Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Xoay Chiều trong 08:57:16 PM Ngày 09 Tháng Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19256Tiêu đề: 3 bài sóng cơ khó.
Gửi bởi: Xoay Chiều trong 08:57:16 PM Ngày 09 Tháng Một, 2014
Bài 1: Tại 2 điểm A và B khá gần nhau trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng theo phương thẳng đứng với các phương trình lần lượt là [tex]u_1 = a \cos  \left(wt\right) cm ; u_2 = a \cos  \left(wt - \pi \right) cm[/tex]. Điểm M trên mặt chất lỏng cách A và B những đoạn tương ứng là d1, d2 sẽ dao động với biên độ cực đại nếu:
A. [tex]d_2 - d_1 = k \lambda[/tex]
B. [tex]d_2 - d_1 = \left(k + 0,5\right) \lambda[/tex]
C. [tex]d_2 - d_1 = \left(2k + 1\right) \lambda[/tex]
D. [tex]d_2 - d_1 = k \dfrac{\lambda}{2}[/tex]Bài 2: Trên mặt nước hai nguồn sóng A, B đều có phương trình [tex]u = 5 \cos \left(wt\right) cm[/tex]. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi và bước sóng là 2 cm. Điểm M trên mặt nước nằm trong vùng giao thoa cách A và B lần lượt là AM = 3,75 cm; BM = 3,25 cm. Chọn câu đúng:

A. Có những thời điểm mà M và B cùng qua vị trí cân bằng của chúng.
B. Điểm B dao động cùng pha với các nguồn
C. Khi tốc độ dao động của M cực tiểu thì tốc độ dao động của A cực đại.
D. Điểm M dao động ngược pha với các nguồn.Bài 3: Trên mặt nước hai nguồn sóng A, B dao động theo phương thẳng đứng với các phương trình lần lượt là: [tex]u_1 = 2\cos  \left(wt -  \dfrac{5 \pi }{6}\right) cm; u_2 = \cos  \left(wt + \dfrac{\pi }{6}\right) cm.[/tex] Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Tại điểm M trên mặt nước thỏa mãn điều kiện [tex]MA - MB = \lambda[/tex]. Biên độ dao động tổng hợp tại M là:
A. 3 cm
B. 2 cm
C. 1 cm
D. 8 cm


3 bài tập trên em chưa làm dc, mong thầy cô và các bạn giúp em bài này, em cảm ơn nhiều ạ....


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài sóng cơ khó.
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 09:05:12 PM Ngày 09 Tháng Một, 2014
Bài 1: Tại 2 điểm A và B khá gần nhau trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng theo phương thẳng đứng với các phương trình lần lượt là [tex]u_1 = a \cos  \left(wt\right) cm ; u_2 = a \cos  \left(wt - \pi \right) cm[/tex]. Điểm M trên mặt chất lỏng cách A và B những đoạn tương ứng là d1, d2 sẽ dao động với biên độ cực đại nếu:
A. [tex]d_2 - d_1 = k \lambda[/tex]
B. [tex]d_2 - d_1 = \left(k + 0,5\right) \lambda[/tex]
C. [tex]d_2 - d_1 = \left(2k + 1\right) \lambda[/tex]
D. [tex]d_2 - d_1 = k \dfrac{\lambda}{2}[/tex]
.

Đáp án là B. [tex]d_2 - d_1 = \left(k + 0,5\right) \lambda[/tex] nhé
Vì 2 nguồn này ngược pha nên cực đại của 2 nguồn này sẽ giống như cực tiểu của 2 nguồn cùng pha. MÀ 2 nguồn cùng pha thì t k chứng minh nữa vì đã có công thức trong SGK rồi đó bạn.  :D


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài sóng cơ khó.
Gửi bởi: SầuRiêng trong 09:32:27 PM Ngày 09 Tháng Một, 2014
câu2: Biểu thức sóng tại M:
 [tex]u_{M}= 2Acos\pi \frac{d1-d2}{\lambda }cos(\omega t-\pi \frac{d1+d2}{\lambda })[/tex]
 [tex]= 2Acos\frac{\pi}{4 }cos(\omega t- \frac{7\pi}{2 })[/tex]
=> M dđ vuông pha với 2 nguồn
=> Chọn C


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài sóng cơ khó.
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 09:38:20 PM Ngày 09 Tháng Một, 2014
câu2: Biểu thức sóng tại M:
 [tex]u_{M}= 2Acos\pi \frac{d1-d2}{\lambda }cos(\omega t-\pi \frac{d1+d2}{\lambda })[/tex]
 [tex]= 2Acos\frac{\pi}{4 }cos(\omega t- \frac{7\pi}{2 })[/tex]
=> M dđ vuông pha với 2 nguồn
=> Chọn C

tớ nghĩ là tốc độ sóng ở mọi điểm trong cùng một môi trường là không đổi chứ  ??? ??? ???


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài sóng cơ khó.
Gửi bởi: SầuRiêng trong 09:41:07 PM Ngày 09 Tháng Một, 2014
câu 3:
Nx: 2 nguồn dđ ngược pha.
Mà d1-d2=[tex]\lambda=2\lambda/2[/tex]
=> M dđ với biên độ cực tiểu (ngược lại với trường hợp 2 nguồn dđ cùng pha)
=> aM=2-1=1cm


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài sóng cơ khó.
Gửi bởi: SầuRiêng trong 09:43:13 PM Ngày 09 Tháng Một, 2014
câu2: Biểu thức sóng tại M:
 [tex]u_{M}= 2Acos\pi \frac{d1-d2}{\lambda }cos(\omega t-\pi \frac{d1+d2}{\lambda })[/tex]
 [tex]= 2Acos\frac{\pi}{4 }cos(\omega t- \frac{7\pi}{2 })[/tex]
=> M dđ vuông pha với 2 nguồn
=> Chọn C

tớ nghĩ là tốc độ sóng ở mọi điểm trong cùng một môi trường là không đổi chứ  ??? ??? ???
tốc độ truyền sóng thì không đổi, còn tốc độ dđ của các phần tử thì thay đổi và được tính như dđđh vậy..


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài sóng cơ khó.
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 09:44:38 PM Ngày 09 Tháng Một, 2014
câu2: Biểu thức sóng tại M:
 [tex]u_{M}= 2Acos\pi \frac{d1-d2}{\lambda }cos(\omega t-\pi \frac{d1+d2}{\lambda })[/tex]
 [tex]= 2Acos\frac{\pi}{4 }cos(\omega t- \frac{7\pi}{2 })[/tex]
=> M dđ vuông pha với 2 nguồn
=> Chọn C

tớ nghĩ là tốc độ sóng ở mọi điểm trong cùng một môi trường là không đổi chứ  ??? ??? ???
tốc đọ truyền sóng thì không đổi, còn tốc độ dđ của các phần tuer thì thay đổi nhé.


 :D :D :D :D :D Ừ nhỉ. Cảm ơn nhé! Tớ nhầm  :D :D :D