Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: sam tran trong 12:04:23 AM Ngày 08 Tháng Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19421Tiêu đề: bài tập tính khối lượng hỗn hợp kim loại
Gửi bởi: sam tran trong 12:04:23 AM Ngày 08 Tháng Hai, 2014
1,hòa tan hoàn toàn hỗn hợp kim loại Al và Cu bằng 500ml dung dịch NaOH a (M) đến khi khí ngừng bay ra thì thu được 6,72 l khí H2 và còn lại m1 g kim loại .Oxi hóa hoàntoàn m1 g kl đó thu được 1,45m1 g oxit. Giá trị của a là ?
A 0,4.          B.  0,5.             C 0,2.           D 0,2< a<0,4.
2,hòa tan m g Zn và Cu bằng 500ml dung dịch NaOH x M thu được 0,02 mol khí H2 và còn lại m1 g chất rắn không tan ,Oxi hóa hoàn toàn lượng kl đó thu được 1,248m1 g oxit giá trị x là
A. 0.08.     B0.06.     C0.12.    D 0.04
Phiền mọi người giúp mình làm không ra !!


Tiêu đề: Trả lời: bài tập tính khối lượng hỗn hợp kim loại
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 07:54:39 AM Ngày 08 Tháng Hai, 2014
1,hòa tan hoàn toàn hỗn hợp kim loại Al và Cu bằng 500ml dung dịch NaOH a (M) đến khi khí ngừng bay ra thì thu được 6,72 l khí H2 và còn lại m1 g kim loại .Oxi hóa hoàntoàn m1 g kl đó thu được 1,45m1 g oxit. Giá trị của a là ?
A 0,4.          B.  0,5.             C 0,2.           D 0,2< a<0,4.
2,hòa tan m g Zn và Cu bằng 500ml dung dịch NaOH x M thu được 0,02 mol khí H2 và còn lại m1 g chất rắn không tan ,Oxi hóa hoàn toàn lượng kl đó thu được 1,248m1 g oxit giá trị x là
A. 0.08.     B0.06.     C0.12.    D 0.04
Phiền mọi người giúp mình làm không ra !!

giả sử m1 chỉ có cu thì cu->cuo
80/64 <> 1,45 vậy loại
=> al còn dư
viết ptpư al vs naoh , h2o
tính theo naoh có dc a=0,4


Tiêu đề: Trả lời: bài tập tính khối lượng hỗn hợp kim loại
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:03:10 AM Ngày 08 Tháng Hai, 2014
Bài 2 tương tự
x/4 = 0,02
x= 0,08