Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 05:35:26 PM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19071



Tiêu đề: Điện xoay chiều(tt).
Gửi bởi: Alexman113 trong 05:35:26 PM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2013
1. Một đoạn mạch nối tiếp gồm đoạn [tex]AM[/tex] có [tex]R=200\Omega,[/tex] đoạn [tex]MN[/tex] có tụ điện [tex]C[/tex] biến thiên, đoạn [tex]NB[/tex] có cuộn dây độ tự cảm [tex]L=\dfrac{2}{\pi}\,(H)[/tex] và điện trở trong [tex]r=100\Omega.[/tex] Đặt vào hai đầu [tex]AB[/tex] một điện áp xoay chiều [tex]u=200\sqrt{2}\cos100\pi t\,(V),[/tex] mắc vào hai điểm [tex]MB[/tex] một vôn kế điện trở rất lớn. Định giá trị của [tex]C[/tex] để vôn kế chỉ cực tiểu và tính số chỉ đó.
       A. [tex]\dfrac{10^{-4}}{\pi}\,F[/tex] và [tex]80\,V[/tex]        B. [tex]\dfrac{10^{-4}}{2\pi}\,F[/tex] và [tex]100\,V[/tex]         C. [tex]\dfrac{10^{-4}}{2\pi}\,F[/tex] và [tex]66,7\,V[/tex]         D. [tex]\dfrac{10^{-4}}{\pi}\,F[/tex] và [tex]66,7\,V[/tex]

2. Một đoạn mạch nối tiếp [tex]AM[/tex] có [tex]R,[/tex] [tex]MN[/tex] có tụ điện [tex]C=\dfrac{10^{-4}}{\pi}\,\,(F),[/tex] [tex]NB[/tex] có ống dây [tex](L\,\mbox{r})[/tex] với độ tự cảm [tex]L[/tex] biến thiên. Biết [tex]R=r.[/tex] Hai đầu [tex]AB[/tex] đặt điện áp xoay chiều [tex]u=220\sqrt{2}\sin100\pi t\,(V),[/tex] mắc vào hai điểm [tex]MB[/tex] một vôn kế điện trở rất lớn. Định [tex]L[/tex] để vôn kế chỉ cực tiểu và tính số chỉ đó.
      A. [tex]\dfrac{1}{\pi}\,H[/tex] và [tex]110\,V[/tex]                 B. [tex]\dfrac{2}{\pi}\,H[/tex] và [tex]110\,V[/tex]                  C. [tex]\dfrac{2}{\pi}\,H[/tex] và [tex]220\,V[/tex]                   D. [tex]\dfrac{1}{\pi}\,H[/tex] và [tex]220\,V[/tex]
Nhờ các Thầy xem giúp em với ạ, em cảm ơn ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều(tt).
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:34:50 AM Ngày 13 Tháng Mười Hai, 2013
1. Một đoạn mạch nối tiếp gồm đoạn [tex]AM[/tex] có [tex]R=200\Omega,[/tex] đoạn [tex]MN[/tex] có tụ điện [tex]C[/tex] biến thiên, đoạn [tex]NB[/tex] có cuộn dây độ tự cảm [tex]L=\dfrac{2}{\pi}\,(H)[/tex] và điện trở trong [tex]r=100\Omega.[/tex] Đặt vào hai đầu [tex]AB[/tex] một điện áp xoay chiều [tex]u=200\sqrt{2}\cos100\pi t\,(V),[/tex] mắc vào hai điểm [tex]MB[/tex] một vôn kế điện trở rất lớn. Định giá trị của [tex]C[/tex] để vôn kế chỉ cực tiểu và tính số chỉ đó.
       A. [tex]\dfrac{10^{-4}}{\pi}\,F[/tex] và [tex]80\,V[/tex]        B. [tex]\dfrac{10^{-4}}{2\pi}\,F[/tex] và [tex]100\,V[/tex]         C. [tex]\dfrac{10^{-4}}{2\pi}\,F[/tex] và [tex]66,7\,V[/tex]         D. [tex]\dfrac{10^{-4}}{\pi}\,F[/tex] và [tex]66,7\,V[/tex]
+ C thay đổi để U(rLC)min khi xảy ra cộng hưởng ==> ZC=ZL
+ Số chỉ vôn kế chỉ Ur ==> Ur+UR=U mà R=2r ==> UR=2Ur ==> 3Ur=U ==> Ur=U/3=200/3(V)
Bài 2 giống bài 1