Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: co het suc trong 03:23:49 PM Ngày 01 Tháng Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19398Tiêu đề: bài tập sóng cơ xin giải đáp
Gửi bởi: co het suc trong 03:23:49 PM Ngày 01 Tháng Hai, 2014
bài tập sóng cơ xin giải đáp,em xin cảm ơn'
1,Hai nguồn phát sóng kết hợp A,B trên mặt thoag của một chất lỏng dao động theo pt:uA=4[tex]\cos 40\pi t[/tex]mm ,uB=4[tex]\cos 40\pi t+\frac{\pi }{2}[/tex]  Coi biên độ sóng không giảm theo khoảng cách tốc độ truyền sóng là v=60cm/s Hai điểm M1,M2 cùng nằm trên một elip nhận A,B làm tiêu điểm thỏa mãn M1A-M1B=3 cm, M2A -M2B=4,5 Taị thời điểm t li độ của M1 là 2mm thì li độ của M2 là:
2.Trên mặt nươc có 2 nguồn phat sóng kết hợp là nguồn điểm A ,B dao động theo phương trình uA=uB=a[tex]\cos wt[/tex] Coi biên độ sóng không đổi Người ta đo được khoảng cách giữa 2 điểm đúng yên liên tiếp trên đoạn AB là 3cm Hai điểm M1,M2 trên đoạn AB cách trung điểm O của AB những đoạn lần lượt là 0,5 và 2 cm ,Tại thời điểm t dao động M1 có v=6m/s thì vận tốc M2 có giá trị =
    Em xin cảm ơnTiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ xin giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:01:09 AM Ngày 02 Tháng Hai, 2014
bài tập sóng cơ xin giải đáp,em xin cảm ơn'
1,Hai nguồn phát sóng kết hợp A,B trên mặt thoag của một chất lỏng dao động theo pt:uA=4[tex]\cos 40\pi t[/tex]mm ,uB=4[tex]\cos 40\pi t+\frac{\pi }{2}[/tex]  Coi biên độ sóng không giảm theo khoảng cách tốc độ truyền sóng là v=60cm/s Hai điểm M1,M2 cùng nằm trên một elip nhận A,B làm tiêu điểm thỏa mãn M1A-M1B=3 cm, M2A -M2B=4,5 Taị thời điểm t li độ của M1 là 2mm thì li độ của M2 là:


Em sử dụng phương trình sóng tổng hợp : [tex] u = 2a cos(2\pi\frac{d_{2}-d_{1}}{\lambda }-\frac{\pi }{4}) cos(\omega t + \frac{\pi }{4} - 2\pi \frac{d_{2}+d_{1}}{\lambda }) [/tex] cho các điểm M1 và M2 thì thấy chúng cùng pha , chỉ khác nhau về biên độ .

Vào mọi thời điểm ( thời điểm đang xét ) , tỉ số li độ cũng là tỉ số biên độ

Chúc em tính thành công )


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ xin giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:20:43 AM Ngày 02 Tháng Hai, 2014

2.Trên mặt nươc có 2 nguồn phat sóng kết hợp là nguồn điểm A ,B dao động theo phương trình uA=uB=a[tex]\cos wt[/tex] Coi biên độ sóng không đổi Người ta đo được khoảng cách giữa 2 điểm đúng yên liên tiếp trên đoạn AB là 3cm Hai điểm M1,M2 trên đoạn AB cách trung điểm O của AB những đoạn lần lượt là 0,5 và 2 cm ,Tại thời điểm t dao động M1 có v=6m/s thì vận tốc M2 có giá trị =
    Em xin cảm ơnKết quả giao thoa trên đoạn thẳng nối hai nguồn giống kết quả ta thu đươc trong sóng dừng !

Khoảng cách giữa 2 điểm đúng yên liên tiếp trên đoạn AB là khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp :[tex] \frac{\lambda}{2} [/tex]

Trung điểm O của AB là một bụng sóng ( do hai nguồn cùng pha ) . Vậy hai điểm đang xét thuộc hai bó sóng khác nhau nên chúng dao động ngược pha .

Biên độ dao động của M1 : [tex]  A_{1} = A_{O}|cos\frac{2\pi  OM_{1}}{ \lambda }| = A_{O}\frac{\sqrt{3}}{2} [/tex]

Biên độ dao động của M2 : [tex] A_{2} = A_{O}\left| cos\frac{2\pi  OM_{2}}{ \lambda }\right| = \frac{A_{O}}{2} [/tex]

Vào mọi thời điểm ( thời điểm đang xét ) , tỉ số vận tốc là số đối của tỉ số biên độ

Chúc em tính thành công !