Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phamduytung trong 08:42:22 PM Ngày 13 Tháng Mười Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19081Tiêu đề: Một số bài tập điện xoay chiều cần thầy cô giải đáp giúp
Gửi bởi: phamduytung trong 08:42:22 PM Ngày 13 Tháng Mười Hai, 2013
1)Cho đoạn mạch xoay chiều nối tiếp theo thứ tự gồm tụ điện,điện trở thuần và cuộn dây.Dùng vôn kế có điện trở rất lớn đo được UR=50V;Ud=30[tex]\sqrt{2}[/tex]V;UAB=80V.Biết điện áp tức thời trên cuộn dây sớm pha hơn dòng điện là [tex]\frac{\prod{}}{4}[/tex] điện áp hiệu dụng trên tụ điện là?
2)Mạch dao động LC lí tưởng,cuộn dây có độ tự cảm L=0,0001H.Biểu thức ud=80cos(2.10^6t+[tex]\frac{\prod{}}{2}[/tex]).biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là
3)Cho mạch điện gồm R=50[tex]\Omega[/tex] cuộn thuần cảm có L=1/2[tex]\prod{}[/tex] và C=[tex]\frac{10^{-4}}{\prod{}}[/tex] mắc nôi tiếp đặt vào 2 đầu mạch một u=50[tex]\sqrt{2}[/tex]+100[tex]\sqrt{2}[/tex]cos100[tex]\prod{}[/tex]t biểu thức của i và UC CÓ GIÁ TRỊ hiệu dụng LÀ ?
4)Mạch gồm cuộn dây có L=1/[tex]\prod{}[/tex]mắc nối tiếp với tụ điện có C=1/6[tex]\prod{}[/tex].Mắc vào 2 đầu mạch điện áp u=120[tex]\sqrt{2}[/tex]cos100[tex]\prod{}[/tex]t thì UC=90[tex]\sqrt{2}[/tex]V.Công suất tiêu thụ toàn mạch bằng?
5)mạch RLC u=U0sin100[tex]\prod{}[/tex]t.R thay đổi được;L=0,8/[tex]\prod{}[/tex],C=[tex]10^{-3}/16\prod{}[/tex] Để uRL lệch pha [tex]\prod{}[/tex]/2 so với u thì giá trị của R làTiêu đề: Trả lời: Một số bài tập điện xoay chiều cần thầy cô giải đáp giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:02:40 AM Ngày 14 Tháng Mười Hai, 2013
1)Cho đoạn mạch xoay chiều nối tiếp theo thứ tự gồm tụ điện,điện trở thuần và cuộn dây.Dùng vôn kế có điện trở rất lớn đo được UR=50V;Ud=30[tex]\sqrt{2}[/tex]V;UAB=80V.Biết điện áp tức thời trên cuộn dây sớm pha hơn dòng điện là [tex]\frac{\prod{}}{4}[/tex] điện áp hiệu dụng trên tụ điện là?
[tex]cos(\varphi_d)=Ur/Ud , sin(\varphi_d)=UL/Ud[/tex] ==> Ur và Ud
[tex]U^2=(UR+Ur)^2+(UL-UC)^2 ==> UC[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập điện xoay chiều cần thầy cô giải đáp giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:04:31 AM Ngày 14 Tháng Mười Hai, 2013
2)Mạch dao động LC lí tưởng,cuộn dây có độ tự cảm L=0,0001H.Biểu thức ud=80cos(2.10^6t+[tex]\frac{\prod{}}{2}[/tex]).biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là
+ i chậm pha hơn uL một góc pi/2
+ Io=UoL/ZL


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập điện xoay chiều cần thầy cô giải đáp giúp
Gửi bởi: phamduytung trong 09:10:54 AM Ngày 14 Tháng Mười Hai, 2013
2)Mạch dao động LC lí tưởng,cuộn dây có độ tự cảm L=0,0001H.Biểu thức ud=80cos(2.10^6t+[tex]\frac{\prod{}}{2}[/tex]).biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là
+ i chậm pha hơn uL một góc pi/2
+ Io=UoL/ZL
cuộn dây không thuần cảm mà thầy ?


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập điện xoay chiều cần thầy cô giải đáp giúp
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:02:15 AM Ngày 14 Tháng Mười Hai, 2013
Đề bài đã ghi mạch LC lý tưởng thì điện trở cuộn dây phải bằng không.


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập điện xoay chiều cần thầy cô giải đáp giúp
Gửi bởi: _Bella Swan_ trong 02:52:23 PM Ngày 14 Tháng Mười Hai, 2013

3)Cho mạch điện gồm R=50[tex]\Omega[/tex] cuộn thuần cảm có L=1/2[tex]\prod{}[/tex] và C=[tex]\frac{10^{-4}}{\prod{}}[/tex] mắc nôi tiếp đặt vào 2 đầu mạch một u=50[tex]\sqrt{2}[/tex]+100[tex]\sqrt{2}[/tex]cos100[tex]\prod{}[/tex]t biểu thức của i và UC CÓ GIÁ TRỊ hiệu dụng LÀ ?


[tex]Z_{L} = \omega L = 50[/tex]
[tex]Z_{C} = \frac{1}{\omega C} = 100[/tex]
[tex]\Rightarrow[/tex] Tổng trở [tex]Z = \sqrt{R^{2} + (Z_{L} - Z_{C})^{2}} = 50\sqrt{2}[/tex]
Ta có [tex]I_{o} = \frac{U_{o}}{Z} = 3[/tex]
[tex]cos\varphi = \frac{R}{Z} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi }{4}[/tex]
Để ý thấy [tex]Z_{C} > Z_{L} \Rightarrow[/tex] i sớm pha hơn u

Vậy biểu thức của i là: [tex]i = 3cos\left(100\pi t + \frac{\pi }{4})[/tex]


[tex]U_{C} = I. Z_{C} = \frac{300}{\sqrt{2}}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập điện xoay chiều cần thầy cô giải đáp giúp
Gửi bởi: _Bella Swan_ trong 05:49:55 PM Ngày 14 Tháng Mười Hai, 2013

5)mạch RLC u=U0sin100[tex]\prod{}[/tex]t.R thay đổi được;L=0,8/[tex]\prod{}[/tex],C=[tex]10^{-3}/16\prod{}[/tex] Để uRL lệch pha [tex]\prod{}[/tex]/2 so với u thì giá trị của R là


[tex]Z_{L} = \omega L = 80[/tex]
[tex]Z_{C} = \frac{1}{\omega C} = 160[/tex]
 
Vẽ giản đồ nhé  :D
Áp dụng hệ thức lượng thôi
[tex]\Rightarrow R^{2} = 80.80 \Rightarrow R = 80[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập điện xoay chiều cần thầy cô giải đáp giúp
Gửi bởi: _Bella Swan_ trong 10:51:29 AM Ngày 15 Tháng Mười Hai, 2013

3)Cho mạch điện gồm R=50[tex]\Omega[/tex] cuộn thuần cảm có L=1/2[tex]\prod{}[/tex] và C=[tex]\frac{10^{-4}}{\prod{}}[/tex] mắc nôi tiếp đặt vào 2 đầu mạch một u=50[tex]\sqrt{2}[/tex]+100[tex]\sqrt{2}[/tex]cos100[tex]\prod{}[/tex]t biểu thức của i và UC CÓ GIÁ TRỊ hiệu dụng LÀ ?


[tex]Z_{L} = \omega L = 50[/tex]
[tex]Z_{C} = \frac{1}{\omega C} = 100[/tex]
[tex]\Rightarrow[/tex] Tổng trở [tex]Z = \sqrt{R^{2} + (Z_{L} - Z_{C})^{2}} = 50\sqrt{2}[/tex]
Ta có [tex]I_{o} = \frac{U_{o}}{Z} = 3[/tex]
[tex]cos\varphi = \frac{R}{Z} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi }{4}[/tex]
Để ý thấy [tex]Z_{C} > Z_{L} \Rightarrow[/tex] i sớm pha hơn u

Vậy biểu thức của i là: [tex]i = 3cos\left(100\pi t + \frac{\pi }{4})[/tex]


[tex]U_{C} = I. Z_{C} = \frac{300}{\sqrt{2}}[/tex]
Xin lỗi bạn bài này tớ giải sai nhé  mtt-)

Tớ giải lại   :D

trong biểu thức điện áp [tex]u = 50\sqrt{2} + 100\sqrt{2} cos 100\pi t[/tex] thì thành phần mà k có biểu thức chứa cos đằng sau ấy là điện áp 1 chiều, còn có cos đằng sau thì là điện áp xoay chiều
Tính tương tự như trên có
[tex]Z_{L} = 50[/tex]
[tex]Z_{C} = 100[/tex]
[tex]Z = 50\sqrt{2}[/tex]
Giá tri cường độ hiệu dụng [tex]I = \sqrt{I_{1 chieu}^{2} + I_{xoay chieu}^{2}}[/tex]
[tex]I_{1chieu} = \frac{U_{1chieu}}{R} = \frac{50\sqrt{2}}{50} = \sqrt{2}[/tex]
[tex]I_{xoaychieu} = \frac{U_{xoaychieu}}{R} = \frac{100\sqrt{2}}{50\sqrt{2}} = 2[/tex]
[tex]\Rightarrow[/tex] CƯờng độ hiệu dụng [tex]I = \sqrt{6}[/tex] [tex]\Rightarrow I_{o} = 2\sqrt{3}[/tex]
CÒn pha ban đầu vẫn thế  [tex]\varphi = \frac{\pi }{4}[/tex]


[tex]U_{C} = I_{xoaychieu } . {Z_{C}} = 200[/tex]