Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: huongduyen1996 trong 01:42:46 PM Ngày 14 Tháng Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19308Tiêu đề: bài tập về xác dịnh các đại lượng x,v,a tại thời điểm t
Gửi bởi: huongduyen1996 trong 01:42:46 PM Ngày 14 Tháng Một, 2014
Vận tốc của một vật dao động điều hòa biến thiên theo thời gian theo phương trình v=2.pi.cos(0,5.pi.t-pi/6)(cm/s).Vao thời điểm nào  vật qua vị trí có li độ x=2cm theo chiều dương của trục tọa độ
chú ý:dấu chấm(.)=nhân
          pi=3.14


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về xác dịnh các đại lượng x,v,a tại thời điểm t
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 05:37:20 PM Ngày 14 Tháng Một, 2014
Vận tốc của một vật dao động điều hòa biến thiên theo thời gian theo phương trình v=2.pi.cos(0,5.pi.t-pi/6)(cm/s).Vao thời điểm nào  vật qua vị trí có li độ x=2cm theo chiều dương của trục tọa độ
chú ý:dấu chấm(.)=nhân
          pi=3.14

Ta thấy [tex]v_{max} = A. \omega[/tex] [tex]\Rightarrow A = \frac{2\pi }{0,5 \pi } = 4 cm[/tex]

[tex]v = 2\pi cos( 0,5\pi t - \frac{\pi }{6}) = 2\pi sin( 0,5\pi t - \frac{\pi }{6} + \frac{\pi }{2}) = - 2\pi sin( 0,5\pi t - \frac{\pi }{6} + \frac{\pi }{2}+ \pi ) = - 2\pi sin( 0,5\pi t + \frac{4\pi }{3})[/tex]

=> Pha ban đầu của vật là [tex]\frac{4\pi }{3}[/tex]

Dùng vectơ quay ta có
Thời điểm vật qua vị trí x= 2 cm theo chiều dương là : [tex]t = \frac{\Delta \varphi }{\omega } = \frac{2}{3} s[/tex]