Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thaotn5 trong 07:38:31 AM Ngày 06 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19662Tiêu đề: " Bài sóng cơ khó"
Gửi bởi: thaotn5 trong 07:38:31 AM Ngày 06 Tháng Ba, 2014
Mọi người giải giúp ạ:

Cho hai nguồn sóng kết hợp đồng pha S1, S2 tạo ra hệ giao thoa sóng trên mặt nước. Xét đường tròn tâm S1, bán kính S1S2. M1 và M2 lần lượt là cực đại giao thoa nằm trên đường tròn, xa S2 nhất và gần S2 nhất. Biết M1S2 - M2S2 = 12cm. và S1S2= 10cm. Trên mặt nước có bao nhiêu đường cực tiểu.
A. 2      B. 5        C. 4           D. 3

Xin cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: " Bài sóng cơ khó"
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 10:53:28 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2014
Mọi người giải giúp ạ:

Cho hai nguồn sóng kết hợp đồng pha S1, S2 tạo ra hệ giao thoa sóng trên mặt nước. Xét đường tròn tâm S1, bán kính S1S2. M1 và M2 lần lượt là cực đại giao thoa nằm trên đường tròn, xa S2 nhất và gần S2 nhất. Biết M1S2 - M2S2 = 12cm. và S1S2= 10cm. Trên mặt nước có bao nhiêu đường cực tiểu.
A. 2      B. 5        C. 4           D. 3

Xin cảm ơn!

[tex]\begin{cases} & \text S_1M_1-S_2M_1=-k\lambda \\ & \text S_1M_2-S_2M_2=k\lambda \end{cases}[/tex] với [tex]S_1M_1=S_1M_2=S_1S_2=10 (cm)[/tex]
[tex]\Rightarrow[/tex] [tex]S_2M_1-S_2M_2=2k\lambda\Rightarrow[/tex]   [tex] k\lambda =6 (cm)[/tex]

Với: [tex]k=[\frac{10}{\lambda}][/tex] (Lấy phần nguyên)  [tex]\Rightarrow [\frac{10}{\lambda}]\lambda =6[/tex] (1)

Check với [tex]\lambda \in N[/tex]  từ  [tex]1(cm)\rightarrow 6(cm)[/tex] [tex]\Rightarrow \lambda = 6(cm)[/tex]: Thỏa PT (1)

=> Số đường cực tiểu: [tex]N_t=2[\frac{10}{6}+\frac{1}{2}]=4[/tex]Tiêu đề: Trả lời: " Bài sóng cơ khó"
Gửi bởi: thaotn5 trong 10:43:43 AM Ngày 07 Tháng Ba, 2014
Cho em hỏi rằng tại sao lămđa lại thuộc N ạ. Vì nếu k là số tự nhiên mà lămđa là số thập phân thì vẫn nhân nhau bằng 6. Vd:  k=4 và lămđa = 1,5 thì vẫn hợp lý chứ ạ.


Tiêu đề: Trả lời: " Bài sóng cơ khó"
Gửi bởi: huynhcashin1996 trong 11:03:56 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2014
Cho em hỏi rằng tại sao lămđa lại thuộc N ạ. Vì nếu k là số tự nhiên mà lămđa là số thập phân thì vẫn nhân nhau bằng 6. Vd:  k=4 và lămđa = 1,5 thì vẫn hợp lý chứ ạ.
từ [tex]k=\frac{6}{\lambda }[/tex] và các đ,a thì chỉ nhận C vì
• k=1 [tex]\lambda =6[/tex] trên S1S2 có 4 cực tiểu C
• k = 2  [tex]\lambda =3[/tex] trên S1S2 có 6 cực tiểu ( đã lỗ so với đ,a )
Nên chọn C