế tiếp mà li độ [tex]N[/tex] bằng biên độ của [tex]M?[/tex]


Bước sóng lamđa = v/f = 48 cm . Vz65y trên dây có một bó sóng và trung điểm O của AB là một bụng sóng

Biên độ của M : [tex] A_{M} = A_{O} cos \frac{ 2\pi OM}{ \lambda } = A_{O} / 2 [/tex]

Biên độ của N : [tex] A_{N} = A_{O} cos \frac{ 2\pi OM}{ \lambda } = A_{O} \sqrt{2} / 2 [/tex]

Tỉ số biên độ của M và của N là căn 2 /2 . Thời gian giữa hai lần kế tiếp mà li độ [tex]N[/tex] bằng biên độ của [tex]M?[/tex] là T/4


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:54:17 AM Ngày 14 Tháng Ba, 2014
1. Con lắc lò xo có độ cứng [tex]k=100N/m,[/tex] khối lượng vật nặng m dao động điều hòa theo phương nằm ngang chu kì [tex]T.[/tex] Vào thời điểm [tex]t[/tex] vật có ly độ [tex]5\,cm,[/tex] đến thời điểm [tex]t+\dfrac{T}{4}[/tex] vật có vận tốc [tex]50\,cm/s.[/tex] Tính [tex]m?[/tex]

Màu đỏ sửa lại tốc độ như thầy Dương nói, có thể tham khảo thêm cách sau.

thời điểm t1 : x1

thời điểm t2 = t1 + T/4 : x2, v2

Sau T/4 nên x2 vuông pha x1, cái này có thể chứng minh dễ dàng.

=> [tex]x_1^2+x_2^2=A^2\Leftrightarrow x_1^2+A^2-\frac{v_2^2}{\omega ^2}=A^2=>\omega =\frac{v_2}{x_1}=10rad/s=>m=\frac{k}{\omega ^2}=1kg[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:02:10 AM Ngày 14 Tháng Ba, 2014
3. Trên một sợi dây cao su căng thẳng có sóng dừng, những điểm cùng biên độ không là bụng gần nhau nhất thì cách đều nhau [tex]11\,cm,[/tex] tần số sóng [tex]f=5\,Hz.[/tex] Tính tốc độ truyền sóng?

Những điểm cách đều và cùng biên độ và khác biên độ bụng thì cách nhau gần nhất là lamda/4 => lamda = 44cm => v