Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 12:09:39 AM Ngày 06 Tháng Mười Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19019Tiêu đề: Điện xoay chiều.
Gửi bởi: Alexman113 trong 12:09:39 AM Ngày 06 Tháng Mười Hai, 2013
1. Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. (http://i1247.photobucket.com/albums/gg639/oneclicklogin/Capture_zps7c9cfcaa.png) Biết [tex]L=\dfrac{1}{\pi}\,(H).[/tex] Đặt điện áp xoay chiều [tex]u[/tex] vào [tex]A[/tex] và [tex]B[/tex], thì điện áp [tex]u_{AM}[/tex] và [tex]u_{MB}[/tex] có biểu thức: [tex]u_{AM}=100\sqrt{2}\cos100\pi t\,\,(V)[/tex] và [tex]u_{MB}=100\sqrt{2}\cos\left(100\pi t-\dfrac{2\pi}{3}\right)\,\,(V).[/tex]
   a) Tính [tex]r,\,C[/tex]
   b) Viết [tex]u_{AB}[/tex]


2. Cho mạch điện xoay chiều: (http://i1247.photobucket.com/albums/gg639/oneclicklogin/Capture_zps8b7091d8.png) Cho [tex]C_1=80\mu F\approx \dfrac{10^{-3}}{4\pi}\,F[/tex] và [tex]C_2=20\mu F\approx \dfrac{10^{-3}}{16\pi}\,F.[/tex] Điện áp hai đầu đoạn mạch có [tex]f=50\,Hz.[/tex] Khi [tex]K[/tex] chuyển từ [tex](1)[/tex] sang [tex](2)[/tex] thì số chỉ ampe kế không đổi nhưng pha của dòng điện thì biến thiên [tex]\dfrac{\pi}{2}.[/tex] Hãy tính [tex]R,\,L.[/tex]
Nhờ các Thầy xem giúp em ạ, em cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều.
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:14:44 AM Ngày 06 Tháng Mười Hai, 2013
1. Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. (http://i1247.photobucket.com/albums/gg639/oneclicklogin/Capture_zps7c9cfcaa.png) Biết [tex]L=\dfrac{1}{\pi}\,(H).[/tex] Đặt điện áp xoay chiều [tex]u[/tex] vào [tex]A[/tex] và [tex]B[/tex], thì điện áp [tex]u_{AM}[/tex] và [tex]u_{MB}[/tex] có biểu thức: [tex]u_{AM}=100\sqrt{2}\cos100\pi t\,\,(V)[/tex] và [tex]u_{MB}=100\sqrt{2}\cos\left(100\pi t-\dfrac{2\pi}{3}\right)\,\,(V).[/tex]
   a) Tính [tex]r,\,C[/tex]
   b) Viết [tex]u_{AB}[/tex]

Nhờ các Thầy xem giúp em ạ, em cảm ơn.


Bài 1 .

Vẽ vecto quay em sẽ được tam giác đều ta có thể viết ngay uAB

Nghĩa là [tex]\varphi _{d} = \frac{\pi }{6}[/tex]

Sử dụng tan phi tính r và cos hp tính được Zd

[tex]I = \frac{U_{AM}}{Z_{d}} = \frac{U_{MB}}{Z_{C}} \Rightarrow Z_{C} = Z_{d}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều.
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:22:17 AM Ngày 06 Tháng Mười Hai, 2013

[/size]

2. Cho mạch điện xoay chiều: (http://i1247.photobucket.com/albums/gg639/oneclicklogin/Capture_zps8b7091d8.png) Cho [tex]C_1=80\mu F\approx \dfrac{10^{-3}}{4\pi}\,F[/tex] và [tex]C_2=20\mu F\approx \dfrac{10^{-3}}{16\pi}\,F.[/tex] Điện áp hai đầu đoạn mạch có [tex]f=50\,Hz.[/tex] Khi [tex]K[/tex] chuyển từ [tex](1)[/tex] sang [tex](2)[/tex] thì số chỉ ampe kế không đổi nhưng pha của dòng điện thì biến thiên [tex]\dfrac{\pi}{2}.[/tex] Hãy tính [tex]R,\,L.[/tex]
Nhờ các Thầy xem giúp em ạ, em cảm ơn.Số chỉ Ampe kế không đổi nên tổng trở của hai mạch bằng nhau [tex]\Rightarrow Z_{L} = Z_{C}[/tex]

Vẽ vecto quay ta có hai vecto biểu diễn cho hai dòng điện là  [tex]\vec{I_{1}}[/tex]  và [tex]\vec{I_{2}}[/tex]  vuông góc nhau

Ta có [tex]tan \varphi _{1} . tan \varphi _{2} = \frac{Z_{L}}{R} \left( - \frac{Z_{C}}{R}\right) = - 1 \Rightarrow R[/tex]

 


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:02:04 PM Ngày 06 Tháng Mười Hai, 2013
Bài 2: có lẽ thầy Dương nhầm:
cùng Z ==> ZC1+ZC2=2ZL
Cùng I ==> cùng Z ==> cùng [tex]cos(\varphi) ==> |\varphi_1|=|\varphi_2|[/tex]
do 2 dòng điện vuông pha ==> [tex]|\varphi_1|=|\varphi_2|=\pi/4[/tex] ==> |ZL-ZC1|=R