Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: sam tran trong 12:17:00 AM Ngày 25 Tháng Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19366Tiêu đề: bài tập về kim loại
Gửi bởi: sam tran trong 12:17:00 AM Ngày 25 Tháng Một, 2014
Cho 11,5g kim loại M vào 189 g nước thu được dung dịch M(OH)n nồng độ 10% .VậyM ?
     A Na.           BCa.                CBa.                 D K.
câu 2 cho a gam kim loại R vào 0,1mol HCLthu được 0,1mol H2 và dung dịch sau phản ứng có chứa 18,95 gam chất tan .Vậy R ?
A Ba.               B Ca.                C Al.                D Na
Nhờ mọi người giúp với!


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về kim loại
Gửi bởi: Alexman113 trong 11:53:31 AM Ngày 25 Tháng Một, 2014
Cho 11,5g kim loại M vào 189 g nước thu được dung dịch M(OH)n nồng độ 10% .Vậy M ?
     A Na.           BCa.                CBa.                 D K.!
Bài này mình làm theo kiểu Trắc nghiệm nhé. Sẽ rất nhanh và hữu dụng khi làm bài.
Ta có: [tex]m_{dd\,\mbox{sau pu}}=189+11,5=200,5\,(g)[/tex]
            [tex]\Rightarrow m_{M_{(OH)_n}}=200,5\times10\%=20,05\,(g).[/tex]
Lai có: [tex]m_{(OH)}=20,05-11,5=8,55\,(g)\Rightarrow n_{(OH)}=\dfrac{8,55}{17}=\fbox{A}=n_X[/tex]
Suy ra: [tex]M_M=\dfrac{11,5}{\fbox{A}}\approx 23\Rightarrow M: Na.[/tex]
Lưu ý:
     [tex]\bullet[/tex] Vì bài này đáp án là kim loại chưa biết hóa trị nên đầu tiên mình sẽ làm với kim loại hóa trị [tex]I[/tex] nhưng may mắn lại đến là ngay đáp án là [tex]Na[/tex] luôn, nếu trong trường hợp khác nó không ra kết quả thì ta sẽ thử với kim loại hóa trị [tex]II[/tex] tức sẽ có: [tex]n_{(OH)}=\dfrac{8,55}{17}=\fbox{A}=n\times n_X[/tex] với [tex]n=2[/tex] nhé. Bạn không nên đặt rồi biện luận như thế với Trắc nghiệm có khẻ không hay lắm.
     [tex]\bullet[/tex] Trong bài làm vì [tex]n_{(OH)}[/tex] lẻ nên ta gán biến [tex]\fbox{A}[/tex] cho thuận tiện không thì bạn làm tròn cũng được.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về kim loại
Gửi bởi: sam tran trong 12:02:43 PM Ngày 25 Tháng Một, 2014
Câu 1thanks còn câu 2 giúp mình với ! Hay sai đề nhỉ?


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về kim loại
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 06:18:18 PM Ngày 25 Tháng Một, 2014
Câu 2
Vì [tex]n_{H \ (H_2)}>n_{H \ (HCl)} \rightarrow[/tex] KL tác dụng với nước

Chất tan [tex]R(OH)_n: \ \dfrac{0,1}{n}, \ RCl_n: \ \dfrac{0,1}{n} [/tex]
[tex]\rightarrow 18,95=(R+17n).\dfrac{0,1}{n}+(R+35,5n).\dfrac{0,1}{n} \rightarrow 68,5n=R \rightarrow R=137, \ n=2 \rightarrow Ba[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về kim loại
Gửi bởi: Alexman113 trong 09:35:32 AM Ngày 26 Tháng Một, 2014
câu 2 cho a gam kim loại R vào 0,1mol HCLthu được 0,1mol H2 và dung dịch sau phản ứng có chứa 18,95 gam chất tan .Vậy R ?
A Ba.               B Ca.                C Al.                D Na
Nhờ mọi người giúp với!
Câu 2 đề hoàn toàn không sai cậu nhé, làm như Mai Nguyên (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?action=profile;u=115310) đúng rồi đó, [tex]H_2[/tex] là do [tex]HCl[/tex] và [tex]H_2O[/tex] sinh ra nhé, nên phần chất tan kia tức là [tex]18,95=m_{\text{kim loại}}+m_{Cl^-}+m_{OH}[/tex] nhé!