Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: langtuvl trong 10:03:48 PM Ngày 10 Tháng Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19265Tiêu đề: Một bài sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: langtuvl trong 10:03:48 PM Ngày 10 Tháng Một, 2014
Hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động theo phương trình [tex]acos\omega t[/tex]
 và [tex]acos(\omega t+\varphi )[/tex]
Biết điểm không dao động gần trung điểm I của AB nhất một đoạn [tex]\lambda /3[/tex]
 .Tìm  [tex]\varphi[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một bài sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:30:15 PM Ngày 10 Tháng Một, 2014
Hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động theo phương trình [tex]acos\omega t[/tex]
 và [tex]acos(\omega t+\varphi )[/tex]
Biết điểm không dao động gần trung điểm I của AB nhất một đoạn [tex]\lambda /3[/tex]
 .Tìm  [tex]\varphi[/tex]
Điểm không dao động nằm trên AB thì không thể cách trung điểm ngắn nhất lambda/3 được mà phải là lambda/6


Tiêu đề: Trả lời: Một bài sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 11:22:10 PM Ngày 10 Tháng Một, 2014
Hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động theo phương trình [tex]acos\omega t[/tex]
 và [tex]acos(\omega t+\varphi )[/tex]
Biết điểm không dao động gần trung điểm I của AB nhất một đoạn [tex]\lambda /3[/tex]
 .Tìm  [tex]\varphi[/tex]
Điểm không dao động nằm trên AB thì không thể cách trung điểm ngắn nhất lambda/3 được mà phải là lambda/6
Thầy Thạnh sao không lý giải dùm nhận xét của mình để tiện theo dõi nhĩ?
Theo tôi:
(http://i442.photobucket.com/albums/qq143/phdnguyennam/Untitled_zps2610161d.png) (http://s442.photobucket.com/user/phdnguyennam/media/Untitled_zps2610161d.png.html)
Tổng hợp dao động tại M: [tex] u_{M}=2acos(\Pi \frac{d_{1}-d{2}}{\lambda }-\frac{\varphi }{2})cos(\omega t+\frac{d_{1}+d_{2}}{\lambda }\Pi +\frac{\varphi }{2})[/tex]
mặt khác: [tex]d_{1}-d_{2}=IA+\frac{\lambda }{3}-(IB-\frac{\lambda }{3})=\frac{2\lambda }{3}[/tex]
[tex]\Rightarrow u_{M}=2acos(\Pi \frac{\frac{2\lambda }{3}}{\lambda }-\frac{\varphi }{2})cos(\omega t+\frac{d_{1}+d_{2}}{\lambda }\Pi +\frac{\varphi }{2})[/tex]
Vì M cực tiểu: [tex]\Rightarrow \Pi \frac{\frac{2\lambda }{3}}{\lambda }-\frac{\varphi }{2}=+-\frac{\Pi }{2}[/tex]
[tex]\Rightarrow \varphi =\frac{\Pi }{3}[/tex] hoặc[tex]\varphi =\frac{7\Pi }{3}[/tex]
[tex]\Rightarrow \varphi =\frac{\Pi }{3}(0\leq \varphi \leq 2\Pi )[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một bài sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: ngochocly trong 12:21:31 PM Ngày 11 Tháng Một, 2014
Hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động theo phương trình [tex]acos\omega t[/tex]
 và [tex]acos(\omega t+\varphi )[/tex]
Biết điểm không dao động gần trung điểm I của AB nhất một đoạn [tex]\lambda /3[/tex]
 .Tìm  [tex]\varphi[/tex]
Em làm thế này:

M là nút khi sóng 2 nguồn truyền đến M ngược pha
=> [tex]2\pi \frac{d1-d2}{\lambda }+\varphi =(2k+1)\pi[/tex]
+Giả sử d1>d2 thì: d1-d2=2IM=2[tex]\lambda /3[/tex]
Và M gần I nhất nên k=0 hoặc -1
=>[tex]\frac{4\pi}{3 }+\varphi =+-\pi =>\varphi = -\pi/3  
+ Tương tự, khi d1<d2 =>[tex] \varphi = \pi/3[/tex]
Vậy [tex] \varphi =+- \pi/3[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một bài sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: ngochocly trong 12:29:10 PM Ngày 11 Tháng Một, 2014
 :P Mod xóa bài trên giúp e nhé.
Hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động theo phương trình [tex]acos\omega t[/tex]
 và [tex]acos(\omega t+\varphi )[/tex]
Biết điểm không dao động gần trung điểm I của AB nhất một đoạn [tex]\lambda /3[/tex]
 .Tìm  [tex]\varphi[/tex]
Em làm thế này:

M là nút khi sóng 2 nguồn truyền đến M ngược pha
=> [tex]2\pi \frac{d1-d2}{\lambda }+\varphi =(2k+1)\pi[/tex]
+Giả sử d1>d2 thì: d1-d2=2IM=2[tex]\lambda /3[/tex]
Và M gần I nhất nên k=0 hoặc -1
=>[tex]\frac{4\pi}{3 }+\varphi =+-\pi =>\varphi = -\pi/3[/tex]  
+ Tương tự, khi d1<d2 =>[tex] \varphi = \pi/3[/tex]
Vậy [tex] \varphi =+- \pi/3[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một bài sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 12:56:46 PM Ngày 11 Tháng Một, 2014
:P Mod xóa bài trên giúp e nhé.
Hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động theo phương trình [tex]acos\omega t[/tex]
 và [tex]acos(\omega t+\varphi )[/tex]
Biết điểm không dao động gần trung điểm I của AB nhất một đoạn [tex]\lambda /3[/tex]
 .Tìm  [tex]\varphi[/tex]
Em làm thế này:

M là nút khi sóng 2 nguồn truyền đến M ngược pha
=> [tex]2\pi \frac{d1-d2}{\lambda }+\varphi =(2k+1)\pi[/tex]
+Giả sử d1>d2 thì: d1-d2=2IM=2[tex]\lambda /3[/tex]
Và M gần I nhất nên k=0 hoặc -1
=>[tex]\frac{4\pi}{3 }+\varphi =+-\pi =>\varphi = -\pi/3[/tex]  
+ Tương tự, khi d1<d2 =>[tex] \varphi = \pi/3[/tex]
Vậy [tex] \varphi =+- \pi/3[/tex]

Nhất trí với ngochocly nhé em! [tex]\varphi =+-\frac{\Pi }{3}[/tex], Hôm qua vội reply nên mém quên 1 trường hợp..


Tiêu đề: Trả lời: Một bài sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:41:15 AM Ngày 12 Tháng Một, 2014
Hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động theo phương trình [tex]acos\omega t[/tex]
 và [tex]acos(\omega t+\varphi )[/tex]
Biết điểm không dao động gần trung điểm I của AB nhất một đoạn [tex]\lambda /3[/tex]
 .Tìm  [tex]\varphi[/tex]
Điểm không dao động nằm trên AB thì không thể cách trung điểm ngắn nhất lambda/3 được mà phải là lambda/6
Thầy Thạnh sao không lý giải dùm nhận xét của mình để tiện theo dõi nhĩ?
Theo tôi:
(http://i442.photobucket.com/albums/qq143/phdnguyennam/Untitled_zps2610161d.png) (http://s442.photobucket.com/user/phdnguyennam/media/Untitled_zps2610161d.png.html)
Tổng hợp dao động tại M: [tex] u_{M}=2acos(\Pi \frac{d_{1}-d{2}}{\lambda }-\frac{\varphi }{2})cos(\omega t+\frac{d_{1}+d_{2}}{\lambda }\Pi +\frac{\varphi }{2})[/tex]
mặt khác: [tex]d_{1}-d_{2}=IA+\frac{\lambda }{3}-(IB-\frac{\lambda }{3})=\frac{2\lambda }{3}[/tex]
[tex]\Rightarrow u_{M}=2acos(\Pi \frac{\frac{2\lambda }{3}}{\lambda }-\frac{\varphi }{2})cos(\omega t+\frac{d_{1}+d_{2}}{\lambda }\Pi +\frac{\varphi }{2})[/tex]
Vì M cực tiểu: [tex]\Rightarrow \Pi \frac{\frac{2\lambda }{3}}{\lambda }-\frac{\varphi }{2}=+-\frac{\Pi }{2}[/tex]
[tex]\Rightarrow \varphi =\frac{\Pi }{3}[/tex] hoặc[tex]\varphi =\frac{7\Pi }{3}[/tex]
[tex]\Rightarrow \varphi =\frac{\Pi }{3}(0\leq \varphi \leq 2\Pi )[/tex]
+ ý tôi nói đề không chính xác ở câu vị trí trung điểm cách nút gần nhất lambda/3 là không chính xác phải là lambda/6 vì 2 nút cách nhau lambda/2, nếu cách nút này lambda/3 thì sẽ cách nút kia là lambda/6
+ Cách làm thì không bàn rùi
Ta có thể dùng T/C sóng dừng kết hợp biên độ giao thoa
Vì O cách nút lambda/3 ==> theo biên độ sóng dừng : [tex]aO=2A|sin(2pi.d/lambda)|=A\sqrt{3}[/tex]
Mặt khác biên độ O theo công thức biên độ sóng giao thoa [tex]aO=2Acos(\varphi/2)[/tex]
==> [tex]cos(\varphi/2)=\sqrt{3}/2[/tex] ==> \varphi