Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thuthao95 trong 08:40:50 AM Ngày 09 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19695Tiêu đề: "Bài sóng ánh sáng"
Gửi bởi: thuthao95 trong 08:40:50 AM Ngày 09 Tháng Ba, 2014
Mọi người giải giúp, cảm ơn nhiều ạ!
 Khi cho một tia sáng đơn sắc truyền từ thủy tinh vào một môi trường trong suốt Z, người ta đo được vận tốc truyền của ánh sáng tăng một lượng đenta v= 5.[tex]10^{7}[/tex]
 m/s . Biết thủy tinh đối với tia sáng đơn sắc có chiết suất là 1,5 . Môi trường trong suốt Z có chiết suất tuyệt đối bằng?
A. 2      B. 1        C. 1,2      D. 1,8


Tiêu đề: Trả lời: "Bài sóng ánh sáng"
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 08:24:53 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2014
Mọi người giải giúp, cảm ơn nhiều ạ!
 Khi cho một tia sáng đơn sắc truyền từ thủy tinh vào một môi trường trong suốt Z, người ta đo được vận tốc truyền của ánh sáng tăng một lượng đenta v= 5.[tex]10^{7}[/tex]
 m/s . Biết thủy tinh đối với tia sáng đơn sắc có chiết suất là 1,5 . Môi trường trong suốt Z có chiết suất tuyệt đối bằng?
A. 2      B. 1        C. 1,2      D. 1,8


vận tốc ánh sáng trong thuỷ tinh: [tex]v_{1} = \frac{c}{n} = \frac{3. 10^{8}}{1,5} = 2.10^{8}[/tex]

vận tốc ánh sáng trong không khí c = 1,5 lần vận tốc ánh sáng trong thuỷ tinh [tex]v_{1}[/tex]

vận tốc ánh sáng trong thuỷ tinh [tex]v_{1}[/tex]  = n lần vận tốc ánh sáng trong Z [tex]v_{2}[/tex]

=> vận tốc ánh sáng trong không khí c = 1,5 . n lần vận tốc ánh sáng trong Z [tex]v_{2}[/tex]

vận tốc ánh sáng trong Z [tex]v_{2} = \frac{v_{1}}{n} \Rightarrow v_{1} + 5.10^{7} = \frac{v_{1}}{n} \Rightarrow n = 0,8[/tex]

=> chiết suất tuyệt đối của Z = 1,5. n = 1,2 => C


Tiêu đề: Trả lời: "Bài sóng ánh sáng"
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 08:40:11 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2014
Mọi người giải giúp, cảm ơn nhiều ạ!
 Khi cho một tia sáng đơn sắc truyền từ thủy tinh vào một môi trường trong suốt Z, người ta đo được vận tốc truyền của ánh sáng tăng một lượng đenta v= 5.[tex]10^{7}[/tex]
 m/s . Biết thủy tinh đối với tia sáng đơn sắc có chiết suất là 1,5 . Môi trường trong suốt Z có chiết suất tuyệt đối bằng?
A. 2      B. 1        C. 1,2      D. 1,8


vận tốc ánh sáng trong thuỷ tinh: [tex]v_{1} = \frac{c}{n} = \frac{3. 10^{8}}{1,5} = 2.10^{8}[/tex]

vận tốc ánh sáng trong không khí c = 1,5 lần vận tốc ánh sáng trong thuỷ tinh [tex]v_{1}[/tex]

vận tốc ánh sáng trong thuỷ tinh [tex]v_{1}[/tex]  = n lần vận tốc ánh sáng trong Z [tex]v_{2}[/tex]

=> vận tốc ánh sáng trong không khí c = 1,5 . n lần vận tốc ánh sáng trong Z [tex]v_{2}[/tex]

vận tốc ánh sáng trong Z [tex]v_{2} = \frac{v_{1}}{n} \Rightarrow v_{1} + 5.10^{7} = \frac{v_{1}}{n} \Rightarrow n = 0,8[/tex]

=> chiết suất tuyệt đối của Z = 1,5. n = 1,2 => C

Đáp số chính xác, chúc mừng NA hihi..., có thể NA dùng cách này ngắn hơn chút chút nè.

Gọi n: chiết suất tuyệt đối (thay vì tỉ đối như của em) của môi trường Z

Giả thiết: [tex]\Rightarrow \frac{3.10^8}{1,5}+5.10^7=\frac{3.10^8}{n}[/tex] Bấm máy ra luôn [tex]n=1,2[/tex]  ~O)