Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: allriseloveyou trong 01:40:14 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19585Tiêu đề: Bài tập HydroCacbon tác dụng với Hydro
Gửi bởi: allriseloveyou trong 01:40:14 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2014
Crackinh pentan m ột th ời gian thu được 1,792 lít h ỗn h ợp X g ồm 7 hi đrocacbon. Thêm 4,48 lít H 2 vào X r ồi nung v ới Ni đến ph ản ứng hoàn toàn thu được 5,6 lít h ỗn hợp khí Y (th ể tích khí đều đo ở đktc). Đổ t cháy hoàn toàn Y r ồi cho s ản ph ẩm cháy h ấp th ụ vào dung d ịch n ước vôi trong d ư, kh ối l ượng k ết t ủa t ạo thành là:
A. 25 g   B. 35 g   C. 30 g   D. 20 g


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập HydroCacbon tác dụng với Hydro
Gửi bởi: superburglar trong 01:48:37 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2014
Crackinh pentan m ột th ời gian thu được 1,792 lít h ỗn h ợp X g ồm 7 hi đrocacbon. Thêm 4,48 lít H 2 vào X r ồi nung v ới Ni đến ph ản ứng hoàn toàn thu được 5,6 lít h ỗn hợp khí Y (th ể tích khí đều đo ở đktc). Đổ t cháy hoàn toàn Y r ồi cho s ản ph ẩm cháy h ấp th ụ vào dung d ịch n ước vôi trong d ư, kh ối l ượng k ết t ủa t ạo thành là:
A. 25 g   B. 35 g   C. 30 g   D. 20 g

Bài ban đăng có 2 điểm lưu ý:
+ Bài đăng cần đúng tiếng việt, dễ nhìn
+ Đọc Quy Định Cần Thiết trước khi đăng bài bạn nhé!
Mình sẽ vẫn giải. Lần sau bạn rút kinh nghiệm nhé.
Gọi số mol pentan tham gia pu cracking và phần còn lần lượt là a,b.
Ví sản phẩm chỉ gồm HC ( không có H2 ) nên ta có: 2a+b=0,08 mol (1)
Mặt khác ta có [tex]n_{H2}_{PU}=n_{hh sau}-n_{hh truoc}=(0,08+0,2)-0,25=0,03<0,2[/tex] => H2 pu còn dư nên [tex]n_{anken}=n_{H2}_{PU}=a=0,03 mol\Rightarrow b=0,02\Rightarrow n_{pentan}=a+b=0,05\Rightarrow n_{C}=0,05.5=0,25\Rightarrow A[/tex]