Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ly_25719 trong 09:31:07 PM Ngày 10 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19711Tiêu đề: Sóng Âm Hay- Dao Động Khó!
Gửi bởi: ly_25719 trong 09:31:07 PM Ngày 10 Tháng Ba, 2014
1./ Nguồn âm tiến lại gần hành khách đang đứng trên nhà ga với tốc độ không đổi v1 so với nhà ga. Gió thổi theo chiều từ nguồn âm đền hành khách với tốc độ không đổi  v2  so với nhà ga. Tần số âm do nguồn âm phát ra la  f.  Tốc độ truyền âm trong không khí là v.  Tần số âm do hành khách cảm nhận được là:
A.[tex]f'=f.\frac{v}{v-v 1}[/tex]
B.[tex]f'=f.\frac{v+ v2}{v-v1+ v2}[/tex]
C[tex]f'=f.\frac{v-v2}{v-v1+ v2}[/tex]
D.[tex]f'=f.\frac{v}{v-v1- v2}[/tex]

2./ Một thiết bị có cả nguồn âm và máy thu được đặt cố định trên đường, phát ra âm thanh với tần số f. Tốc độ truyền âm trong không khí là  v. Một ôtô chuyển động lại gần thiết bị với tốc độ không đổi,thì thiết bị thu được âm phản xạ từ ôtô có tần số f' . Tốc độ của ô tô:
A.[tex]vo = v .\frac{2f-f'}{f'}[/tex]
B.[tex]vo = v .\frac{f'-2f}{2f}[/tex]
C.[tex]vo = v .\frac{f'-f}{2f}[/tex]
D.[tex]vo = v .\frac{f'-f}{f+f}[/tex]

3./ Thế năng của 1 hạt khối lượng m phụ thuộc vào tọa độ theo định luật:[tex]Wt(x)=k.\left|x \right|[/tex], với k=constant>0. Cơ năng của hạt la E. Chu kỳ dao động của hạt là:
[tex]A.T=\frac{\sqrt{2mE}}{k}[/tex]
[tex]B. T=2.\frac{\sqrt{mE}}{k}[/tex]
[tex]C.T=2.\frac{\sqrt{2mE}}{k}[/tex]
[tex]D.T=4.\frac{\sqrt{2mE}}{k}[/tex]

Mong thầy cô, mọi người giải giúp [-O< :-\ :-\ :-[!


Tiêu đề: Trả lời: Sóng Âm Hay- Dao Động Khó!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:07:31 PM Ngày 10 Tháng Ba, 2014
1./ Nguồn âm tiến lại gần hành khách đang đứng trên nhà ga với tốc độ không đổi v1 so với nhà ga. Gió thổi theo chiều từ nguồn âm đền hành khách với tốc độ không đổi  v2  so với nhà ga. Tần số âm do nguồn âm phát ra la  f.  Tốc độ truyền âm trong không khí là v.  Tần số âm do hành khách cảm nhận được là:
A.[tex]f'=f.\frac{v}{v-v 1}[/tex]
B.[tex]f'=f.\frac{v+ v2}{v-v1+ v2}[/tex]
C[tex]f'=f.\frac{v-v2}{v-v1+ v2}[/tex]
D.[tex]f'=f.\frac{v}{v-v1- v2}[/tex]
vận tốc âm so với đất : v+v2
nguồn âm tiến lại với vận tốc v1==> f'=f.(v+v2)/(v+v2-v1)
Trích dẫn
3./ Thế năng của 1 hạt khối lượng m phụ thuộc vào tọa độ theo định luật:[tex]Wt(x)=k.\left|x \right|[/tex], với k=constant>0. Cơ năng của hạt la E. Chu kỳ dao động của hạt là:
[tex]A.T=\frac{\sqrt{2mE}}{k}[/tex]
[tex]B. T=2.\frac{\sqrt{mE}}{k}[/tex]
[tex]C.T=2.\frac{\sqrt{2mE}}{k}[/tex]
[tex]D.T=4.\frac{\sqrt{2mE}}{k}[/tex]

Mong thầy cô, mọi người giải giúp [-O< :-\ :-\ :-[!

x>0
E=kx+1/2mv^2 ==> 0=kv+mx''.v ==> a = -k/m
x=vot+1/2at^2
v=vo+at
t=0 ==> x=0,==> vmax=vo=can(2E/m)
v=0 ==> t=can(2E/m)/(k/m)
(vật đi chậm dần đều ra xa x=0 theo chiều dương đến khi dừng lại và chuyển động nhanh dần với cùng gia tớc đó ngược lại)
x<0
E=-kx+1/2mv^2 ==> 0=-kv+mx''.v ==> a = k/m
x=-vot+1/2at^2
v=-vo+at
t=0 ==> x=0,==> |vmax|=|vo|=can(2E/m)
v=0 ==> t=can(2E/m)/(k/m)
(vật đi chậm dần đều ra xa x=0 theo chiều âm đến khi dừng lại và chuyển động nhanh dần với cùng gia tớc đó ngược lại)
vậy chu kỳ lập lại T=4can(2mE)/kTiêu đề: Trả lời: Sóng Âm Hay- Dao Động Khó!
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 12:26:14 AM Ngày 11 Tháng Ba, 2014

2./ Một thiết bị có cả nguồn âm và máy thu được đặt cố định trên đường, phát ra âm thanh với tần số f. Tốc độ truyền âm trong không khí là  v. Một ôtô chuyển động lại gần thiết bị với tốc độ không đổi,thì thiết bị thu được âm phản xạ từ ôtô có tần số f' . Tốc độ của ô tô:
A.[tex]vo = v .\frac{2f-f'}{f'}[/tex]
B.[tex]vo = v .\frac{f'-2f}{2f}[/tex]
C.[tex]vo = v .\frac{f'-f}{2f}[/tex]
D.[tex]vo = v .\frac{f'-f}{f+f}[/tex]

Mong thầy cô, mọi người giải giúp [-O< :-\ :-\ :-[!


  - âm từ nguồn đến ôto : [tex]f_1=f\frac{v+v_0}{v}[/tex]

 - âm từ ôto về lại máy thu: [tex]f'=f_1\frac{v}{v-v_0}[/tex]

[tex]\Rightarrow f'=f\frac{v+v_0}{v}\frac{v}{v-v_0}=f\frac{v+v_0}{v-v_0}[/tex]

[tex]\Rightarrow v_0=v\frac{f-f'}{f+f'}[/tex]      ~O)