Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vukhieuvip97 trong 10:40:56 AM Ngày 29 Tháng Mười Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19168Tiêu đề: Thầy cô giúp em bài tổng hợp dao động
Gửi bởi: vukhieuvip97 trong 10:40:56 AM Ngày 29 Tháng Mười Hai, 2013
Vật thực hiên đồng thời 3 dao động [tex]x_{1}=A_{1}cos(\omega t+\frac{\Pi }{2}),x_{2}=A_{2}cos(\omega t),x_{3}=A_{3}cos(\omega t-\frac{\Pi }{2}),[/tex]

tại thời điểm t1 các giá trị x tương ứng là -10/3, 15, 30/3
tại thời điểm t2 các giá trị x tương ứng là  -20, 0, 60
Tìm biên độ dao động tổng hợp


Tiêu đề: Trả lời: Thầy cô giúp em bài tổng hợp dao động
Gửi bởi: SầuRiêng trong 12:49:37 PM Ngày 29 Tháng Mười Hai, 2013
Vật thực hiên đồng thời 3 dao động [tex]x_{1}=A_{1}cos(\omega t+\frac{\Pi }{2}),x_{2}=A_{2}cos(\omega t),x_{3}=A_{3}cos(\omega t-\frac{\Pi }{2}),[/tex]
tại thời điểm t1 các giá trị x tương ứng là -10/3, 15, 30/3
tại thời điểm t2 các giá trị x tương ứng là  -20, 0, 60
Tìm biên độ dao động tổng hợp
[tex]x_{1}=A_{1}cos(\omega t+\pi /2)= - A_{1}sin(\omega t),x_{3}=A_{3}cos(\omega t-\pi /2)=A_{3}sin(\omega t)[/tex]

+ Tại thời điểm t2:
x2=0 => x1= - A1 = - 20 ; x3 = A3= 60
=> A1=20; A3=60
+ Do x1 và x2 vuông pha nên:
[tex]\frac{x_{1}^{2}}{A_{1}^{2}}+\frac{x_{2}^{2}}{A_{2}^{2}}=1[/tex]
 Thay x1, x2 tại thời điểm t1 vào => A2
+ Vì x1 ngược pha x3 và vuông pha x2 nên:
[tex]A=\sqrt{(A_{3}-A_{1})^2+A_{2}^2}[/tex]