Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Phồng Văn Tôm trong 11:35:42 PM Ngày 03 Tháng Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19405Tiêu đề: Bài tập về dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 11:35:42 PM Ngày 03 Tháng Hai, 2014
Nhờ thầy cô và các bạn giúp em mấy bài này

1. Đặt vào 2 đầu cuộn dây không thuần một điện áp [tex]u=60\sqrt{2}cos(40\pi t +\frac{\pi}{6})[/tex] (V) thì cường độ dòng điện có biểu thức [tex]i=2cos(40\pi t -\frac{\pi}{2})[/tex] (A). Công suất tức thời của mạch có chu kì là?

2. Đoạn mạch AB gồm cuộn dây không thuần cảm (có [tex]R=40(\Omega), L=\frac{0,3}{\pi}(H)[/tex]) mắc nối tiếp hộp X (có 2 trong 3 phần tử Rx, Lx, Cx nối tiếp, trong đó Lx thuần cảm). Đặt vào 2 đầu mạch một điện áp [tex]u=U_{0}cos(100\pi t)(V)[/tex] thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu hộp X và 2 đầu cuộn dây không thuần cảm lần lượt là [tex]\frac{U}{3}(V)[/tex] và [tex]\frac{2U}{3}(V)[/tex]. Tổng trở hộp X là?

3. Đoạn mạch AB gồm L nt R nt C, trong đó M nằm giữa L và R, N nằm giữa R và C. Đặt vào 2 đầu mạch 1 điện áp có giá trị hiệu dụng [tex]U=48\sqrt{2}(V)[/tex] và tần số f thay đổi được. Khi [tex]f=f_{1}=40(Hz)[/tex] và [tex]f=f_{2}=80(Hz)[/tex] thì hệ số [tex]cos \varphi_{AB}[/tex] bằng nhau, đồng thời điện áp của AN và MB vuông pha nhau.   [tex]U_{MN}=?[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: waitingalove2007 trong 08:08:44 AM Ngày 04 Tháng Hai, 2014
Nhờ thầy cô và các bạn giúp em mấy bài này

1. Đặt vào 2 đầu cuộn dây không thuần một điện áp [tex]u=60\sqrt{2}cos(40\pi t +\frac{\pi}{6})[/tex] (V) thì cường độ dòng điện có biểu thức [tex]i=2cos(40\pi t -\frac{\pi}{2})[/tex] (A). Công suất tức thời của mạch có chu kì là?

Câu 1: Công suất tức thời:

[tex]P=ui=60 \sqrt{2}cos(40 \pi t +\frac{\pi}{6}).2cos(40\pi t -\frac{\pi}{2})=60\sqrt{2}[cos(80\pi t+\frac{\2pi}{6})-0,5][/tex]

Vậy [tex]T_{p}= \frac{T}{2}= 0,025s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 12:28:27 PM Ngày 04 Tháng Hai, 2014
Nhờ thầy cô và các bạn giúp em mấy bài này

2. Đoạn mạch AB gồm cuộn dây không thuần cảm (có [tex]R=40(\Omega), L=\frac{0,3}{\pi}(H)[/tex]) mắc nối tiếp hộp X (có 2 trong 3 phần tử Rx, Lx, Cx nối tiếp, trong đó Lx thuần cảm). Đặt vào 2 đầu mạch một điện áp [tex]u=U_{0}cos(100\pi t)(V)[/tex] thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu hộp X và 2 đầu cuộn dây không thuần cảm lần lượt là [tex]\frac{U}{3}(V)[/tex] và [tex]\frac{2U}{3}(V)[/tex]. Tổng trở hộp X là?


[tex]U _{RL} = \frac{2U}{3}[/tex]
[tex]U _{X} = \frac{U}{3}[/tex]
[tex]\Rightarrow U_{RL} = 2U_{X}[/tex]
[tex]\Rightarrow Z_{RL} = 2Z_{X}[/tex]
Số liệu có hết rồi. Tính đc ZRL => Zx thôi  :DTiêu đề: Trả lời: Bài tập về dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 10:45:06 PM Ngày 04 Tháng Hai, 2014
Nhờ thầy cô và các bạn giúp em mấy bài này

1. Đặt vào 2 đầu cuộn dây không thuần một điện áp [tex]u=60\sqrt{2}cos(40\pi t +\frac{\pi}{6})[/tex] (V) thì cường độ dòng điện có biểu thức [tex]i=2cos(40\pi t -\frac{\pi}{2})[/tex] (A). Công suất tức thời của mạch có chu kì là?

Câu 1: Công suất tức thời:

[tex]P=ui=60 \sqrt{2}cos(40 \pi t +\frac{\pi}{6}).2cos(40\pi t -\frac{\pi}{2})=60\sqrt{2}[cos(80\pi t+\frac{\2pi}{6})-0,5][/tex]

Vậy [tex]T_{p}= \frac{T}{2}= 0,025s[/tex]

Thì ra công suất tức thời là cái này ư, sao bây h mình mới biết


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 10:47:18 PM Ngày 04 Tháng Hai, 2014
Nhờ thầy cô và các bạn giúp em mấy bài này

2. Đoạn mạch AB gồm cuộn dây không thuần cảm (có [tex]R=40(\Omega), L=\frac{0,3}{\pi}(H)[/tex]) mắc nối tiếp hộp X (có 2 trong 3 phần tử Rx, Lx, Cx nối tiếp, trong đó Lx thuần cảm). Đặt vào 2 đầu mạch một điện áp [tex]u=U_{0}cos(100\pi t)(V)[/tex] thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu hộp X và 2 đầu cuộn dây không thuần cảm lần lượt là [tex]\frac{U}{3}(V)[/tex] và [tex]\frac{2U}{3}(V)[/tex]. Tổng trở hộp X là?


[tex]U _{RL} = \frac{2U}{3}[/tex]
[tex]U _{X} = \frac{U}{3}[/tex]
[tex]\Rightarrow U_{RL} = 2U_{X}[/tex]
[tex]\Rightarrow Z_{RL} = 2Z_{X}[/tex]
Số liệu có hết rồi. Tính đc ZRL => Zx thôi  :D


Hehe thank u  :D phần hộp đen tớ cực tệ luôn :P


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:50:29 AM Ngày 05 Tháng Hai, 2014
Nhờ thầy cô và các bạn giúp em mấy bài này

3. Đoạn mạch AB gồm L nt R nt C, trong đó M nằm giữa L và R, N nằm giữa R và C. Đặt vào 2 đầu mạch 1 điện áp có giá trị hiệu dụng [tex]U=48\sqrt{2}(V)[/tex] và tần số f thay đổi được. Khi [tex]f=f_{1}=40(Hz)[/tex] và [tex]f=f_{2}=80(Hz)[/tex] thì hệ số [tex]cos \varphi_{AB}[/tex] bằng nhau, đồng thời điện áp của AN và MB vuông pha nhau.   [tex]U_{MN}=?[/tex]


vẽ giản đồ
gọi Zl và Zc là khi f = f1
khi f = f2 thì sẽ thành Zl/2 và 2Zc
theo giản đồ
2Zc - Zl/2 = Zl - Zc
=> 3Zc = 3/2 Zl
Zc = Zl / 2
Zl = 2Zc
cũng theo giản đồ
R = Zlc
=> UR = Ulc
U^2 = UR^2 + Ulc^2
2. 48^2 = 2. Umn^2
hay Umn = 48