Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: gấu_nhóc trong 08:15:03 PM Ngày 03 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18730Tiêu đề: bài tập điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: gấu_nhóc trong 08:15:03 PM Ngày 03 Tháng Mười Một, 2013
1. cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp  có R=[tex]200\Omega[/tex]. C có giá trị xác định , độ tự cảm cảm L thay đổi được. Đặt vào đoạn mạch một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi f=50Hx. khi L1 =L2 và L1= L2/2 thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là như nhau , nhưng cường độ  vuông pha nhau. giá trị L1 và C lần lượt là [tex]\frac{4}{\Pi }[/tex] H và [tex]\frac{10^{-4}}{3\Pi }[/tex] F.

2. đặt một điện áp xoay chiều có u= U0cos(100pit +[tex]\varphi[/tex]) vào hai đầu đoạn mạch gồm R.L.C mắc nối tiếp (L là cuộn cảm thuần) biết C=[tex]\frac{10^{-4}}{\Pi }[/tex] F, R không thay đổi, L thay đổi được. Khi L=[tex]\frac{2}{\Pi }[/tex] H thì biểu thúc dòng điện trong mạch là i=I1[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100pit-[tex]\frac{\Pi }{12}[/tex]) A. khi là bằng L=[tex]\frac{4}{\Pi }[/tex] thì biểu thức của dòng điện trong mạch là i=I1[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100pit-[tex]\frac{\Pi }{4}[/tex]) A. tính giá trị của điện trở R.

mong thầy cô và các bạn giúp đỡ em cảm ơn ạ :D

Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 12:25:45 AM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2013
Câu hỏi của bài 1 là gì thế bạn? :-t  :-t  :-t


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: gấu_nhóc trong 07:19:39 PM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2013
tính giá trị điện trở R


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: SầuRiêng trong 08:00:55 PM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2013
Câu 1 bạn xem tương tự ở đây nha!
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16771.msg68436#msg68436
G luck!  :D


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: superburglar trong 08:24:39 PM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2013
1. cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp  có R=[tex]200\Omega[/tex]. C có giá trị xác định , độ tự cảm cảm L thay đổi được. Đặt vào đoạn mạch một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi f=50Hx. khi L1 =L2 và L1= L2/2 thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là như nhau , nhưng cường độ  vuông pha nhau. giá trị L1 và C lần lượt là [tex]\frac{4}{\Pi }[/tex] H và [tex]\frac{10^{-4}}{3\Pi }[/tex] F.

2. đặt một điện áp xoay chiều có u= U0cos(100pit +[tex]\varphi[/tex]) vào hai đầu đoạn mạch gồm R.L.C mắc nối tiếp (L là cuộn cảm thuần) biết C=[tex]\frac{10^{-4}}{\Pi }[/tex] F, R không thay đổi, L thay đổi được. Khi L=[tex]\frac{2}{\Pi }[/tex] H thì biểu thúc dòng điện trong mạch là i=I1[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100pit-[tex]\frac{\Pi }{12}[/tex]) A. khi là bằng L=[tex]\frac{4}{\Pi }[/tex] thì biểu thức của dòng điện trong mạch là i=I1[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100pit-[tex]\frac{\Pi }{4}[/tex]) A. tính giá trị của điện trở R.

mong thầy cô và các bạn giúp đỡ em cảm ơn ạ :D
Vì 2 dòng điện cùng I nên pha của U: [tex]\varphi _{U}=\frac{\varphi _{i1}+\varphi _{i2}}{2}[/tex]
Sau đó có thể dựa vào độ lệch pha của U vs I1 hoặc U với Ì để tính R


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:36:40 PM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2013

2. đặt một điện áp xoay chiều có u= U0cos(100pit +[tex]\varphi[/tex]) vào hai đầu đoạn mạch gồm R.L.C mắc nối tiếp (L là cuộn cảm thuần) biết C=[tex]\frac{10^{-4}}{\Pi }[/tex] F, R không thay đổi, L thay đổi được. Khi L=[tex]\frac{2}{\Pi }[/tex] H thì biểu thúc dòng điện trong mạch là i=I1[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100pit-[tex]\frac{\Pi }{12}[/tex]) A. khi là bằng L=[tex]\frac{4}{\Pi }[/tex] thì biểu thức của dòng điện trong mạch là i=I1[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100pit-[tex]\frac{\Pi }{4}[/tex]) A. tính giá trị của điện trở R.

mong thầy cô và các bạn giúp đỡ em cảm ơn ạ :D


Ta có: [tex]Z_{L_{1}}= 200\Omega ; Z_{L_{2}}= 400\Omega; Z_{C}= 100\Omega[/tex]

[tex]i_{1}=I_{1}\sqrt{2}cos\left<100\pi t - \frac{\pi }{12} \right> (A)[/tex] và [tex]i_{2}=I_{1}\sqrt{2}cos\left<100\pi t - \frac{\pi }{4} \right> (A)[/tex]

Do cùng CĐDĐ hiệu dụng nên:

[tex]Z_{1}=Z_{2}\Rightarrow \left|Z_{L_{1}}-Z_{C} \right| = \left|Z_{L_{2}}-Z_{C} \right|\Leftrightarrow \left|200-100 \right|= \left|400-100 \right|[/tex] ???

Em xem lại đề bài!


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: gấu_nhóc trong 07:59:50 PM Ngày 05 Tháng Mười Một, 2013
thầy có thể chỉ cho em bài 1 k ạ? bài 2 chắc lỗi đề ạ. mà thầy ơi em tưởng cường độ dòng điện vuông pha thì [tex]\varphi u[/tex]=45 phải k ạ? bài 1 tìm L1 và C em đưa đáp án chứ k phải là tìm R ạ. em nhầm.
mong thầy chỉ cho em bài 1 với ạ


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: gấu_nhóc trong 08:05:35 PM Ngày 05 Tháng Mười Một, 2013
đề bài đúng bài 2 đây ạ. thầy chỉ cho em với ạ.

2. đặt một điện áp xoay chiều có u= U0cos(100pit +[tex]\varphi[/tex]) vào hai đầu đoạn mạch gồm R.L.C mắc nối tiếp (L là cuộn cảm thuần) biết C=[tex]\frac{10^{-4}}{\Pi }[/tex] F, R không thay đổi, L thay đổi được. Khi L=[tex]\frac{2}{\Pi }[/tex] H thì biểu thúc dòng điện trong mạch là i=I1[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100pit-[tex]\frac{\Pi }{12}[/tex]) A. khi là bằng L=[tex]\frac{4}{\Pi }[/tex] thì biểu thức của dòng điện trong mạch là i=I2[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100pit-[tex]\frac{\Pi }{4}[/tex]) A. tính giá trị của điện trở R.


[/quote]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:40:18 PM Ngày 05 Tháng Mười Một, 2013

1. cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp  có R=[tex]200\Omega[/tex]. C có giá trị xác định , độ tự cảm cảm L thay đổi được. Đặt vào đoạn mạch một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi f=50Hx. khi L1 =L2 và L1= L2/2 thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là như nhau , nhưng cường độ  vuông pha nhau. giá trị L1 và C lần lượt là [tex]\frac{4}{\Pi }[/tex] H và [tex]\frac{10^{-4}}{3\Pi }[/tex] F.


Do em không ghi là tính cái gì, nên chúng tôi ghi những suy luận ra thôi, còn lại em tự tính.

 ~O) [tex]L=L_{2} \Rightarrow \varphi _{1}= \varphi _{u} - \varphi _{i_{1}}[/tex]

 ~O) [tex]L=\frac{1}{2} . L_{2} \Rightarrow \varphi _{2}= \varphi _{u} - \varphi _{i_{2}}[/tex]

 ~O) Do [tex]P_{1}=P_{2} \Rightarrow I_{1} = I_{2}\Rightarrow Z_{1}=Z_{2}[/tex]

Hệ số công suất trong hai trường hợp: [tex]cos\varphi _{1}= \frac{R}{Z_{1}}[/tex] và [tex]cos\varphi _{2}= \frac{R}{Z_{2}}[/tex]

Vì tổng trở bằng nhau nên: [tex]cos\varphi _{1}=cos\varphi _{2}\Rightarrow \varphi _{1}= - \varphi _{2}[/tex]

 ~O) Mặt khác do hai dòng điện vuông pha:

[tex]\varphi _{i_{1}} - \varphi _{i_{2}}= \frac{\pi }{2}\Rightarrow \varphi _{1}-\varphi _{2}=\frac{\pi }{2}[/tex]

Tức là: [tex]\varphi _{1}= - \varphi _{2}\right|= \frac{\pi }{4}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:53:45 PM Ngày 05 Tháng Mười Một, 2013
đề bài đúng bài 2 đây ạ. thầy chỉ cho em với ạ.

2. đặt một điện áp xoay chiều có u= U0cos(100pit +[tex]\varphi[/tex]) vào hai đầu đoạn mạch gồm R.L.C mắc nối tiếp (L là cuộn cảm thuần) biết C=[tex]\frac{10^{-4}}{\Pi }[/tex] F, R không thay đổi, L thay đổi được. Khi L=[tex]\frac{2}{\Pi }[/tex] H thì biểu thúc dòng điện trong mạch là i=I1[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100pit-[tex]\frac{\Pi }{12}[/tex]) A. khi là bằng L=[tex]\frac{4}{\Pi }[/tex] thì biểu thức của dòng điện trong mạch là i=I2[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100pit-[tex]\frac{\Pi }{4}[/tex]) A. tính giá trị của điện trở R.


 ~O) [tex]\varphi _{i_{1}}-\varphi _{i_{2}}= -\frac{\pi }{6}\Rightarrow \varphi _{1}-\varphi _{2}= -\frac{\pi }{6}[/tex]

 ~O) [tex]tan\varphi _{1}=\frac{200-100}{R}= \frac{100}{R}[/tex] và [tex] tan\varphi _{2}=\frac{400-100}{R}= \frac{300}{R}[/tex]

 ~O) Mà: [tex]tan\left(x-y \right)= \frac{tanx-tany}{1+tanx.tany}[/tex]

Áp dụng vào bài này:

[tex]tan\left< \varphi _{1}-\varphi _{1}\right>= \frac{tan\varphi _{1}-tan\varphi _{2}}{1+tan\varphi _{1}.tan\varphi _{2}}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow tan\left(-\frac{\pi }{6} \right)= \frac{\frac{100}{R}-\frac{300}{R}}{1+ \frac{100}{R}.\frac{300}{R}}[/tex]

Em giải tiếp thử xem!