Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: datstsl1 trong 12:11:44 AM Ngày 18 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18882Tiêu đề: mạch Điện xoay chiều có 2 thành phần
Gửi bởi: datstsl1 trong 12:11:44 AM Ngày 18 Tháng Mười Một, 2013
Bài 1 :một mạch điện gồm tụ C nối tiếp với cuộn cảm thuần L . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số [tex]\omega =\frac{2}{\sqrt{LC}}[/tex] . Điểm giữa C và L là M khi U AM=50V thì U AB có giá trị


bài 2 Đặt điện áp xoay chiều [tex]u= U\sqrt{2}cos(\omega t+\varphi ) V[/tex] vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần L , Biết điện trở có giá trị gấp 3 lần cảm kháng . Gọi UR và UL lần lượt là điện áp tức thời ở hai đầu điện trở R và ở hai đầu cuộn cảm thuần L ở cùng một thời điểm có hệ thức đúng là   ĐÁ  :([tex]5UR^{2}+45UL^{2}=9U^{2}[/tex]

Bài 3 đặt một điện áp xoay chiều u vào hai đầu của một đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C .Điện áp tức thời hai đầu điện trở R có biểu thức [tex]UR=100cos(2\Pi ft + \varphi )(V)[/tex] .Vào một thời điểm t nào đó điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch và hai đầu điện trở có giá trị [tex]u =100\sqrt{3}[/tex] và [tex]uR=50\sqrt{3}[/tex] .Xác định điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện


Mong mọi người giúp em 3 bài này  ho:)  [-O<Tiêu đề: Trả lời: mạch Điện xoay chiều có 2 thành phần
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:51:43 PM Ngày 18 Tháng Mười Một, 2013
Bài 1 :một mạch điện gồm tụ C nối tiếp với cuộn cảm thuần L . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số [tex]\omega =\frac{2}{\sqrt{LC}}[/tex] . Điểm giữa C và L là M khi U AM=50V thì U AB có giá trị
[tex]LCw^2=4 ==> ZL=4ZC ==> UL=4UC=4.50=200V[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: mạch Điện xoay chiều có 2 thành phần
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:59:41 PM Ngày 18 Tháng Mười Một, 2013
bài 2 Đặt điện áp xoay chiều [tex]u= U\sqrt{2}cos(\omega t+\varphi ) V[/tex] vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần L , Biết điện trở có giá trị gấp 3 lần cảm kháng . Gọi UR và UL lần lượt là điện áp tức thời ở hai đầu điện trở R và ở hai đầu cuộn cảm thuần L ở cùng một thời điểm có hệ thức đúng là   ĐÁ  :([tex]5UR^{2}+45UL^{2}=9U^{2}[/tex]
[tex]R=3ZL ==> Z=\sqrt{10}ZL[/tex]
do uR và uL vuông pha nên ta có CThuc
[tex]\frac{uR^2}{UoR^2}+\frac{uL^2}{UoL^2}=1[/tex]
==> [tex]\frac{uR^2}{9ZL^2}+\frac{uL^2}{ZL^2}=Io^2=Uo^2/10ZL^2[/tex]
==> [tex]\frac{uR^2}{9}+uL^2=\frac{2U^2}{10}[/tex]
==> [tex]5uR^2+45uL^2=9U^2[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: mạch Điện xoay chiều có 2 thành phần
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:16:29 AM Ngày 19 Tháng Mười Một, 2013
Bài 3 đặt một điện áp xoay chiều u vào hai đầu của một đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C .Điện áp tức thời hai đầu điện trở R có biểu thức [tex]UR=100cos(2\Pi ft + \varphi )(V)[/tex] .Vào một thời điểm t nào đó điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch và hai đầu điện trở có giá trị [tex]u =100\sqrt{3}[/tex] và [tex]uR=50\sqrt{3}[/tex] .Xác định điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện

ta có:  u = ur + uc => uc = [tex]50\sqrt{3}V[/tex]

uc và ur vuông pha => [tex]\frac{u_C^2}{U_0_C^2}+\frac{u_R^2}{U_0_R^2}=1[/tex]

=>[tex]U_0_C=100\sqrt{3}V=>U_C=50\sqrt{6}V[/tex]Tiêu đề: Trả lời: mạch Điện xoay chiều có 2 thành phần
Gửi bởi: datstsl1 trong 04:04:46 PM Ngày 19 Tháng Mười Một, 2013
em cảm ơn mọi người ạ