Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Phồng Văn Tôm trong 10:29:06 PM Ngày 08 Tháng Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19429Tiêu đề: Dao động cơ - điện XC - sóng
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 10:29:06 PM Ngày 08 Tháng Hai, 2014
Mấy bài này trích trong đề thi thử chuyên Nguyễn Huệ đợt vừa rồi, nhờ thầy và các bạn giúp đỡ
1. Một con lắc lò xo dđđh theo phương ngang. Biết thời điểm t vật có TỐC ĐỘ 40 (cm/s), sau đó 3/4 chu kì, gia tốc của vật có độ lớn [tex]1,6 \pi (m/s^{2})[/tex]  . Tần số dao động của vật bằng ?

2. Cho mạch AB gồm L(thuần) nt C nt R, điểm M nằm giữa C và R. Đặt điện áp [tex]u=80\sqrt{2}cos100\pi t(V)[/tex] thì [tex]cos\varphi =\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]. Khi [tex]u_{AM}=48(V)[/tex] thì [tex]u_{R}=?[/tex]

3. 1 thấu kính thuỷ tinh 2 mặt lồi giống nhau, bán kính [tex]R=20(cm)[/tex]. Chiết suất chất làm thấu kính với ánh sáng đỏ là nđỏ = 1,5 và đối với ánh sáng tím là ntím = 1,54, thấu kính đặt trong không khí. Khoảng cách giữa 2 tiêu điểm của thấu kính đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím là?

4. Sóng âm truyền trong không khí với [tex]v=340(m/s)[/tex]. Một cái ống chiều cao 15(cm) đặt thẳng đứng và có thể rót nước từ từ vào để thay đổi chiều cao cột khí trong ống. Trên miệng ống đặt âm thoa [tex]f=680(Hz)[/tex]. Cần đổ nước vào ống đến độ cao bao nhiêu để khi gõ âm thoa thì nghe âm phát ra to nhất?

Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - điện XC - sóng
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 11:11:56 PM Ngày 08 Tháng Hai, 2014
Mấy bài này trích trong đề thi thử chuyên Nguyễn Huệ đợt vừa rồi, nhờ thầy và các bạn giúp đỡ
1. Một con lắc lò xo dđđh theo phương ngang. Biết thời điểm t vật có TỐC ĐỘ 40 (cm/s), sau đó 3/4 chu kì, gia tốc của vật có độ lớn [tex]1,6 \pi (m/s^{2})[/tex]  . Tần số dao động của vật bằng ?

2. Cho mạch AB gồm L(thuần) nt C nt R, điểm M nằm giữa C và R. Đặt điện áp [tex]u=80\sqrt{2}cos100\pi t(V)[/tex] thì [tex]cos\varphi =\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]. Khi [tex]u_{AM}=48(V)[/tex] thì [tex]u_{R}=?[/tex]

3. 1 thấu kính thuỷ tinh 2 mặt lồi giống nhau, bán kính [tex]R=20(cm)[/tex]. Chiết suất chất làm thấu kính với ánh sáng đỏ là nđỏ = 1,5 và đối với ánh sáng tím là ntím = 1,54, thấu kính đặt trong không khí. Khoảng cách giữa 2 tiêu điểm của thấu kính đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím là?

4. Sóng âm truyền trong không khí với [tex]v=340(m/s)[/tex]. Một cái ống chiều cao 15(cm) đặt thẳng đứng và có thể rót nước từ từ vào để thay đổi chiều cao cột khí trong ống. Trên miệng ống đặt âm thoa [tex]f=680(Hz)[/tex]. Cần đổ nước vào ống đến độ cao bao nhiêu để khi gõ âm thoa thì nghe âm phát ra to nhất?

1. Thời điểm [tex]t+\frac{3}{4}T[/tex]: [tex]v_{2}^2+\frac{a_{2}^2}{\omega ^2}=(A\omega)^2[/tex][tex]\Rightarrow v_{2}^2=(A\omega)^2 -\frac{a_{2}^2}{\omega ^2}[/tex]  (1)
Dễ thấy tại thời điểm [tex]t[/tex] và [tex]t+\frac{3}{4}T[/tex]: [tex]v_{1}[/tex] vuông pha [tex]v_{2}[/tex][tex]\rightarrow (v_{1})^2+(v_{2})^2=(A\omega )^2[/tex]  (2)
Thế  (1) [tex]\rightarrow[/tex] (2) : [tex]\omega =\frac{a_{2}}{v_{1}}\rightarrow f=....[/tex] (Thế số nhớ đổi đơn vị nhé)


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - điện XC - sóng
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:16:08 PM Ngày 08 Tháng Hai, 2014
Mấy bài này trích trong đề thi thử chuyên Nguyễn Huệ đợt vừa rồi, nhờ thầy và các bạn giúp đỡ
1. Một con lắc lò xo dđđh theo phương ngang. Biết thời điểm t vật có TỐC ĐỘ 40 (cm/s), sau đó 3/4 chu kì, gia tốc của vật có độ lớn [tex]1,6 \pi (m/s^{2})[/tex]  . Tần số dao động của vật bằng ?


Ở thời điểm t: [tex]v = - \omega Asin\left(\omega t + \varphi \right)[/tex] có gia tốc: [tex]a = - \omega^{2} Acos\left(\omega t + \varphi \right)[/tex]

Sau đó 3T/4:

[tex]a' = - \omega^{2} Acos\left< \omega \left(t + \frac{3T}{4} \right) + \varphi \right> = - \omega^{2} Acos\left< \frac{2\pi }{T} \left(t + \frac{3T}{4} \right) + \varphi \right>[/tex]

[tex]\Rightarrow a' = - \omega^{2} Acos\left< \omega t + \frac{3\pi }{2} + \varphi \right> = - \omega^{2} A sin\left< \omega t + \varphi \right>[/tex]

Do đó: [tex]\omega = \frac{a'}{v}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - điện XC - sóng
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 11:27:22 PM Ngày 08 Tháng Hai, 2014
Mấy bài này trích trong đề thi thử chuyên Nguyễn Huệ đợt vừa rồi, nhờ thầy và các bạn giúp đỡ
1. Một con lắc lò xo dđđh theo phương ngang. Biết thời điểm t vật có TỐC ĐỘ 40 (cm/s), sau đó 3/4 chu kì, gia tốc của vật có độ lớn [tex]1,6 \pi (m/s^{2})[/tex]  . Tần số dao động của vật bằng ?

2. Cho mạch AB gồm L(thuần) nt C nt R, điểm M nằm giữa C và R. Đặt điện áp [tex]u=80\sqrt{2}cos100\pi t(V)[/tex] thì [tex]cos\varphi =\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]. Khi [tex]u_{AM}=48(V)[/tex] thì [tex]u_{R}=?[/tex]

3. 1 thấu kính thuỷ tinh 2 mặt lồi giống nhau, bán kính [tex]R=20(cm)[/tex]. Chiết suất chất làm thấu kính với ánh sáng đỏ là nđỏ = 1,5 và đối với ánh sáng tím là ntím = 1,54, thấu kính đặt trong không khí. Khoảng cách giữa 2 tiêu điểm của thấu kính đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím là?

4. Sóng âm truyền trong không khí với [tex]v=340(m/s)[/tex]. Một cái ống chiều cao 15(cm) đặt thẳng đứng và có thể rót nước từ từ vào để thay đổi chiều cao cột khí trong ống. Trên miệng ống đặt âm thoa [tex]f=680(Hz)[/tex]. Cần đổ nước vào ống đến độ cao bao nhiêu để khi gõ âm thoa thì nghe âm phát ra to nhất?

2. [tex]cos\varphi =\frac{\sqrt{2}}{2}\rightarrow U_{R}=U_{LC}=U_{AM}[/tex] (1)

Lại có: [tex](U_{AB})^2=(U_{AM})^2+(U_{R})^2[/tex]  (2)

(1)  và (2) [tex]\rightarrow U_{AM}=U_{R}=80(V)[/tex]

Mặt khác: [tex](\frac{u_{AM}}{U_{AM}})^2+(\frac{u_{R}}{U_{R}})^2=1[/tex]   (  [tex]u_{AM}[/tex]  và [tex]u_{R}[/tex] vuông pha)

[tex]\rightarrow[/tex] Thế số thu được [tex]u_{R}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - điện XC - sóng
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:30:20 PM Ngày 08 Tháng Hai, 2014

2. Cho mạch AB gồm L(thuần) nt C nt R, điểm M nằm giữa C và R. Đặt điện áp [tex]u=80\sqrt{2}cos100\pi t(V)[/tex] thì [tex]cos\varphi =\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]. Khi [tex]u_{AM}=48(V)[/tex] thì [tex]u_{R}=?[/tex]


[tex] cos\varphi =\frac{U_{0}_{R}}{U_{0}_{AB}}=\frac{\sqrt{2}}{2}\Rightarrow U_{0}_{R}= 80 (V) [/tex]

[tex]\Rightarrow U_{0}_{AM}= 80 (V)[/tex]

Vì [tex]u_{AM}[/tex] vuông pha với [tex]u_{R}[/tex] nên:

[tex]\left<\frac{u_{AM}}{U_{0}_{AM}} \right>^{2}+\left<\frac{u_{R}}{U_{0}_{R}} \right>^{2}=1[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - điện XC - sóng
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 11:40:26 PM Ngày 08 Tháng Hai, 2014
Mấy bài này trích trong đề thi thử chuyên Nguyễn Huệ đợt vừa rồi, nhờ thầy và các bạn giúp đỡ
1. Một con lắc lò xo dđđh theo phương ngang. Biết thời điểm t vật có TỐC ĐỘ 40 (cm/s), sau đó 3/4 chu kì, gia tốc của vật có độ lớn [tex]1,6 \pi (m/s^{2})[/tex]  . Tần số dao động của vật bằng ?

2. Cho mạch AB gồm L(thuần) nt C nt R, điểm M nằm giữa C và R. Đặt điện áp [tex]u=80\sqrt{2}cos100\pi t(V)[/tex] thì [tex]cos\varphi =\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]. Khi [tex]u_{AM}=48(V)[/tex] thì [tex]u_{R}=?[/tex]

3. 1 thấu kính thuỷ tinh 2 mặt lồi giống nhau, bán kính [tex]R=20(cm)[/tex]. Chiết suất chất làm thấu kính với ánh sáng đỏ là nđỏ = 1,5 và đối với ánh sáng tím là ntím = 1,54, thấu kính đặt trong không khí. Khoảng cách giữa 2 tiêu điểm của thấu kính đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím là?

4. Sóng âm truyền trong không khí với [tex]v=340(m/s)[/tex]. Một cái ống chiều cao 15(cm) đặt thẳng đứng và có thể rót nước từ từ vào để thay đổi chiều cao cột khí trong ống. Trên miệng ống đặt âm thoa [tex]f=680(Hz)[/tex]. Cần đổ nước vào ống đến độ cao bao nhiêu để khi gõ âm thoa thì nghe âm phát ra to nhất?

3. Công thức tính tiêu cự của thấu kính [tex]\frac{1}{f}=(n-1)(\frac{1}{R_{1}}+\frac{1}{R_{2}}[/tex]

Khoảng cách giữa 2 tiêu điểm của thấu kính đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím:[tex]\Delta f=f_{do}-f_{tim}=(\frac{R_{1}R_{2}}{R_{1}+R_{2}})(\frac{1}{n_{do}-1}-\frac{1}{n_{tim}-1})[/tex]

Thế số thu được kết quả nhé ( Lưu ý: R>0 với mặt lồi, R<0 với mặt lõm và nhớ đổi đơn vị)


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - điện XC - sóng
Gửi bởi: superburglar trong 12:04:03 AM Ngày 09 Tháng Hai, 2014
Mấy bài này trích trong đề thi thử chuyên Nguyễn Huệ đợt vừa rồi, nhờ thầy và các bạn giúp đỡ
1. Một con lắc lò xo dđđh theo phương ngang. Biết thời điểm t vật có TỐC ĐỘ 40 (cm/s), sau đó 3/4 chu kì, gia tốc của vật có độ lớn [tex]1,6 \pi (m/s^{2})[/tex]  . Tần số dao động của vật bằng ?

2. Cho mạch AB gồm L(thuần) nt C nt R, điểm M nằm giữa C và R. Đặt điện áp [tex]u=80\sqrt{2}cos100\pi t(V)[/tex] thì [tex]cos\varphi =\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]. Khi [tex]u_{AM}=48(V)[/tex] thì [tex]u_{R}=?[/tex]

3. 1 thấu kính thuỷ tinh 2 mặt lồi giống nhau, bán kính [tex]R=20(cm)[/tex]. Chiết suất chất làm thấu kính với ánh sáng đỏ là nđỏ = 1,5 và đối với ánh sáng tím là ntím = 1,54, thấu kính đặt trong không khí. Khoảng cách giữa 2 tiêu điểm của thấu kính đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím là?

4. Sóng âm truyền trong không khí với [tex]v=340(m/s)[/tex]. Một cái ống chiều cao 15(cm) đặt thẳng đứng và có thể rót nước từ từ vào để thay đổi chiều cao cột khí trong ống. Trên miệng ống đặt âm thoa [tex]f=680(Hz)[/tex]. Cần đổ nước vào ống đến độ cao bao nhiêu để khi gõ âm thoa thì nghe âm phát ra to nhất?
Câu 1 em xin giải thêm cách khác ạ.
Do k đánh đk công thức nên e làm luôn trên máy :D


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - điện XC - sóng
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 12:05:45 AM Ngày 09 Tháng Hai, 2014
Mấy bài này trích trong đề thi thử chuyên Nguyễn Huệ đợt vừa rồi, nhờ thầy và các bạn giúp đỡ
1. Một con lắc lò xo dđđh theo phương ngang. Biết thời điểm t vật có TỐC ĐỘ 40 (cm/s), sau đó 3/4 chu kì, gia tốc của vật có độ lớn [tex]1,6 \pi (m/s^{2})[/tex]  . Tần số dao động của vật bằng ?

2. Cho mạch AB gồm L(thuần) nt C nt R, điểm M nằm giữa C và R. Đặt điện áp [tex]u=80\sqrt{2}cos100\pi t(V)[/tex] thì [tex]cos\varphi =\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]. Khi [tex]u_{AM}=48(V)[/tex] thì [tex]u_{R}=?[/tex]

3. 1 thấu kính thuỷ tinh 2 mặt lồi giống nhau, bán kính [tex]R=20(cm)[/tex]. Chiết suất chất làm thấu kính với ánh sáng đỏ là nđỏ = 1,5 và đối với ánh sáng tím là ntím = 1,54, thấu kính đặt trong không khí. Khoảng cách giữa 2 tiêu điểm của thấu kính đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím là?

4. Sóng âm truyền trong không khí với [tex]v=340(m/s)[/tex]. Một cái ống chiều cao 15(cm) đặt thẳng đứng và có thể rót nước từ từ vào để thay đổi chiều cao cột khí trong ống. Trên miệng ống đặt âm thoa [tex]f=680(Hz)[/tex]. Cần đổ nước vào ống đến độ cao bao nhiêu để khi gõ âm thoa thì nghe âm phát ra to nhất?

4. Hiện tượng cộng hưởng với sóng dừng 1 đầu cố định 1 đầu tự do:

ĐK: [tex]l=(k+\frac{1}{2})\frac{v}{2f}[/tex] ứng với k =0 :[tex]l= 12,5 (cm)[/tex] [tex]\rightarrow[/tex]Độ cao cần đổ [tex]h=15-12,5 =2,5(cm)[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - điện XC - sóng
Gửi bởi: superburglar trong 12:13:11 AM Ngày 09 Tháng Hai, 2014
Mấy bài này trích trong đề thi thử chuyên Nguyễn Huệ đợt vừa rồi, nhờ thầy và các bạn giúp đỡ
1. Một con lắc lò xo dđđh theo phương ngang. Biết thời điểm t vật có TỐC ĐỘ 40 (cm/s), sau đó 3/4 chu kì, gia tốc của vật có độ lớn [tex]1,6 \pi (m/s^{2})[/tex]  . Tần số dao động của vật bằng ?

2. Cho mạch AB gồm L(thuần) nt C nt R, điểm M nằm giữa C và R. Đặt điện áp [tex]u=80\sqrt{2}cos100\pi t(V)[/tex] thì [tex]cos\varphi =\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]. Khi [tex]u_{AM}=48(V)[/tex] thì [tex]u_{R}=?[/tex]

3. 1 thấu kính thuỷ tinh 2 mặt lồi giống nhau, bán kính [tex]R=20(cm)[/tex]. Chiết suất chất làm thấu kính với ánh sáng đỏ là nđỏ = 1,5 và đối với ánh sáng tím là ntím = 1,54, thấu kính đặt trong không khí. Khoảng cách giữa 2 tiêu điểm của thấu kính đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím là?

4. Sóng âm truyền trong không khí với [tex]v=340(m/s)[/tex]. Một cái ống chiều cao 15(cm) đặt thẳng đứng và có thể rót nước từ từ vào để thay đổi chiều cao cột khí trong ống. Trên miệng ống đặt âm thoa [tex]f=680(Hz)[/tex]. Cần đổ nước vào ống đến độ cao bao nhiêu để khi gõ âm thoa thì nghe âm phát ra to nhất?
Câu 1 em xin giải thêm cách khác ạ.
Do k đánh đk công thức nên e làm luôn trên máy :D
P/S: e gõ nhầm w= a max/ v max :D