Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Tóc Dài trong 06:05:53 PM Ngày 11 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18806Tiêu đề: Bài tập lượng tử ánh sáng.
Gửi bởi: Tóc Dài trong 06:05:53 PM Ngày 11 Tháng Mười Một, 2013
Bài 1: Catot của tế bào quang điện có công thoát Ao = 4,5eV. Chiếu bức xạ có bước sóng [tex]\lambda _1[/tex] thì electron bật ra có vận tốc ban đầu cực đại là vo1. Nếu chiếu bức xạ có bước sóng [tex]\lambda _2[/tex] bằng nửa [tex]\lambda _1[/tex] thì vận tốc tăng gấp đôi. Bước sóng [tex]\lambda _1[/tex] là:
A. [tex]0,45 \mu m[/tex]
B. [tex]0,65 \mu m[/tex]
C. [tex]0,37 \mu m[/tex]
D. [tex]0,54 \mu m[/tex]

Bài 2: Chiếu lần lượt 2 bức xạ có bước sóng [tex]\lambda _1 = 0,35 \mu m[/tex] và [tex]\lambda _2 = 0,54 \mu m[/tex] vào tấm kim loại thì thấy vận tốc ban đầu cực đại của các điện tử bật ra ứng với hai bức xạ trên gấp hai lần nhau. Giới hạn quang điện của kim loại trên là:
A. [tex]\lambda _o = 0,4593 \mu m[/tex]
B.  [tex]\lambda _o = 0,5593 \mu m[/tex]
C.  [tex]\lambda _o = 0,6593 \mu m[/tex]
D.  [tex]\lambda _o = 0,7593 \mu m[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Bài tập lượng tử ánh sáng.
Gửi bởi: _Bella Swan_ trong 08:10:52 PM Ngày 11 Tháng Mười Một, 2013
Bài 1: Catot của tế bào quang điện có công thoát Ao = 4,5eV. Chiếu bức xạ có bước sóng [tex]\lambda _1[/tex] thì electron bật ra có vận tốc ban đầu cực đại là vo1. Nếu chiếu bức xạ có bước sóng [tex]\lambda _2[/tex] bằng nửa [tex]\lambda _1[/tex] thì vận tốc tăng gấp đôi. Bước sóng [tex]\lambda _1[/tex] là:
A. [tex]0,45 \mu m[/tex]
B. [tex]0,65 \mu m[/tex]
C. [tex]0,37 \mu m[/tex]
D. [tex]0,54 \mu m[/tex] [tex]\frac{1}{2}m.v_{1}^{2} = \frac{h.c}{\lambda _{1}} - A[/tex] (1)
theo đầu bài
[tex]\lambda _{2} = \frac{\lambda _{1}}{2} \rightarrow v_{2} = 2v_{1}[/tex]
ta có pt: [tex]\frac{1}{2}4m.v_{1}^{2} = \frac{2h.c}{\lambda _{1}} - A[/tex]  (2)
Từ (1) và (2) giải hệ [tex]\Rightarrow[/tex] [tex]\lambda _{1} = 0,184 \mu m[/tex] ??? ??? ??? Không có đáp án  ??? ??? ???

Tiêu đề: Trả lời: Bài tập lượng tử ánh sáng.
Gửi bởi: _Bella Swan_ trong 08:33:27 PM Ngày 11 Tháng Mười Một, 2013

Bài 2: Chiếu lần lượt 2 bức xạ có bước sóng [tex]\lambda _1 = 0,35 \mu m[/tex] và [tex]\lambda _2 = 0,54 \mu m[/tex] vào tấm kim loại thì thấy vận tốc ban đầu cực đại của các điện tử bật ra ứng với hai bức xạ trên gấp hai lần nhau. Giới hạn quang điện của kim loại trên là:
A. [tex]\lambda _o = 0,4593 \mu m[/tex]
B.  [tex]\lambda _o = 0,5593 \mu m[/tex]
C.  [tex]\lambda _o = 0,6593 \mu m[/tex]
D.  [tex]\lambda _o = 0,7593 \mu m[/tex]
Làm tương tự bài trước cũng sẽ ra hệ
[tex]\frac{1}{2}v_{1}^{2} = \frac{hc}{0,35} - \frac{hc}{\lambda _{o}}[/tex] (1)
[tex]\frac{1}{8}v_{1}^{2} = \frac{hc}{0,54} - \frac{hc}{\lambda _{o}}[/tex] (2)
từ 1 và 2 giải đc [tex]\lambda _{o} = 0,6593\mu m[/tex]